Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

ZUS nie uwzględnił składek na FUSR, czy otrzymam wyrównanie za wszystkie lata?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-08-01

Od 1991 r. do 2017 r. byłem na rencie pracowniczej z ZUS. Zakład pracy złożył do ZUS wymagane dokumenty (listy wynagrodzenia). Złożył również zaświadczenia z urzędu miejskiego, że opłacałem składkę na FUSR w 1980 i od 1984 do końca 1987. Przechodząc w tym roku* na emeryturę, dowiedziałem się, że przez te lata ZUS mi nie naliczał zwiększenia renty z tytułu FUSR. Dokumenty odnalazłem w ZUS. Czy ZUS ma obowiązek wypłacić mi wyrównanie za ponad 20 lat, czy musiałem sam zrobić wniosek?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W okresie, w którym przechodził Pan na rentę, obowiązywała ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. Zgodnie z art. 131:

„Przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty do okresów zatrudnienia, równorzędnych i zaliczalnych dolicza się przypadające przed dniem 1 lipca 1977 r. okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia.

(art. dodany 1.1.1991)

Art. 14. Jeżeli okresy, o których mowa w art. 11 i 13, zbiegają się w czasie, przy ustalaniu prawa do świadczeń określonych w ustawie, uwzględnia się okres korzystniejszy.”

Z kolei zgodnie z art. 79.

„1. Wysokość emerytury i renty inwalidzkiej ulega ponownemu ustaleniu w sposób określony w ust. 2 i 3, jeżeli emeryt lub rencista wykonywał zatrudnienie po przyznaniu tych świadczeń.

2. Na wniosek osoby zainteresowanej ustala się, na zasadach określonych w art. 16 i 16[1], nową podstawę wymiaru od wyższego wynagrodzenia – wypłaconego pracownikowi po przyznaniu świadczenia – za cały okres wymagany do ustalenia podstawy wymiaru.

3. Na wniosek osoby zainteresowanej ustala się ponownie wysokość świadczenia stosownie do art. 29 ust. 2 lub art. 35 ust. 2, z uwzględnieniem okresów zatrudnienia po przyznaniu świadczenia. (…).”

Art. 80. 1. Prawo do świadczeń lub ich wysokość ulega ponownemu ustaleniu na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, jeżeli po uprawomocnieniu się decyzji w sprawie świadczeń zostaną przedłożone nowe dowody lub ujawniono okoliczności istniejące przed wydaniem tej decyzji, które mają wpływ na prawo do świadczeń lub na ich wysokość.

2. Jeżeli prawo do świadczeń lub ich wysokość ustalono orzeczeniem organu odwoławczego, organ rentowy na podstawie dowodów lub okoliczności, o których mowa w ust. 1:

1) wydaje we własnym zakresie decyzję przyznającą prawo do świadczenia lub podwyższającą ich wysokość,

2) występuje do organu odwoławczego z wnioskiem o wznowienie postępowania przed tym organem, gdy z przedłożonych dowodów lub ujawnionych okoliczności wynika, że prawo do świadczeń nie istnieje lub że świadczenia przysługują w niższej wysokości; z wnioskiem tym organ rentowy może wystąpić w każdym czasie,

3) wstrzymuje wypłatę świadczeń w całości lub części, jeżeli emeryt lub rencista korzystał ze świadczeń na podstawie nieprawdziwych dokumentów lub zeznań albo w innych wypadkach złej woli.”

Z Pana opisu wynika, iż zakład pracy złożył wniosek do ZUS z załącznikami. Została wydana decyzja. Nikt się od niej nie odwołał, więc ustalono określoną wysokość świadczenia.

Z dniem 1 stycznia 1991 r. weszła w życie ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 1991 r. Nr 7 poz. 24), jednocześnie utraciła moc ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz. U. 1989 r. Nr 24 poz. 133 z późn. zm.), a także wydane na jej podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z 28 marca 1983 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz. U. 1983 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.).

Zaistniał zatem nowy stan prawny. W związku z tym według art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 1990 r. Nr 7 poz. 24) do okresów ubezpieczenia zalicza się okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16-go roku życia przed dniem 1 stycznia 1983 r. Art. 6 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników zawiera definicję domownika, za którego uważa się osobę bliską rolnikowi, która ukończyła 16 lat, pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie gospodarstwa rolnego, albo w bliskim sąsiedztwie, stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

Okres wymienionej pracy w myśl art. 20 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników zalicza się także do okresów, od których zależy prawo do emerytury lub renty na podstawie odrębnych przepisów. Art. 13 ust. 3 pkt 5 ustawy z 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. 1982 r. Nr 40 poz. 267 z późn. zm.) stanowi, iż za okresy zaliczalne do okresów zatrudnienia uważa się okresy działalności objętej odrębnymi przepisami o ubezpieczeniu społecznym...

Zasadniczo więc ustawa pozwalała na zaliczenie okresów pracy w gospodarstwie rolnym i okresów ubezpieczenia rolniczego. Jednak, jak rozumiem, ZUS ustalił wysokość świadczenia bez tego, a Pan od decyzji się wówczas nie odwołał. Lub też okresy te nie zostały zaliczone z innego powodu. Należałoby przeanalizować decyzję przyznającą prawo do renty. Ewentualnie od błędnej decyzji ZUS należało się odwołać. A zmiana wysokości świadczenia następuje na wniosek (z urzędu wyjątkowo).

Proszę zatem przeanalizować, kiedy do ZUS wpłynęły dokumenty – przed czy po wydaniu decyzji. Zasadniczo powinien być wniosek o zmianę wysokości świadczenia.

Opis sprawy z sierpnia 2017 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Emerytura policyjna a emerytura z ZUS

Mam emeryturę policyjną 48% za okres służby w latach 1984 do 2003. Od 2005 r. pracuję na etacie cywilnym. W 2018 r.* kończę 55 lat i mogę...

 

Przeliczenie wcześniejszej emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego

Przeliczenie wcześniejszej emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego

5 lat temu złożyłam wniosek o wcześniejszą emeryturę. ZUS mi ją przyznał, lecz aby ją otrzymywać, miałam rozwiązać umowę o pracę. Umowy...

Wyliczenie emerytury i zawieszenie jej pobierania

Jestem nauczycielką z 40-letnim stażem pracy, od 25 lat na stanowisku dyrektora. 4 marca br. nabywam prawa emerytalne ZUS. Chcę nadal kontynuować pracę,...

 

Wliczenie do emerytury policyjnej pracy w gospodarstwie i innych

Jestem policjantem od 1998 r., za 3 miesiące planuję przejść na emeryturę. Chciałbym wiedzieć, czy pomoc w gospodarstwie rolnym od 16 roku życia...

 

Czy przysługuje wcześniejsza emerytura kolejowa?

Urodziłem się w czerwcu 1957 r. Od 1976 r., bez przerw, pracuję na kolei w warunkach niebezpiecznych. Nie jestem maszynistą ani dyżurnym...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »