Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rentą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwrot nienależnie pobranej renty z tytułu niezdolności do pracy ze względu na zagraniczne zarobki

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2019-01-07

W marcu zeszłego roku podjąłem pracę w Holandii. Jednocześnie pobierałem rentę z tytułu niezdolności do pracy. W czerwcu ją zawiesiłem, gdyż przekraczałem granice dochodów. Otrzymałem z ZUS pismo, że muszę oddać rentę również za pozostałe miesiące. Czyli według nich przekroczyłem dochód w każdym miesiącu ubiegłego roku, nawet w styczniu, kiedy pracowałem w Polsce i zarobiłem niespełna 1500 zł, oraz w lipcu, kiedy byłem w Polsce i nie pracowałem. Czy faktycznie muszę oddać całe świadczenie? Jeśli chodzi o ten rok, to do końca lipca byłem w Holandii, a obecnie wyjeżdżam do Anglii do pracy. Czy muszę informować o tym ZUS?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pobieranie renty z tytułu niezdolności do pracy nie stoi na przeszkodzie podjęciu pracy. Problem z pobieraniem jej w pełnej wysokości wystąpi w sytuacji, gdy przychody uzyskiwane z tytułu pracy zarobkowej będą na tyle wysokie, że spowodują zmniejszenie bądź zawieszenie prawa do renty.

Niestety, nie mam dla Pana dobrych wiadomości. Pod pojęciem pracy zarobkowej należy rozumieć również pracę wykonywaną za granicą objętą obowiązkiem odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne. Stanowi o tym art. 104 ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Wysokość uzyskiwanego przychodu nie spowoduje zawieszenia ani zmniejszenia uzyskiwanego świadczenia w następujących sytuacjach:

  • nabycia prawa do emerytury i ukończenia powszechnego wieku emerytalnego (oczywiście przy spełnieniu warunków z art. 103a ustawy emerytalnej);
  • nabycia prawa do emerytury częściowej;
  • nabycia prawa do renty inwalidy wojennego z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub do renty rodzinnej po takim inwalidzie;
  • nabycia prawa do renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową.

Zatem jeżeli wysokość osiągniętego przychodu:

  • nie przekroczy 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (wysokość tę ogłasza co kwartał Prezes Głównego Urzędu Statystycznego) – renta przysługuje w pełnej wysokości;
  • wyniesie ponad 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie więcej niż 130% tej kwoty – renta zostanie zmniejszona (art. 104 ust. 8 ustawy emerytalnej);
  • przekroczy 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – renta zostanie zawieszona (art. 104 ust. 7 ustawy emerytalnej).

Niezależnie od tego każdy rencista, który osiągał lub wie, że będzie osiągał przychód z tytułu wykonywania pracy, która objęta jest obowiązkiem ubezpieczeń społecznych, ma obowiązek powiadomić organ rentowy (ZUS) o wysokości przychodu uzyskanego z tytułu tej pracy. Na takiej osobie ciąży również obowiązek corocznego przedkładania w ZUS (do końca lutego) zaświadczenia o wysokości przychodu za ubiegły rok.

Zgodnie z art. 138 ustawy emerytalnej osoba, która nienależnie pobrała świadczenia, jest obowiązana do ich zwrotu. Za nienależnie pobrane świadczenia uważa się m.in. świadczenia wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń albo wstrzymanie wypłaty świadczeń w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca świadczenia była pouczona o braku prawa do ich pobierania.

Zgodnie z powyższą regulacją nie można żądać zwrotu kwot nienależnie pobranych świadczeń za okres dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli osoba pobierająca świadczenia zawiadomiła organ rentowy o zajściu okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń albo wstrzymanie wypłaty świadczeń w całości lub w części, a mimo to świadczenia były jej nadal wypłacane (kwoty nienależnie pobranych świadczeń w związku z osiągnięciem przychodów podlegają zwrotowi za okres nie dłuższy niż 1 rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym wydano decyzję o rozliczeniu świadczenia). Brak informacji w sytuacji osiągania przychodu skutkuje skierowaniem przez ZUS wezwania do zwrotu świadczeń za okres nie dłuższy niż 3 lata kalendarzowe poprzedzające rok wydania tej decyzji.

Jak wynika z przekazanych informacji, ZUS wszczął wobec Pana postępowanie o zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu jednoczesnego pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy i otrzymywania dochodu z pracy zarobkowej. Informacje pozyskane przez ZUS świadczą o tym, że z tytułu podjęcia pracy w roku 2017 r. w niektórych miesiącach uzyskiwał Pan przychód, który przekraczał 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, co skutkowało wydaniem takiej decyzji. Jeżeli się Pan z nią nie zgadza, może Pan złożyć od niej odwołanie w trybie wskazanym w pouczeniu w niej zawartym.

W szczególnie uzasadnionych okolicznościach ZUS może odstąpić od żądania zwrotu kwot nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części, zmniejszyć wysokość potrąceń lub zawiesić dokonywanie tych potrąceń na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Opis sprawy z lipca 2018 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Czy należy się renta rodzinna po zmarłej matce przy pobieraniu renty socjalnej?

Otrzymuję rentę socjalną tzw. uczniowską zastąpioną przez najniższą rentę z tytułu niezdolności do pracy (socjalną). Jestem osobą niezdolną do...

 

Śmierć rodziców, na jakie świadczenie może liczyć osoba z II grupą inwalidzką?

Mam znajomego, który znalazł się w trudnej sytuacji życiowej. Od wielu lat z powodu schizofrenii pobiera świadczenie z tytułu niezdolności do...

 

Schizofrenia a otrzymanie renty i ubezpieczenia

Od 22. roku życia choruje na schizofrenię, aktualnie mam 25 lat. Mam przepracowane 2 lata. Ile muszę mieć lat, żeby otrzymać rentę i czy można...

 

Wyjazd za granicę do pracy i pobieranie renty socjalnej

Pobieram rentę socjalną wydana na stałe z powodu częściowej niezdolności do pracy. Wyjechałam za granicę do pracy, jestem tu niezłych parę lat,...

 

Przedsiębiorca na chorobowym oczekujący przyznania renty, co ze składkami?

Dwa miesiące temu mąż otrzymał prawo do renty okresowej na rok z tytułu częściowej niezdolności do pracy – po wyroku sądu ze spłatą za 8...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »