Kiedy wysokość emerytury może zostać ustalona na nowo?

Otrzymałem rentę inwalidzką w 1990 r. W 1999 r., mając ukończone 60 lat, złożyłem wniosek o emeryturę, którą otrzymałem i pobieram ją do dziś. Obecnie zamierzam złożyć wniosek o jej przeliczenie. Mam przepracowane 436 miesięcy składkowych, ale moja dokumentacja płacowa do roku 1973 została zniszczona przez pracodawcę. Natomiast moje zarobki po 1986 r. były niskie z powodu choroby. Występując z wnioskiem o przeliczenie emerytury chciałbym przeliczyć ją z lat sprzed złożenia wniosku o emeryturę, gdyż w okresie pobierania renty zarabiałem mało. Czy możliwe jest przyjęcie roku 1990, kiedy to złożyłem wniosek o rentę do obliczenia Wskaźnika Wysokości Podstawy Wymiaru z 10-ciu kolejnych lat, mieszczących się w 20 latach mojej pracy, tj. z. lat od 1974 do 1984?

Karta pobytu dla wspólnika w spółce

Ubiegam się o kartę pobytu z tytułu pracy, wcześniejsza mi się skończyła. Ale w międzyczasie zostałam wspólnikiem w spółce (25% udziałów), czekając na decyzję. Czy urząd może cofnąć mi decyzję z tytułu umowy o pracę w mojej sytuacji?

Zakończenie zatrudnienia podczas macierzyńskiego

Od 4 miesięcy przebywam na urlopie macierzyńskim. Od początku wybrałam wariant urlopu macierzyńskiego razem z rodzicielskim, otrzymując przy tym 80% wynagrodzenia. Moja umowa o pracę kończy się za dwa tygodnie, co potwierdził pracodawca w liście, który otrzymałam dzisiaj. Czy po zakończeniu zatrudnienia będę dalej ubezpieczona? Czy ZUS będzie wypłacał mi moje 80% do końca urlopu rodzicielskiego? Czy ja powinnam się gdzieś zgłosić, złożyć jakieś dokumenty w ZUS-ie? Proszę o pomoc, bo zwyczajnie nie wiem, co robić.

Czy składki ZUS ulegają przedawnieniu?

W 2012 r. prowadziłem działalność gospodarczą, z tego też tytułu pozostały mi niespłacone składki ZUS. Czy po tym okresie składki te uległy przedawnieniu? Jeżeli tak, to w jaki sposób mogę wnieść zarzut przedawnienia? I czy w ogóle składki ZUS ulegają przedawnieniu?

Jak zwiększyć małą emeryturę po przejściu z renty?

Pracowałam w pełnym wymiarze czasu pracy. W listopadzie 1984 r. przeszłam na rentę. Miałam przepracowane 21 lat. Czy wysokość mojej renty obliczana była z ostatnich przepracowanych 10 lat poprzedzających przejście na rentę, czy tylko z ostatniego roku przed przejściem na świadczenie? Rentę miałam bardzo niską i po osiągnięciu wieku 60 lat z urzędu przekształcono ją w emeryturę (08.2003 r.). Emerytura była i jest bardzo niska. Starałam się udokumentować moje zarobki, które były dość wysokie, ale z powodu zamknięcia zakładów pracy lub zniszczenia dokumentów miałam trudności z wykazaniem tych dochodów. Czy ZUS, posiadając odprowadzane przez te wszystkie lata moje składki, nie może skorzystać ze swoich dokumentów, które pewnie wykazałyby osiągane przeze mnie dochody? Łącznie przepracowałam ponad 34 lata, od renty w niepełnym wymiarze, i wszystkie lata były składkowe. Liczyłam, że po przejściu w stan spoczynku moja emerytura będzie wyższa, sprawiedliwa. Co można uczynić, aby zwiększyć moją emeryturę? Obecnie mam 76 lat i jest trudno z takiej emerytury się utrzymać.

Praca w Polsce dla szwedzkiego pracodawcy – podatek, składki ZUS

Obecnie wykonuję usługi dla szwedzkiej firmy (3/4 etatu), wszelkie składki są tam odprowadzane z racji posiadania meldunku w tym państwie. Praca jest zdalna – wykonuję ją w Polsce i tu przebywam więcej niż 183 dni w roku. Nadarzyła się sposobność zatrudnienia w kraju i nie wiem, jak to formalnie miałoby wyglądać, skoro nadal będę wykonywał pracę dla szwedzkiej firmy. Czy podpisanie umowy w kraju narazi mnie na jakieś komplikacje? Co z podatkiem i składkami na ubezpieczenie?

Kary za brak opłat składek ZUS

W 2009 r. założyłam działalność, ale nie dogadałam się z pewną firmą i praktycznie nie było żadnej działalności mojej firmy. W związku z tym kilka miesięcy później zawiesiłam firmę w urzędzie gminy. Niestety nie wiedziałam, że powinnam zgłosić to w ZUS-ie. Do tej pory nie dostałam żadnych pism z ZUS-u w tej sprawie, ale obawiam się kary za brak opłat składek ZUS. Jak moja sytuacja wygląda z punktu widzenia prawnego? Czy mogę starać się o umorzenie składek?

Prośba o wydanie druku Rp-7

Dwa miesiące temu wysłałam pismo do zakładu pracy, w którym pracowałam 25 lat temu (firma nadal istnieje) o wydanie mi druku Rp-7. Otrzymałam odpowiedź, że nie ma go w archiwum. Za trzy miesiące przechodzę na emeryturę i ten druk jest mi potrzebny. Jak ta sprawa wygląda z prawnego punktu widzenia? Czy mam prawo wystąpić z prośbą o wydanie druku Rp-7?

Czy mogę starać się o składki ZUS po śmierci męża?

Jestem wdową po zmarłym w 2008 roku mężu. Mąż nie doczekał się emerytury. Opłacał tylko składki ZUS. Czy mogę starać się o składki ZUS po śmierci męża?

Czy muszę przepracować trzy miesiące przed skróceniem wychowawczego?

Jestem w ciąży, aktualnie jestem na urlopie wychowawczym. Do tej pory stosunki z szefową były dobre i przyjazne, do czasu kiedy zadzwoniłam i poinformowała o ciąży i o chęci skróceniu urlopu wychowawczego, aby przejść na zwolnienie lekarskie. Szefowa rozłączyła się, po czym oddzwoniła, że w biurze rachunkowym powiedziano, żebym została na wychowawczym i nie wracała, bo będą musiała przepracować trzy miesiące. Czy to prawda? Czy muszę przepracować trzy miesiące przed skróceniem wychowawczego?

Emerytura pomostowa dla kierownika budowy

Od 1983 do 2011 r. pracowałem na stanowisku kierownika budowy w branży wodociągowej i kanalizacyjnej. W 2018 r. skończyłem 60 lat. Czy w związku z tym mogę się ubiegać o wcześniejszą emeryturę, czyli emeryturę pomostową?

Czy będąc na zwolnieniu lekarskim można kandydować do zarządu związku zawodowego?

Sprawa dotyczy działalności związku zawodowego, a konkretnie wyborów do władz. Pracownik, który zdecydował się kandydować na stanowisko w zarządzie, złamał nogę i jest na zwolnieniu lekarskim. Wybory są za dwa tygodnie, więc nie jest w stanie do tego czasu się wyleczyć. Zwolnienie lekarskie nie zobowiązuje go do leżenia (może chodzić). Czy ten pracownik może przyjść na walne zebranie i kandydować na stanowisko w zarządzie?

Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli - emerytura na tzw. starych zasadach

Od 2016 roku pobieram świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli. Podjęłam pracę w szkole w 1981 roku.Staram się o emeryturą na tzw. starych zasadach. W 2008 roku miałam 27-letni staż pracy, czyli brakuje mi 3 lat. Staram się o doliczenie mi okresów pracy w gospodarstwie mojej babci, z którą mieszkałam od urodzenia do podjęcia pracy czyli do 1981 roku. Złożyłam stosowne oświadczenie w ZUS-ie: z urzędu gminy o posiadaniu przez babcię gospodarstwa rolnego, wspólnym zamieszkaniu z nią, zeznanie dwóch świadków – sąsiadów oraz kserokopię dyplomu szkoły w tej samej miejscowości. Wszystkie te dokumenty poświadczone zostały notarialnie. Niestety ZUS chce ode mnie zaświadczenia o opłacaniu przez babcię składek od 1977 roku, którego niestety nie mogę dostarczyć. Gmina oraz KRUS odmawiają mi wydania takowego zaświadczenia. Proszę o pomoc w tej sprawie. Zależy mi na przyznaniu emerytury z Karty Nauczyciela. Dodam jednocześnie, że nie należałam do OFE.

Powrót z wychowawczego a kolejna ciąża i zasiłek chorobowy

Jestem na urlopie wychowawczym, który kończy mi się 18 marca br. Złożyłam wniosek o powrót do pracy z dniem 19 marca. W związku z deklaracją powrotu do pracy pracodawca skierował mnie na badania kontrolne z uwagi na to, że przed urodzeniem dziecka przebywam na zwolnieniu lekarskim ponad 30 dni. Jestem w kolejnej ciąży. Wykonam więc badania kontrolne, które dostarczę przed planowaną datą powrotu do pracy. Jeśli z dnia na dzień poczułabym się gorzej, czy w dniu deklarowanej daty powrotu do pracy, gdy przedłożę pracodawcy L4, nabędę prawo do zasiłku chorobowego?

Przedsiębiorca na chorobowym oczekujący przyznania renty, co ze składkami?

Dwa miesiące temu mąż otrzymał prawo do renty okresowej na rok z tytułu częściowej niezdolności do pracy – po wyroku sądu ze spłatą za 8 miesięcy wstecz. Prowadzi działalność gospodarczą, w tym czasie, nie mając jeszcze renty, przebywał na chorobowym. Czy musi spłacić składki za ten okres?

Kiedy należy się odprawa rentowa lub emerytalna?

W ramach zwolnień grupowych, po otrzymaniu odprawy z tego tytułu, końcem listopada 2011 r. został ze mą rozwiązany stosunek pracy. Jednak na 2 dni przed zakończeniem stosunku pracy zachorowałem i lekarz wypisał mi zwolnienie lekarskie. Na zwolnieniu przebywałem całe 182 dni, następnie przeszedłem na zasiłek rehabilitacyjny, a potem uzyskałem prawo do renty. Rentę przedłużano mi trzykrotnie, ostatnią bezterminowo. Od pierwszego dnia mojej choroby do chwili obecnej wszystkie świadczenia były realizowane bez przerw. W momencie uzyskania pierwszego prawa do renty poinformowałem o tym zakład pracy i zostałem objęty zakresem świadczeń socjalnych. Wkrótce osiągnę wiek emerytalny, czy zakład pracy wypłaci mi odprawę emerytalną? Nie otrzymałem wcześniej odprawy rentowej.

Czy Wojskowe Biuro Emerytalne może wstrzymać emeryturę za pracę za granicą?

Od czterech lat pracuję za granicą, opłacam wszystkie składki ubezpieczeniowe, zdrowotne i emerytalne za granicą. Jestem emerytem wojskowym z niepełnym wymiarem emerytury (pobieram emeryturę wojskową w Polsce). Ostatnio dostałem pismo z Wojskowego Biura Emerytalnego o podanie przychodów za ostatnie lata w celu rozliczenia mnie z dodatkowych przychodów za te lata. Czy Wojskowe Biuro Emerytalne może wstrzymać moją emeryturę? Czy będę musiał zapłacić jakieś odsetki?

Potrącenia pieniężne z emerytury

Mam problem związany z potrąceniami pieniężnymi z emerytury. Mam 67 lat, jestem emerytem mundurowym. Aktualnie pracuję na podstawie umowy o pracę w prywatnej firmie. Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA dokonuje potrąceń pieniężnych z mojej emerytury w wysokości 25% świadczenia. Wynika to z osiąganych dochodów z obecnej pracy, przekraczających 130% średniego wynagrodzenia. Czy Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA słusznie potrąca mi pieniądze z mojej emerytury?

Renta rodzinna dla wdowy po ukończeniu studiów przez dziecko

Jestem pracującą wdową, mam 48 lat. Mój mąż zmarł 7 lat temu. Syn pobiera rentę rodzinną, ma 22 lata i jest na 3 roku studiów. Czy po skończeniu studiów przez syna będę mogła przejść na rentę rodzinną po mężu?

Przedłużenie renty rodzinnej z ZUS

Mam pytanie w związku z przedłużeniem renty rodzinnej z ZUS. W czerwcu ukończyłam 25 lat i powinnam wtedy ukończyć ostatni rok studiów magisterskich. Stało się jednak inaczej i powtarzam ostatni rok. ZUS decyzję o przedłużeniu renty rodzinnej do 26. roku życia rozpatrzył negatywnie. Czy słuszne? Czy powinnam napisać odwołanie od decyzji ZUS?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »