Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zwrot nienależnie pobranej renty z tytułu niezdolności do pracy ze względu na zagraniczne zarobki

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

W marcu zeszłego roku podjąłem pracę w Holandii. Jednocześnie pobierałem rentę z tytułu niezdolności do pracy. W czerwcu ją zawiesiłem, gdyż przekraczałem granice dochodów. Otrzymałem z ZUS pismo, że muszę oddać rentę również za pozostałe miesiące. Czyli według nich przekroczyłem dochód w każdym miesiącu ubiegłego roku, nawet w styczniu, kiedy pracowałem w Polsce i zarobiłem niespełna 1500 zł, oraz w lipcu, kiedy byłem w Polsce i nie pracowałem. Czy faktycznie muszę oddać całe świadczenie? Jeśli chodzi o ten rok, to do końca lipca byłem w Holandii, a obecnie wyjeżdżam do Anglii do pracy. Czy muszę informować o tym ZUS?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zwrot nienależnie pobranej renty z tytułu niezdolności do pracy ze względu na zagraniczne zarobki

Podjęcie pracy przez osobę pobierającą rentę z tytułu niezdolności do pracy

Pobieranie renty z tytułu niezdolności do pracy nie stoi na przeszkodzie podjęciu pracy. Problem z pobieraniem jej w pełnej wysokości wystąpi w sytuacji, gdy przychody uzyskiwane z tytułu pracy zarobkowej będą na tyle wysokie, że spowodują zmniejszenie bądź zawieszenie prawa do renty.

Niestety, nie mam dla Pana dobrych wiadomości. Pod pojęciem pracy zarobkowej należy rozumieć również pracę wykonywaną za granicą objętą obowiązkiem odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne. Stanowi o tym art. 104 ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Kiedy wysokość uzyskiwanego przychodu nie spowoduje zawieszenia ani zmniejszenia uzyskiwanego świadczenia?

Wysokość uzyskiwanego przychodu nie spowoduje zawieszenia ani zmniejszenia uzyskiwanego świadczenia w następujących sytuacjach:

  • nabycia prawa do emerytury i ukończenia powszechnego wieku emerytalnego (oczywiście przy spełnieniu warunków z art. 103a ustawy emerytalnej);
  • nabycia prawa do emerytury częściowej;
  • nabycia prawa do renty inwalidy wojennego z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub do renty rodzinnej po takim inwalidzie;
  • nabycia prawa do renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową.

Zatem jeżeli wysokość osiągniętego przychodu:

  • nie przekroczy 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (wysokość tę ogłasza co kwartał Prezes Głównego Urzędu Statystycznego) – renta przysługuje w pełnej wysokości;
  • wyniesie ponad 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie więcej niż 130% tej kwoty – renta zostanie zmniejszona (art. 104 ust. 8 ustawy emerytalnej);
  • przekroczy 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – renta zostanie zawieszona (art. 104 ust. 7 ustawy emerytalnej).

Zobacz również: Zawieszenie renty socjalnej

Czy rencista ma obowiązek powiadomienia ZUS o wysokości przychodu uzyskanego z tytułu wykonywania pracy

Niezależnie od tego każdy rencista, który osiągał lub wie, że będzie osiągał przychód z tytułu wykonywania pracy, która objęta jest obowiązkiem ubezpieczeń społecznych, ma obowiązek powiadomić organ rentowy (ZUS) o wysokości przychodu uzyskanego z tytułu tej pracy. Na takiej osobie ciąży również obowiązek corocznego przedkładania w ZUS (do końca lutego) zaświadczenia o wysokości przychodu za ubiegły rok.

Zgodnie z art. 138 ustawy emerytalnej osoba, która nienależnie pobrała świadczenia, jest obowiązana do ich zwrotu. Za nienależnie pobrane świadczenia uważa się m.in. świadczenia wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń albo wstrzymanie wypłaty świadczeń w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca świadczenia była pouczona o braku prawa do ich pobierania.

Zgodnie z powyższą regulacją nie można żądać zwrotu kwot nienależnie pobranych świadczeń za okres dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli osoba pobierająca świadczenia zawiadomiła organ rentowy o zajściu okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń albo wstrzymanie wypłaty świadczeń w całości lub w części, a mimo to świadczenia były jej nadal wypłacane (kwoty nienależnie pobranych świadczeń w związku z osiągnięciem przychodów podlegają zwrotowi za okres nie dłuższy niż 1 rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym wydano decyzję o rozliczeniu świadczenia). Brak informacji w sytuacji osiągania przychodu skutkuje skierowaniem przez ZUS wezwania do zwrotu świadczeń za okres nie dłuższy niż 3 lata kalendarzowe poprzedzające rok wydania tej decyzji.

Zobacz również: Renta wypadkowa a praca

Postępowanie ZUS o zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu jednoczesnego pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy i otrzymywania dochodu z pracy zarobkowej

Jak wynika z przekazanych informacji, ZUS wszczął wobec Pana postępowanie o zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu jednoczesnego pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy i otrzymywania dochodu z pracy zarobkowej. Informacje pozyskane przez ZUS świadczą o tym, że z tytułu podjęcia pracy w roku 2017 r. w niektórych miesiącach uzyskiwał Pan przychód, który przekraczał 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, co skutkowało wydaniem takiej decyzji. Jeżeli się Pan z nią nie zgadza, może Pan złożyć od niej odwołanie w trybie wskazanym w pouczeniu w niej zawartym.

W szczególnie uzasadnionych okolicznościach ZUS może odstąpić od żądania zwrotu kwot nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części, zmniejszyć wysokość potrąceń lub zawiesić dokonywanie tych potrąceń na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Opis sprawy z lipca 2018 r.

Zobacz również: Renta rodzinna po ojcu pracującym za granicą

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl