Kategoria: Składki

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana kodu i podstawy ubezpieczenia

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-03-09

Prowadzę działalność od kilku lat, zatrudniam męża na umowę o pracę. Korzystał w tym czasie ze zwolnień lekarskich. Dowiedziałam się, że powinnam go ubezpieczyć jako osobę współpracującą, a nie jako pracownika (na cały etat, opłacam składki). Wiem, że muszę zmienić kod i podstawę ubezpieczenia w ZUS. Obawiam się jednak finansowych konsekwencji tego błędu. Na co powinnam się nastawić?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Jeśli w dokumencie zgłoszenia do ubezpieczeń podano błędny kod tytułu ubezpieczenia ze słownika, tj. zgodny z obowiązującym w danym okresie wykazem kodów zawartym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej, należy wyrejestrować daną osobę z ubezpieczeń z dniem zarejestrowania, tj. od dnia objęcia ubezpieczeniami z nieprawidłowym kodem tytułu ubezpieczenia (na formularzu ZUS ZWUA), a następnie ponownie złożyć zgłoszenie z prawidłowym kodem tytułu ubezpieczenia (na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA).

W wyniku tego pozostanie Pani nadpłata z tytułu składek męża jako pracownika i niedopłata z tytułu ubezpieczenia męża jako osoby współpracującej.

W razie stwierdzenia nienależnie opłaconych składek zastosowanie znajdują wspomniane przepisy art. 24 ust. 6a–8 ustawy o SUS. Nienależnie opłacone składki podlegają zaliczeniu przez Zakład z urzędu na poczet zaległych lub bieżących składek, a w razie ich braku – na poczet przyszłych składek, chyba że płatnik składek złoży wniosek o zwrot składek. Tym samym po stwierdzeniu nienależnie opłaconych składek, w razie braku stosownego wniosku płatnika, podlegają one zaliczeniu na poczet przyszłych składek. Zaliczenie na poczet przyszłych składek następuje więc z urzędu. Obecnie art. 24 ust. 6c ustawy o SUS stanowi, że po stwierdzeniu, że składki zostały nienależnie opłacone, płatnik składek może złożyć wniosek o ich zwrot. Wniosek nie jest ograniczony żadnym terminem i może zostać złożony w każdym czasie. W brzmieniu obowiązującym do dnia 20 lutego 2011 roku art. 24 ust. 6c ustawy o sus stanowił, że wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek płatnik składek może złożyć po stwierdzeniu, że składki zostały nienależnie opłacone, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6b. Zmiany tej regulacji dokonano ustawą o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 kwietnia 2011 r. Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy zmieniającej do nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli nie upłynął jeszcze termin dochodzenia ich zwrotu, stosuje się art. 24 ust. 6b, 6c, 6g i 6h ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Oznacza to, że do składek nadpłaconych przed dniem 20 lutego 2011 roku stosuje się przepis art. 24 ust. 6c w nowym brzmieniu, o ile termin dochodzenia składek nie uległ przedawnieniu. Złożenie wniosku o zwrot tych składek nie jest ograniczone terminem 7 dni od dnia otrzymania od Zakładu zawiadomienia. Zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy zmieniającej, zawieszenie biegu przedawnienia następowało także w razie zajścia okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 6h ustawy o SUS w nowym brzmieniu, jeżeli wystąpiły one przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Proszę złożyć wniosek o zaliczenie opłaconych składek na poczet tych wymagalnych.

Jeśli zaś chodzi o zasiłek, składki zostały co prawda opłacone, ale z innym kodem ubezpieczenia. ZUS może odmówić wypłaty zasiłku chorobowego. Wówczas mamy do czynienia ze świadczeniem nienależnie pobranym.

Za kwoty nienależnie pobranych świadczeń, w myśl przepisów art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych i art. 138 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, uważa się:

  • świadczenia wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do świadczeń albo wstrzymanie ich wypłaty w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca świadczenie była pouczona o braku prawa do ich pobierania,
  • świadczenia przyznane lub wypłacone na podstawie nieprawdziwych zeznań lub fałszywych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzania w błąd organu wypłacającego świadczenia przez osobę pobierającą świadczenia.

Osoba, która pobrała nienależne świadczenie, zobowiązana jest do jego zwrotu wraz z odsetkami, w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego (84 ust. 1).

W związku z powyższym należy rozważyć dwie sytuacje w odniesieniu do zachowania osoby uprawnionej do świadczeń, a mianowicie w zależności od tego, czy powiadomiła ZUS o zajściu okoliczności powodujących utratę prawa do pobierania świadczenia, czy też nie dopełniła tego obowiązku. Jeżeli organ rentowy został zawiadomiony przez osobę uprawnioną o okolicznościach powodujących ustanie prawa do świadczeń albo wstrzymanie ich wypłaty, a mimo to świadczenie nadal było wypłacane, wówczas kwoty nienależnie pobranych świadczeń podlegają zwrotowi, ale bez odsetek za zwłokę, a ZUS nie może żądać zwrotu za okres dłuższy niż ostatnie 12 miesięcy (art. 84 ust. 11 sus i art. 138 ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach). Jeżeli jednak osoba pobierająca świadczenie nie dopełniła powyższego obowiązku, ZUS może żądać zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za okres ostatnich 3 lat oczywiście wraz z odsetkami (art. 84 ust. 1 sus i art. 138 ust. 4 ustawy).

Tu odwoływałabym się do sądu pracy, jeśli ZUS zażąda zwrotu zasiłków. Obawiam się o powodzenie tego, ale mimo wszystko. Tak więc – będzie Pani miała nadpłatę na koncie. Może ją Pani przeksięgować na należne składki.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Przedawnienie składek w KRUS

Mam zaległości wobec KRUS z 2001 r. Komornik żąda składek wraz z odsetkami. Nigdy nie zawierałem żadnego porozumienia itp. z KRUS. Czy doszło...

Zaległe składki ZUS z działalności gospodarczej

ZUS żąda zapłacenia zaległych składek z działalności gospodarczej żony, czy słusznie? Konkretnie żona miała założoną działalność gospodarczą...

Gdzie dowiedzieć się o zaległych składkach ZUS?

Od kilku lat przebywam za granicą. Przed wyjazdem nie wiedziałam, że trzeba zamknąć działalność gospodarczą. Gdzie dowiedzieć się o zaległych...

Czy firma może żądać niepobranych składek od byłego pracownika?

W firmie, w której pracowałam, ZUS przeprowadził kontrolę. Okazało się, że nie naliczono składek z wypłat od ZFŚS za lata 2010–2013....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »