Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasiłek rodzinny bez zgody męża

Janusz Polanowski • Opublikowane: 2015-09-07

Od kilku lat jestem w separacji z mężem. Jestem osobą bezrobotną i bez prawa do zasiłku. W zeszłym miesiącu tego roku sąd okręgowy wydał wyrok rozwodowy z winy męża. On jednak złożył apelację. Nie wiem, kiedy zapadnie wyrok apelacyjny. Mąż wyjechał. Nie znam jego miejsca pobytu ani adresu. Obecnie roku skończył mi się zasiłek rodzinny na dwoje małoletnich dzieci, które są na moim utrzymaniu. Bez zgody i dokumentów męża zasiłku nie otrzymam, a jest to ponad 200 złotych. Był już problem w ubiegłym roku, gdyż mąż nie chciał złożyć odpowiednich dokumentów, abym otrzymała zasiłek rodzinny. Dopiero po interwencji rodziny złożył dokumenty, ale z opóźnieniem. W tym roku nie mam żadnych szans. Czy jest prawna możliwość, aby bez jego zgody złożyć dokumenty w celu otrzymania zasiłku rodzinnego? Jak to zrobić? Dodam, że mąż jest skazany wyrokiem.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zdarza się tak, że ktoś odmawia złożenia wymaganego od niego oświadczenia woli (np. zawarcia umowy). W takich sytuacjach znajduje zastosowanie treść artykułu 64 Kodeksu cywilnego (skrótowo: K.c.): „prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek danej osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli, zastępuje to oświadczenie”. Jego odpowiednikiem proceduralnym jest artykuł 1047 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (skrótowo: K.p.c.), który stanowi: „jeżeli dłużnik jest obowiązany do złożenia oznaczonego oświadczenia woli, prawomocne orzeczenie sądu zobowiązujące do złożenia oświadczenia zastępuje oświadczenie dłużnika”.

Wskazane przez Panią ograniczenie władzy rodzicielskiej – przewidziane artykułem 111 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (skrótowo: K.r.io.) – przez sąd okręgowy pozwala wnioskować, że do takiego ograniczenia doszło w sprawie o rozwód (ewentualnie w możliwym wcześniejszym procesie o rozwód). W dodatku zaakcentowany w opisie sytuacji zasiłek rodzinny ma służyć zaspokajaniu potrzeb rodziny. Dotyczące dzieci małżonków (władza rodzicielska, alimentacja) oraz zaspokajania potrzeb rodziny zagadnienia powinny być rozpatrywane w sprawie o separację albo w sprawie o rozwód – art. 444 K.p.c. oraz art. 444 i następne K.p.c.. Dlatego jest nadzieja na to, że sąd, w którym aktualnie znajdują się akta sprawy rozwodowej, uwzględni (czyli rozpatrzy pozytywnie) Pani (pisemny!) wniosek o wyrażenie przez sąd zgody na to, by Pani samodzielnie uzyskała dokumenty związane ze staraniami o zasiłek oraz (jeżeli takie wymogi są związane z zasiłkiem) zawnioskowała o przyznanie zasiłku. Proponuję skontaktować się z sądem i ustalić, gdzie znajdują się akta procesu o rozwód; dane kontaktowe powinny znajdować się na otrzymywanej przez Panią korespondencji z sądu – ewentualnie pomóc może jeden z poniższych adresów sieciowych.

Chodzi o delikatne zagadnie, dlatego proponuję rozważyć poproszenie – najlepiej telefonicznie (podobnie jak w przypadku miejsca znajdowania się danych akt sądowych) – o przyjęcie przez sędziego rozpatrującego daną sprawę lub przez sędziego przewodniczącego właściwego wydziału sądowego. Najpóźniej na taką rozmowę (jeżeli się odbędzie) należałoby przynieść (najlepiej w przynajmniej 3 egzemplarzach) wniosek o wyrażenie zgody na niezbędne czynności (np. uzyskanie określonych dokumentów lub złożenie wniosku o zasiłek). Byłoby dobrze, gdyby tak udało się sprawę załatwić.

Pod uwagę trzeba brać również bardziej złożony sposób załatwienia tej sprawy. Może okazać się potrzebne wystąpienie do sądu (rejonowego) z nową sprawą (w sensie formalnym) – inicjujące postępowanie pismo powinno zawierać wniosek (prośbę) o wyrażenie zgody na niezbędne czynności (co do zakresu których dobrze byłoby się wcześniej upewnić). Zwłaszcza w takim wariancie proszę liczyć się z wymogiem sądu – dla Pani dodatkowym utrudnieniem – by dla Pani (jeszcze) męża został ustanowiony kurator.

Kurator dla osoby nieobecnej – która nie ustanowiła pełnomocnika (art. 98 i następne K.c., art. 87 K.p.c.) i nie można ustalić jej miejsca pobytu – ustanawia „sąd opiekuńczy”; chodzi o odpowiedni wydział sądu rejonowego (jeden z poniższych adresów internetowych powinien pomóc w ustaleniu właściwego sądu oraz jego danych kontaktowych). Kuratora dla nieobecnego ustanawia się na podstawie artykułu 184 K.r.io., który brzmi:

„§ 1. Dla ochrony praw osoby, która z powodu nieobecności nie może prowadzić swoich spraw, a nie ma pełnomocnika, ustanawia się kuratora. To samo dotyczy wypadku, gdy pełnomocnik nieobecnego nie może wykonywać swoich czynności albo gdy je wykonywa nienależycie.

§ 2. Kurator powinien przede wszystkim postarać się o ustalenie miejsca pobytu osoby nieobecnej i zawiadomić ją o stanie jej spraw”.

We wniosku o ustanowienie kuratora dla nieobecnego proponuję wskazać wszystkie zakresy spraw, w których taki kurator (faktycznie np. jakiś pracownik biurowy sądu lub jakiś aplikant) miałby reprezentować tego mężczyznę. Jednym z ważniejszych zagadnień wydaje się reprezentowanie Pani (jeszcze) męża w procesie o rozwód. Potem – z uwagi na przedstawiony opis sytuacji – ważne jest uzyskiwanie określonych dokumentów (np. od pracodawcy, z urzędu skarbowego), reprezentowanie w postępowaniu o przyznanie zasiłku.

Różne mogą być przyczyny „zniknięcia” tego człowieka. Skazanie może wskazywać na chęć ukrycia się – niekoniecznie w Polsce (można spotkać się z informacjami, że niektóre skupiska Polaków za granicą są pełne osób będących „na bakier z prawem”). Pani mogłaby zasygnalizować krewnym swego (jeszcze) męża, że Pani zna sposób załatwienia określonych spraw bez jego udziału – to można by zrobić równolegle ze wspomnianym prostszym sposobem lub niedługo po wyrażeniu zgody przez sąd na określone niezbędne rozwiązania. Już kiedyś ich interwencja przydała się.

Pani mogłaby zasygnalizować, by reprezentowaniem (a przynajmniej skontaktowaniem się) ze skazanym zajął się ktoś bardzo blisko z nim spokrewniony, co może być ważne z uwagi na możliwość legalnej odmowy składania zeznań; również radcowie prawni i adwokaci są zobowiązani do zachowania daleko idącej dyskrecji. Być może ten mężczyzna udzieli – również znajdując się za granicą – pełnomocnictwa; w sprawach cywilnych pełnomocnictwa można udzielić (między innymi) komuś z najbliższej rodziny (art. 87 K.r.io.), zaś w wielu innych (np. administracyjnych) niemalże każdemu. Gdyby zaczął działać pełnomocnik (mogący się wykazać umocowaniem), to załatwianie określonych spraw powinno przebiegać sprawniej. Pani nie musi się wdawać w szczegóły (np. referować treści tej odpowiedzi) w trakcie przekonywania krewnych swego (jeszcze) męża do tego, że pełnomocnictwo pomogłoby w trosce o dzieci oraz w sprawnym załatwieniu tego, co należy załatwić. Skoro Pani zależy na uzyskaniu zasiłku, to zaakcentowanie tego mogłoby pomóc w uzyskaniu zrozumienia; dla niektórych ludzi łatwiejsze i bardziej dopuszczalne może być udzielenie pomocy matce i dzieciom, niż wsparcie organów ścigania w poszukiwaniu skazanego.

Proszę sprawdzić (np. na posterunku policyjnym), czy skazany już odbywa karę lub czy znane jest miejsce jego pobytu (np. szpital, miejsce pod nadzorem elektronicznym).

Rzeczownik „separacja” jest niejednoznaczny. Może oznaczać separację orzeczoną przez sąd (art. 611 i następne K.r.io.), jak również separację nieformalną – wyłącznie faktyczną. Jeżeli orzeczono separację, to proponuję urzędnikom, którzy zajmują się sprawami zasiłkowymi, zwrócić uwagę na brzmienie artykułu 614 § 1 K.r.io.: „orzeczenie separacji ma skutki takie jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, chyba że ustawa stanowi inaczej”. Być może to oraz okazanie odpisu prawomocnego wyroku w procesie o separację pomogłoby uzyskać zasiłek, a potem Pani zawnioskowałaby do sądu rejonowego o ustanowienie kuratora dla nieobecnego w związku z innymi okolicznościami (np. sprawą o rozwód).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Pracownik na świadczeniu rehabilitacyjnym, jak go zwolnić?

Pracownik na świadczeniu rehabilitacyjnym, jak go zwolnić?

Pracownik pobierał przez 182 dni zasiłek chorobowy, następnie przeszedł na 4-miesięczne świadczenie rehabilitacyjne. Na tydzień przed końcem świadczenia...

Wynajem mieszkań przez osobę pobierającą świadczenie rehabilitacyjne

Wynajem mieszkań przez osobę pobierającą świadczenie rehabilitacyjne

Pobieram świadczenie rehabilitacyjne. Czy mogę jednocześnie prowadzić wynajem długoterminowy moich mieszkań (4 szt. w Polsce i 1 szt. poza granicami...

Umowa zlecenie podczas ciąży a zasiłek macierzyński

Umowa zlecenie podczas ciąży a zasiłek macierzyński

Jestem w ciąży, za około miesiąc mam termin porodu. Podpisuję umowę-zlecenie ze składką chorobową na 3 tygodnie. Mam przeprowadzać szkolenia...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »