Jaką pracę mogę podjąć, by nie stracić zasiłku macierzyńskiego?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Od 18 lipca przebywam na urlopie macierzyńskim + wychowawczym, a od 16 września na zasiłku macierzyńskim (zakończenie umowy z pracodawcą). W między czasie ZUS – z powodu krótkiego okresu zatrudnienia – podważył wypłacenie mi zasiłku. Obecnie współpracuję z prawnikiem nad konstrukcją odwołania. Jednak nie to jest moim pytaniem. Chciałabym podjąć dodatkową pracę w tym okresie, gdy jestem na zasiłku. Na jakiej umowie mogę pracować, aby tego zasiłku nie stracić? Umowa-zlecenie, własna firma? Czy i jakie są limity dochodu? Czy ja w ogóle mogę podjąć pracę? Chodzi mi o to, aby – po podważeniu przez sąd decyzji ZUS-u – nie stracić prawa do zasiłku.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jaką pracę mogę podjąć, by nie stracić zasiłku macierzyńskiego?

Zasiłek macierzyński a praca zawodowa

Osoba pobierająca zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia może świadczyć pracę w pełnym wymiarze oraz z tego tytułu nie zostanie jej pomniejszony zasiłek macierzyński.

Stosownie do treści art. 1821e § 1 Kodeksu pracy pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. Jednak dotyczy to osób zatrudnionych w zakresie przebywających na urlopie macierzyńskim, podejmujących pracę u swojego pracodawcy.

Zgodnie z art. 31 ust. 4 a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.) wysokość zasiłku macierzyńskiego zmniejsza się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, w którym pracownik łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego takiego urlopu. Jednak nadal dotyczy to osób zatrudnionych w zakresie przebywających na urlopie macierzyńskim, podejmujących pracę u swojego pracodawcy.

Art. 29 ust 5 ustawy z dnia 25.06.1999 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 159) przewiduje, iż zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, oraz okres urlopu rodzicielskiego

Żaden przepis nie ogranicza podejmowania pracy u innego pracodawcy, zatrudnienia na umowę-zlecenie czy założenia działalności gospodarczej ani nie ogranicza wysokości zarobków.

Prawo do zasiłku macierzyńskiego

Ubezpieczony ma prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres urlopu macierzyńskiego, przez okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz przez okres urlopu rodzicielskiego po ustaniu zatrudnienia. Wskazana jednostka redakcyjna ustawy, nie zawiera jednak jakichkolwiek ograniczeń. Jedynie przepis art. 31 cytowanej ustawy w ust. 3 pkt. 2 zawiera uregulowanie odnoszące się do ubezpieczonych niebędących pracownikami, w których zawarte zostały terminy stosowane w przypadku ubezpieczonych będących pracownikami (art. 1791 i 1824 Kodeksu pracy). Przepisy te regulują jedynie kwestie obliczania wysokości zasiłku macierzyńskiego. Nie mogą mieć zatem jakiegokolwiek znaczenia przy ustalaniu prawa do tego świadczenia. Również przepisy art. 28–32 ustawy z dnia 28.05.2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, w zakresie unormowania zawierają postanowienia odnoszące się jedynie do sfery wynikającej z relacji pracownik–pracodawca. Temu bowiem służą zawarte tam określenia „pracownik”, „urlop macierzyński” typowe dla instytucji prawa pracy. Tych określeń nie można na zasadzie analogii przenosić na grunt relacji nie noszących cech stosunku pracy.

„Zatem sytuacja prawna ubezpieczonej w zakresie możliwości uzyskania omawianych świadczeń przysługujących po ustaniu zatrudnienia nie może być nigdy analizowana w aspekcie relacji pracowniczych, bowiem w chwili powstania prawa do dalszych świadczeń opiekuńczych nie istniał już stosunek pracy. Nie ma tym samym podstaw do doszukiwania się przepisów Kodeksu pracy, skoro ubezpieczona nie miała jakichkolwiek środków przysługujących jej względem pracodawcy co do ewentualnych urlopów macierzyńskich i rodzicielskich. Dla oceny jej sytuacji istotny jest tylko zamiar korzystania przez nią z dodatkowych świadczeń wprowadzonych do systemu ubezpieczeń społecznych cytowaną wyżej ustawą z dnia 28.05.2013 r. bezpośrednio po zakończeniu okresu odpowiadającemu podstawowemu okresowi urlopu macierzyńskiego. Taki był też bowiem zamiar ustawodawcy wprowadzenia omawianych zmian aby tą drogą zapewnić możliwość sprawowania przez matkę nieprzerwanej opieki nad małym dzieckiem w rozmiarze wykraczającym poza ustawowe 20 tygodni (względnie odpowiednio dłuższym w przypadku ciąży mnogiej)”.

Zasiłek jest  wypłacany do zakończenia okresu jego płatności, nawet gdy pracownica podejmie kolejne zatrudnienie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »