Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Źle obliczony okres ciągłego zwolnienia

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-04-03

Będąc na zwolnieniu lekarskim, źle obliczyłem z lekarzem okres ciągłości zwolnienia. Okazało się, że mam nie 182, a 174 dni chorobowego. Przełożony wypowiedział mi umowę. Wcześniej złożyłem wniosek o świadczenie rehabilitacyjne. Czy szef postąpił zgodnie z prawem? Czy mam szanse na zasiłek?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 53 ustawy Kodeks pracy „pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

1)  jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

  1. dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
  2. dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową,

2)  w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc”.

Przepis ten implicite statuuje w wymiarze temporalnym maksymalny okres ochronny, oczywiście nie licząc  – omawianego dalej – trzymiesięcznego pobierania przez pracownika świadczenia rehabilitacyjnego. Stanowisko to znajduje swe potwierdzenie w utrwalonej linii orzecznictwa Sądu Najwyższego, zgodnie z którą wyrażenie „w okresie pobierania zasiłku” należy rozumieć jako okres faktycznego pobierania (wypłacania przez ZUS) zasiłku chorobowego. W tym czasie pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę bez wypowiedzenia. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy pracownik pobiera zasiłek chorobowy, ale następuje to, mimo że świadczenie mu nie przysługuje.

Rozwiązanie w trybie art. 53 § 1 umowy o pracę z pracownikiem, który z tytułu niezdolności do pracy pobiera zasiłek chorobowy, stanowi naruszenie prawa, także w sytuacji, gdy decyzja organu rentowego przedłużająca okres pobierania zasiłku nie jest znana pracodawcy. Ciężar udowodnienia niezdolności do pracy pracownika stawiającego się do niej po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego spoczywa na pracodawcy, który powinien skierować pracownika na odpowiednie badania lekarskie.

Ochrona stosunku pracy pracownika niezdolnego do pracy wskutek choroby obejmuje okres pierwszych trzech miesięcy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, choćby pracownik nie mógł wobec pracodawcy wykazać korzystania z tego świadczenia bezpośrednio po okresie pobieranego zasiłku chorobowego. Zgodnie z judykaturą Sądu Najwyższego rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę w okresie między wyczerpaniem prawa do zasiłku chorobowego a rozstrzygnięciem ostateczną decyzją organu rentowego w przedmiocie świadczenia rehabilitacyjnego jest zgodne z prawem, chyba że z decyzji tej wynika, iż w tym okresie pracownik miał prawo świadczenia rehabilitacyjnego. Nie można też pozbawiać pracodawcy prawa do rozwiązania umowy o pracę po upływie łącznego okresu pobierania wynagrodzenia i zasiłku chorobowego, jeżeli pracownik nie nabył prawa do świadczenia rehabilitacyjnego lub nie stawił się do pracy w związku z ustaniem przyczyn nieobecności. Zatem w wymiarze temporalnym pracownicy niezdolni do pracy z powodu choroby są na podstawie komentowanego przepisu maksymalnie chronieni przez 272 dni w ramach podstawowego okresu zasiłkowego i połączonego z nim świadczenia rehabilitacyjnego. Jeżeli świadczenie rehabilitacyjne zostało przyznane na czas dłuższy niż trzy miesiące, pracodawca może rozwiązać umowę w 91. dniu pobierania tego świadczenia.

Osoba ubiegająca się o świadczenie rehabilitacyjne jest zobowiązana złożyć oświadczenie na druku ZUS Np-7, którego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Przy czym oświadczenie to jest traktowane przez ZUS jako wniosek w sprawie.

Przepisy ustawy zasiłkowej, jak również powołanego rozporządzenia nie określają, kiedy osoba zainteresowana otrzymaniem świadczenia ma zgłosić taki wniosek.

Niemniej jednak oświadczenie Np-7 wraz z kompletną dokumentacją należy złożyć w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS właściwej według miejsca zamieszkania co najmniej na 6 tygodni przed zakończeniem pełnego, tj. odpowiednio 182- lub 270-dniowego okresu zasiłkowego. Zasada ta została zawarta w formularzu oświadczenia. Warto ją stosować, ponieważ postępowanie w sprawie świadczenia wymaga określonych procedur, a więc także stosownego czasu na ich przeprowadzenie.

Sześciotygodniowy termin na złożenie wniosku, jak już wcześniej wspomniano, nie wynika wprost z przepisów. Niedotrzymanie go nie spowoduje zatem żadnych ustawowych konsekwencji. Nie ma też mowy o tym, by organ rentowy odrzucił bez rozpoznania spóźniony wniosek pracownika.

Podsumowując – jeśli nie minęło jeszcze 182 dni choroby, to pracodawca nie mógł rozwiązać stosunku pracy z art. 53. Skoro wykorzystał Pan dopiero 174 dni choroby, to przysługuje Panu jeszcze 8 dni i dopiero wówczas ZUS będzie mógł Panu przyznać świadczenie rehabilitacyjne.

Wcześniejsze złożenie wniosku nie będzie przeszkodą w jego otrzymaniu tylko wówczas, gdy wykorzysta Pan całe 182 dni zwolnienia lekarskiego. Jeśli nie – musi Pan wrócić do pracy i przejść badania kontrolne.

Jeśli zaś chodzi o wypowiedzenie dokonane przed terminem – proponuję złożyć pozew do sądu, choć może Pan wcześniej poinformować pracodawcę, że niezgodnie z prawem złożył wypowiedzenie. Proszę jednak pamiętać, że na odwołanie się do sądu od wypowiedzenia ma Pan niewiele czasu (7 dni).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Zarzut pozornej podwyżki – spór z ZUS

Od kilku lat pracuję w pewnej firmie. Najpierw przebywałam po porodzie na urlopie macierzyńskim, potem na wychowawczym. Dwa miesiące temu wróciłam do...

 

Przejście na urlop bezpłatny i wysoki zasiłek

Jestem zatrudniona na umowę o pracę i prowadzę też działalność gospodarczą (odprowadzam składkę zdrowotną). Planuję ciążę. Na jej okres...

 

Praca na etacie i działalność gospodarcza – jaki zasiłek macierzyński?

Praca na etacie i działalność gospodarcza – jaki zasiłek macierzyński?

Planujemy założyć z tatą firmę i pierwotnie miała być na niego, bo ja jestem zatrudniona na etacie. Jednak okazało się, że jestem w ciąży...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »