Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odmowa ZUS wypłaty zasiłku chorobowego z uwagi na nieprzedstawienie wymaganych dokumentów

Michał Soćko • Opublikowane: 2018-05-07

ZUS odmówił mi wypłaty zasiłku chorobowego z uwagi na nieprzedstawienie wymaganych dokumentów. Pracodawca, u którego byłem zatrudniony, już nie istnieje. W związku z tym nie mogłem przedstawić dokumentów dotyczących odprowadzanych składek i osiąganych zarobków. Jak ubiegać się o zapłatę zasiłku chorobowego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

ZUS prowadzi postępowanie zasadniczo w oparciu o przedstawione dokumenty. Zatem niezałączenie do wniosku wszystkich wymaganych w danej sprawie dokumentów powoduje zazwyczaj wydanie decyzji odmownej.

Niemniej jednak od decyzji odmawiającej wypłaty zasiłku chorobowego przysługuje Panu odwołane do sądu. Warto z takiej możliwości skorzystać, gdyż sąd może dopuścić wszelkie dowody, a nie tylko dowody z dokumentów.

Przed sądem może Pan zgłosić świadków, którzy potwierdzą wysokość osiąganych przez Pana zarobków (np. współpracownicy). Ewentualnie będzie mógł Pan przedstawić dokumentację płacową innych pracowników, zajmujących podobne stanowiska, celem wykazania swoich zarobków i odprowadzanych składek.

Będzie mógł Pan również złożyć wniosek o powołanie biegłego z zakresu rachunkowości, by wyliczył Pana zarobki i ewentualnie odprowadzane składki na podstawie wszystkich przedstawionych dokumentów oraz zeznań świadków.

Ostatecznie może Pan również wystąpić do sądu, by sąd zobowiązał ZUS do przedstawienia wszelkich informacji o odprowadzanych z Pana wynagrodzenia składkach.

Może Pan również postarać się o odnalezienie ww. dokumentów koniecznych do przyznania zasiłku chorobowego. W tym zakresie wskazać należy, że zgodnie z art. 94 pkt 9a i 9b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. 2016 r. nr 0, poz. 1666 ze zm.; zwanej dalej „K.p.”) – pracodawca jest obowiązany prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników, jak również przechowywać dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Naruszenie ww. obowiązku zostało spenalizowane w art. 281 K.p. jak wykroczenie. Przepis ten stanowi:

Art. 281. Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu:

1) zawiera umowę cywilnoprawną w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 powinna być zawarta umowa o pracę,

1a) nie zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej, o zawarciu umowy o pracę, o której mowa w art. 251 § 4 pkt 4, wraz ze wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia,

2) nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy,

3) wypowiada lub rozwiązuje z pracownikiem stosunek pracy bez wypowiedzenia, naruszając w sposób rażący przepisy prawa pracy,

4) stosuje wobec pracowników inne kary niż przewidziane w przepisach prawa pracy o odpowiedzialności porządkowej pracowników,

5) narusza przepisy o czasie pracy lub przepisy o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem i zatrudnianiu młodocianych,

6) nie prowadzi dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,

7) pozostawia dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w warunkach grożących uszkodzeniem lub zniszczeniem

– podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Z Pana relacji wynika, że pracodawca już nie istnieje. Jednakże pewne obowiązki związane z dokumentacją pracowniczą i tak na nim ciążą, mimo że nie ma on już statusu pracodawcy.

Kwestię tę reguluje m.in. art. 125a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przepis ten stanowi:

Art. 125a. 1. Płatnik składek jest zobowiązany, na żądanie organu rentowego, do wystawienia dokumentów (zaświadczeń) w celu udowodnienia okresów składkowych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, oraz okresów nieskładkowych, o których mowa w art. 7 pkt 1, z uwzględnieniem ust. 2 i 5.

2. Płatnik składek jest zobowiązany do wystawienia dokumentów (zaświadczeń) w celu udowodnienia okresów pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, okresów pracy górniczej oraz okresów pracy na kolei.

3. Płatnik składek jest zobowiązany do wystawienia zaświadczenia o wysokości przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, wypłaconego za okresy, za które przychód ten przysługuje, a także o wysokości wypłaconych wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy, świadczeń i zasiłków oraz innych należności, o których mowa w art. 15 ust. 3.

4. Płatnik składek jest zobowiązany przechowywać listy płac, karty wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty, przez okres 50 lat od dnia zakończenia przez ubezpieczonego pracy u danego płatnika.

5. Od osoby opłacającej składki na własne ubezpieczenia społeczne organ rentowy może żądać przedłożenia dowodów potwierdzających opłacanie składek oraz wysokości podstawy wymiaru składek za okres przypadający po dniu 31 grudnia 1998 r.”

Przy czym, zgodnie z art. 4 pkt 2 lit. a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych płatnikiem składek jest m.in. pracodawca – w stosunku do pracowników i osób odbywających służbę zastępczą oraz jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna pozostająca z inną osobą fizyczną w stosunku prawnym uzasadniającym objęcie tej osoby ubezpieczeniami społecznymi, w tym z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym albo pobierania zasiłku macierzyńskiego, z wyłączeniem osób, którym zasiłek macierzyński wypłaca Zakład.

Zatem mimo że dany podmiot nie ma już statusu pracodawcy, powinien on i tak przechowywać listy płac, karty wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty, przez okres 50 lat od dnia zakończenia przez ubezpieczonego pracy u danego płatnika.

Ponadto, jeśli doszło do likwidacji lub upadłości pracodawcy, to warto również wystąpić do likwidatora lub syndyka o udostępnienie takiej dokumentacji.

Podsumowując, w postępowaniu sądowym wszczętym na skutek Pańskiego odwołania się od decyzji ZUS może Pan wnioskować o ustanowienie kuratora dla byłego pracodawcy (jeśli firma przestała z jakichś powodów przestała istnieć, np. upadła). Wówczas to kurator będzie uprawniony do wystawienia takich dokumentów. Będzie on zastępczo działał za pracodawcę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »