Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

ZUS wstrzymał zasiłek chorobowy, jak się odwołać?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-12-12

ZUS wstrzymał zasiłek chorobowy, a dopiero później wezwał mnie na kontrolę zwolnienia lekarskiego, które orzecznik uznał za zasadne. Czy tak powinno być? Byłam na zwolnieniu lekarskim pooperacyjnym, tak wykorzystałam 182 dni. Później byłam 8 dni na urlopie. W związku z moimi licznymi chorobami, m.in. nowotworem, załamałam się psychicznie i byłam półtora miesiąca na zwolnieniu lekarskim od lekarza psychiatry. ZUS wstrzymał mi zasiłek chorobowy. Wiem, że warunkiem otwarcia nowego okresu zasiłkowego jest złożenie przez ubezpieczonego zaświadczenia lekarskiego o odzyskaniu zdolności do pracy. Ja takie zaświadczenie złożyłam i drugie zaświadczenie, że jest to inna jednostka chorobowa. Byłam na kontroli ostatniego zwolnienia lekarskiego, które orzecznik ZUS uznał za zasadne. Co zrobić, aby ZUS zmienił decyzję?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co do zasady ZUS ma 30 dni na wypłatę zasiłku od dnia złożenia wniosku (zwolnienia), o ile nie uzna za stosowne przeprowadzić postępowania wyjaśniającego.

Zgodnie z art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 963): „Jeżeli Zakład – w terminach przewidzianych w przepisach określających zasady przyznawania i wypłacania świadczeń z ubezpieczeń społecznych lub świadczeń zleconych do wypłaty na mocy odrębnych przepisów albo umów międzynarodowych – nie ustalił prawa do świadczenia lub nie wypłacił tego świadczenia, jest obowiązany do wypłaty odsetek od tego świadczenia w wysokości odsetek ustawowych określonych przepisami prawa cywilnego. Nie dotyczy to przypadku, gdy opóźnienie w przyznaniu lub wypłaceniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które Zakład nie ponosi odpowiedzialności.”.

Artykuł 118 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych stanowi, że organ rentowy wydaje decyzję w sprawie prawa do świadczenia lub ustalenia jego wysokości po raz pierwszy w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji.

A zatem dotrzymanie wskazanego w przepisie terminu jest równoznaczne z wykazaniem, że nie doszło do opóźnienia w spełnieniu świadczenia.

Pewna oczywistość w interpretacji art. 118 została zachwiana na skutek noweli wprowadzonej ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach oraz niektórych innych ustaw, która rozszerzyła pojęcie „ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji”. Do art. 118 został dodany ust. 1a stanowiący, że w razie ustalenia prawa do świadczenia lub jego wysokości orzeczeniem organu odwoławczego za dzień wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji uważa się również dzień wpływu prawomocnego orzeczenia organu odwoławczego.

Jeśli organ nie miał podstawy do wstrzymania wypłaty, nie prowadził postępowania – może Pani wystąpić do sądu o odsetki.

Przesłanką powstania po stronie organu rentowego obowiązku wypłaty odsetek jest zatem opóźnienie w ustaleniu prawa do świadczenia pieniężnego z ubezpieczenia społecznego lub wypłaty tego świadczenia, i to opóźnienie, które nastąpiło z przyczyn leżących po stronie organu rentowego. W orzecznictwie Sądu Najwyższego wyrażono pogląd, że zawarte w art. 85 ust. 1 ustawy określenie: „nie ustalił prawa do świadczenia” oznacza zarówno niewydanie w terminie decyzji przyznającej świadczenie, jak i wydanie decyzji odmawiającej przyznania świadczenia, mimo spełnienia warunków do jego uzyskania (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 2001 r., II UKN 402/00, OSNAPiUS 2002/20/501). W tym ostatnim wypadku chodzi o sytuacje, w których organ rentowy, odmawiając przyznania świadczenia, naruszył przepisy prawa materialnego określające przesłanki nabycia prawa do świadczenia pieniężnego z ubezpieczenia społecznego, przy czym dla powstania obowiązku wypłaty odsetek konieczne jest stwierdzenie naruszenia prawa przez organ rentowy prawomocnym wyrokiem sądu, zmieniającym decyzję organu rentowego i przyznającym prawo do tego świadczenia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponosi więc odpowiedzialność za opóźnienie w przyznaniu prawa do świadczenia, jeżeli w postępowaniu odwoławczym sąd stwierdzi, że w dacie wydania decyzji odmownej organ rentowy winien był ustalić prawo do renty, bowiem przedstawione przez ubezpieczonego dowody były wystarczające do stwierdzenia niezdolności do pracy i nowy okres zasiłkowy.

Od decyzji w zakresie okresu zasiłkowego powinna się Pani odwołać. Może Pani dochodzić odsetek od ZUS za wstrzymane świadczenie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Do jakiego świadczenia mam prawo tuż przed emeryturą?

Jestem na zwolnieniu lekarskim po zatrudnieniu ponad 35 lat w jednej firmie. Byłem zatrudniony na czas ściśle określony do 10 listopada 2017 r....

 

Czy należy się zasiłek chorobowy pracując na umowę zlecenie?

Do dnia 02.04 byłem zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Stosunek pracy został rozwiązany od 03.04 za porozumieniem stron na mój wniosek. 3.04...

 

W jaki sposób uzyskać większy zasiłek macierzyński?

Prowadzę działalność gospodarczą, od kwietnia zaczęłam płacić najwyższe składki ZUS, aby otrzymywać wyższy zasiłek macierzyński. Na przełomie...

 

Etat i działalność gospodarcza - urlop macierzyński, urlop wychowawczy

Od niespełna dwóch miesięcy jestem zatrudniona na pełen etat na umowę o pracę na okres 1 roku. Prowadzę również działalność gospodarczą. Jestem...

 

Pracodawca nie wypłacił chorobowego - czy miał do tego prawo?

Chorowałam i byłam na zwolnieniu lekarskim, potem na zasiłku rehabilitacyjnym. Lekarz wypisał mnie do pracy, orzecznik w zakładzie również...

 

Optymalizacja składek ZUS w celu zwiększenia świadczeń na dziecko

Moja żona jest w ciąży. Od ok. 2 lat prowadzi działalność gospodarczą. Interesuje nas optymalizacja składek na ZUS w celu zwiększenia świadczeń...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »