Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zawieszenie lub przepisanie emerytury

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-11-15

Czy mogę moją emeryturę przepisać na rodziców? Czy mogę na pół roku zawiesić moją emeryturę, a po pół roku ponownie odwiesić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Zawieszenie lub przepisanie emerytury

Przepisanie emerytury

Emerytura przysługuje ubezpieczonemu na warunkach i w wysokości określonej w ustawie, po spełnieniu warunków do nabycia prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnego i rentowych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, lub osobie, która przed dniem wejścia w życie ustawy podlegała ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu (art. 2, art. 4 pkt 13 cyt. ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych). Ustawa powyższa wyraźnie wyodrębnia pojęcia „ubezpieczonego“ (art. 2 ust. 1 pkt 1) i „członków rodziny pozostałych po ubezpieczonym albo po osobie uprawnionej do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnego i rentowych” (art. 2 ust. 1 pkt 2). Wykładnia językowa prowadzi zatem do jednoznacznego wniosku, że emerytura jest świadczeniem o charakterze osobistym związanym z osobą uprawnionego, ponadto prawem o charakterze niezbywalnym. Oznacza to, że wierzytelność przysługuje wyłącznie emerytowi I NIE MOŻNA JEJ PRZEPISAĆ NA NIKOGO INNEGO.

Zawieszenie emerytury

Własnej emerytury nie można także zawiesić na pół roku. Emerytura podlega zawieszeniu w części lub całości na warunkach określonych w ustawie, gdy emeryt osiąga dochód powodujący jej zawieszenie.

Zgodnie z treścią przepisu art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu, na zasadach określonych w ust. 3-8 oraz w art. 105, w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 2 oraz z tytułu służby wymienionej w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6. W ustępie 1a tego przepisu sprecyzowano przy tym, iż dla emerytów i rencistów prowadzących pozarolniczą działalność za przychód, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Z kolei w ustępie 7 określono, że prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zaś w ustępie 8 – iż w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyżej jednak niż 130% tej kwoty, świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, która dla emerytury wynosi 24% zwaloryzowanej kwoty bazowej obowiązującej przy ostatniej waloryzacji w 1998 r. Przepisy prawa nie przewidują opcji zawieszenia emerytury na swój wniosek.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Emerytura wojskowa a dorabianie za granicą

Emerytura wojskowa a dorabianie za granicą

Jestem żołnierzem służby zasadniczej, po tej służbie w 2005 r. zostałem żołnierzem zawodowym. Pracuję w wojsku do dzisiaj. Kiedy mogę się...

Wyrok skazujący a emerytura mundurowa

Wyrok skazujący a emerytura mundurowa

Moje pytanie dotyczy wstrzymania emerytury wobec zapadnięcia w mej sprawie wyroku skazującego. Pracowałem w służbie więziennej, a obecnie...

Rekompensata do emerytury za pracę w szczególnych warunkach

Rekompensata do emerytury za pracę w szczególnych warunkach

Czy przysługuje mi rekompensata do emerytury za pracę w szkodliwych warunkach? Posiadam zaświadczenie wydane przez CPN. Pracowałem na umowie agencyjnej,...

Ponowne przeliczenie emerytury członka rady nadzorczej

Ponowne przeliczenie emerytury członka rady nadzorczej

Jestem na emeryturze wcześniejszej (rocznik 1953), ale mam pytanie dotyczące mojego członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej. Od 2015 r....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »