Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zniszczone dokumenty a dochodzenie prawidłowo naliczonej emerytury

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-04-15

W 2008 r. przeszedłem na emeryturę, pismem poleconym zakwestionowałem jej wysokość. Obecnie wciąż wydaje mi się, że mam rację, że źle naliczono mi świadczenie. Czy coś mogę zrobić w tej sprawie? Ponadto zakład pracy zniszczył część dokumentacji i nie mogę udowodnić okresu moich bardzo wysokich zarobków, przez co realnie jestem „stratny”. Czy mogę jakoś walczyć?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie znam treści dokumentacji i korespondencji z ZUS, ale nie ma czegoś takiego jak reklamacja. Jeśli ZUS wydal decyzję, a Pan się od niej nie odwołał w terminie – decyzja się uprawomocniła. Zmienić ją jest niezwykle ciężko.

Zgodnie z art. 114 ustawy:

„1. Prawo do świadczeń lub ich wysokość ulega ponownemu ustaleniu na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, jeżeli po uprawomocnieniu się decyzji w sprawie świadczeń zostaną przedłożone nowe dowody lub ujawniono okoliczności istniejące przed wydaniem tej decyzji, które mają wpływ na prawo do świadczeń lub na ich wysokość.

1a. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli po uprawomocnieniu się decyzji okaże się, że przedłożone dowody nie dawały podstaw do ustalenia prawa do emerytury lub renty albo ich wysokości.

2. Jeżeli prawo do świadczeń lub ich wysokość ustalono orzeczeniem organu odwoławczego, organ rentowy na podstawie dowodów lub okoliczności, o których mowa w ust. 1:

1) wydaje we własnym zakresie decyzję przyznającą prawo do świadczeń lub podwyższającą ich wysokość;

2) występuje do organu odwoławczego z wnioskiem o wznowienie postępowania przed tym organem, gdy z przedłożonych dowodów lub ujawnionych okoliczności wynika, że prawo do świadczeń nie istnieje lub że świadczenia przysługują w niższej wysokości; z wnioskiem tym organ rentowy może wystąpić w każdym czasie”.

Ponowne ustalenie prawa do świadczenia przedemerytalnego bądź zmiana wysokości tego świadczenia może nastąpić na skutek:

 1. wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie świadczenia przedemerytalnego,
 2. ponownego przeliczenia podstawy wymiaru emerytury ustalonej dla celów świadczenia przedemerytalnego lub doliczenia okresów składkowych i nieskładkowych.

W zależności od tego, na podstawie jakich przepisów przyznano świadczenie przedemerytalne, różna jest też podstawa prawna wznowienia postępowania. W przypadku świadczeń przedemerytalnych przyznanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy podstawą wznowienia postępowania jest art. 150d tej ustawy, natomiast gdy świadczenie przedemerytalne zostało przyznane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych, podstawę tę stanowi art. 114 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z art. 150d ust. 1 pierwszej przywołanej ustawy prawo do świadczeń przedemerytalnych przyznanych przez powiatowy urząd pracy na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ich wysokość ulega ponownemu ustaleniu, na wniosek osoby uprawnionej lub z urzędu – na zasadach i w trybie określonym w tych przepisach – jeżeli po dniu przejęcia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaty tych świadczeń (czyli po dniu 31 lipca 2004 r.) zostaną ujawnione okoliczności:

określone w art. 145 § 1 oraz art. 156 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, powodujące wznowienie postępowania lub stwierdzenie nieważności decyzji;

mające wpływ na prawo do świadczenia przedemerytalnego lub jego wysokość, zaistniałe po dniu ustalenia prawa do tego świadczenia.

Przepis art. 145 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego wymienia następujące przesłanki do wznowienia postępowania:

 1. ujawnienie, iż dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe,
 2. wydanie decyzji w wyniku przestępstwa,
 3. wydanie decyzji przez pracownika lub organ administracji publicznej, który podlegał wyłączeniu stosownie do art. 24, 25 i 27 Kodeksu postępowania administracyjnego,
 4. brak udziału strony w postępowaniu, który nie był spowodowany winą strony,
 5. ujawnienie istotnych dla sprawy, nowych okoliczności faktycznych lub nowych dowodów istniejących w dniu wydania decyzji, nie znanych organowi, który wydał decyzję,
 6. wydanie decyzji bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu,
 7. rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego przez właściwy organ lub sąd administracyjny odmiennie od oceny przyjętej przy wydawaniu decyzji,
 8. wydanie decyzji w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało następnie uchylone lub zmienione.

Nieważność decyzji administracyjnej stwierdza się w przypadkach, gdy decyzja:

 1. została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości,
 2. została wydana bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa,
 3. dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną,
 4. została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie,
 5. była niewykonalna w dniu jej wydania, a niewykonalność ma charakter trwały,
 6. zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.

W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności (art. 145 § 1 i 156 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego) dochodzenie należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń należy do powiatowego urzędu pracy na podstawie przepisów stawy, o ile dochodzone należności dotyczą okresu przed przejęciem wypłaty świadczeń przedemerytalnych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a więc okresu przed dniem 31 lipca 2004 r. Za okresy po tej dacie dochodzenie nienależnie pobranych świadczeń przedemerytalnych należy do kompetencji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jak wspomniano wyżej, w przypadku świadczeń przedemerytalnych wypłacanych w oparciu o przepisy ustawy świadczeniach przedemerytalnych podstawą prawną do wznowienia postępowania jest art. 114 ustawy o emeryturach i rentach. Stosownie do tego przepisu prawo do świadczenia przedemerytalnego albo jego wysokość ulega ponownemu ustaleniu na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, jeśli po uprawomocnieniu się decyzji w sprawie świadczenia zostaną przedłożone nowe dowody lub ujawnione okoliczności istniejące przed wydaniem tej decyzji, które mają wpływ na prawo do świadczenia lub jego wysokość. Prawo do świadczenia przedemerytalnego lub jego wysokość ulega również ponownemu ustaleniu, jeżeli po uprawomocnieniu się decyzji okaże się, że przedłożone dowody nie dawały podstaw do ustalenia prawa do świadczenia lub jego wysokości.

Jeżeli prawo do świadczenia przedemerytalnego przyznano w oparciu o przepisy pierwszej ustawy, wówczas jego wysokość może ulec zmianie w przypadku ponownego obliczenia przez organ rentowy wysokości emerytury dla celów ustalenia wysokości świadczenia przedemerytalnego wskutek:

 1. doliczenia dotychczas nieuwzględnionego okresu (składkowego lub niekładkowego), uprawniającego do emerytury, przebytego przed nabyciem prawa o świadczenia przedemerytalnego,
 2. ponownego ustalenia podstawy wymiaru emerytury, jeśli do jej obliczenia wskazano podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie emerytalne i rentowe na podstawie przepisów prawa polskiego: z liczby kolejnych lat kalendarzowych i w okresie wskazanym do ustalenia poprzedniej podstawy wymiaru świadczenia lub z kolejnych 10 lat kalendarzowych wybranych z 20 lat kalendarzowych, poprzedzających bezpośrednio rok kalendarzowy, w którym zgłoszono wniosek o świadczenie przedemerytalne, albo z 20 lat kalendarzowych wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu, przypadających przed rokiem, od którego ponownie ustalono wysokość świadczenia przedemerytalnego a wskaźnik wysokości podstawy wymiaru jest wyższy od poprzednio obliczonego albo
 3. doliczenia dotychczas nieuwzględnionego dochodu (przychodu), stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe lub na ubezpieczenie społeczne na podstawie przepisów prawa polskiego za okres, który wskazano do ustalenia podstawy wymiaru emerytury obliczonej dla potrzeb ustalenia świadczenia przedemerytalnego

W 2008 roku Pana świadczenie było liczone na tzw. starych zasadach. W przypadku braku zaświadczenia o dochodach – z wiadomych przyczyn nie da się obliczyć wskaźnika.

Dopóki nie będzie Pan dysponował dowodem na wysokość zarobków – nie ma szans, aby ZUS obliczył Panu emeryturę z tych lat. Nawet jeśli były najlepsze z całego okresu.

Lata, w których nie ma dowodów na wysokość świadczenia, a jedynie dowody na ubezpieczenie/zatrudnienie – przyjmuje się za lata składkowe, a jako podstawę GUS-owskie wynagrodzenie w gospodarce rynkowej.

Nawet jeśli zarabiał Pan ponad średnią krajową – a nie ma Pan dowodów w postaci dokumentacji księgowej/kadrowej – nie może Pan liczyć na obliczenie świadczenia z tego okresu w oparciu o to, co Pan jedynie pamięta. Niestety to tak nie działa. Może warto wnioskować o ponowne przeliczenie świadczenia. Może będzie wyższe.

Nie znając Pana dokumentacji, nie stwierdzę jednoznacznie czy przeliczenie według nowych zasad będzie dla Pana korzystniejsze. ZUS nie popełnił błędu. Nie może Panu wyliczyć świadczenia w oparciu o zarobki, których Pan nie udowodnił.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »