Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zawieszenie lub przepisanie emerytury

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-11-15

Czy mogę moją emeryturę przepisać na rodziców? Czy mogę na pół roku zawiesić moją emeryturę, a po pół roku ponownie odwiesić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Zawieszenie lub przepisanie emerytury

Przepisanie emerytury

Emerytura przysługuje ubezpieczonemu na warunkach i w wysokości określonej w ustawie, po spełnieniu warunków do nabycia prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnego i rentowych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, lub osobie, która przed dniem wejścia w życie ustawy podlegała ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu (art. 2, art. 4 pkt 13 cyt. ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych). Ustawa powyższa wyraźnie wyodrębnia pojęcia „ubezpieczonego“ (art. 2 ust. 1 pkt 1) i „członków rodziny pozostałych po ubezpieczonym albo po osobie uprawnionej do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnego i rentowych” (art. 2 ust. 1 pkt 2). Wykładnia językowa prowadzi zatem do jednoznacznego wniosku, że emerytura jest świadczeniem o charakterze osobistym związanym z osobą uprawnionego, ponadto prawem o charakterze niezbywalnym. Oznacza to, że wierzytelność przysługuje wyłącznie emerytowi I NIE MOŻNA JEJ PRZEPISAĆ NA NIKOGO INNEGO.

Zawieszenie emerytury

Własnej emerytury nie można także zawiesić na pół roku. Emerytura podlega zawieszeniu w części lub całości na warunkach określonych w ustawie, gdy emeryt osiąga dochód powodujący jej zawieszenie.

Zgodnie z treścią przepisu art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu, na zasadach określonych w ust. 3-8 oraz w art. 105, w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 2 oraz z tytułu służby wymienionej w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6. W ustępie 1a tego przepisu sprecyzowano przy tym, iż dla emerytów i rencistów prowadzących pozarolniczą działalność za przychód, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Z kolei w ustępie 7 określono, że prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zaś w ustępie 8 – iż w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyżej jednak niż 130% tej kwoty, świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, która dla emerytury wynosi 24% zwaloryzowanej kwoty bazowej obowiązującej przy ostatniej waloryzacji w 1998 r. Przepisy prawa nie przewidują opcji zawieszenia emerytury na swój wniosek.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Emerytura wojskowa a dorabianie za granicą

Emerytura wojskowa a dorabianie za granicą

Jestem żołnierzem służby zasadniczej, po tej służbie w 2005 r. zostałem żołnierzem zawodowym. Pracuję w wojsku do dzisiaj. Kiedy mogę się...

Wyrok skazujący a emerytura mundurowa

Wyrok skazujący a emerytura mundurowa

Moje pytanie dotyczy wstrzymania emerytury wobec zapadnięcia w mej sprawie wyroku skazującego. Pracowałem w służbie więziennej, a obecnie...

Rekompensata do emerytury za pracę w szczególnych warunkach

Rekompensata do emerytury za pracę w szczególnych warunkach

Czy przysługuje mi rekompensata do emerytury za pracę w szkodliwych warunkach? Posiadam zaświadczenie wydane przez CPN. Pracowałem na umowie agencyjnej,...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »