Kto składa wniosek o przedłużenie zasiłku rehabilitacyjnego - pracownik czy pracodawca?

Autor: Wioletta Dyl

Mam przyznany zasiłek rehabilitacyjny na okres trzech miesięcy. Wniosek ww. świadczenie przesłał dla mnie pracodawca. Czy o przedłużenie zasiłku mam składać wniosek indywidualnie jako pracownik, czy też pracodawca prześle dla mnie dokumenty celem złożenia w ZUS-ie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kto składa wniosek o przedłużenie zasiłku rehabilitacyjnego - pracownik czy pracodawca?

Zasady przyznawania świadczenia zostały określone w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 870 t.j., dalej jako: u.ś.p.).

Ważność orzeczenia o świadczeniu rehabilitacyjnym

Ważność orzeczenia o okolicznościach uzasadniających ustalenie uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego, o niezdolności do pracy lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydłuża się, jeżeli wniosek o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres zostanie złożony przed upływem terminu ważności tego orzeczenia. Jeżeli nie odzyskał Pan zdolności do pracy w czasie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, to jeszcze przed upływem okresu pobierania tego świadczenia powinien Pan złożyć wniosek o przyznanie go na dalszy okres. W przeciwnym razie świadczenie rehabilitacyjne nie będzie przysługiwało. Złożenie wniosku o przedłużenie okresu pobierania świadczenia powoduje przedłużenie okresu jego pobierania o kolejne 3 miesiące. Należy jednak pamiętać, że maksymalny łączny okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego wynosi 12 miesięcy (vide: art. 18 ust. 2 u.ś.p.). Po upływie tego okresu ubezpieczony, który nadal jest niezdolny do pracy, może ubiegać się o przyznanie renty z tego tytułu.

Zobacz również: Świadczenie rehabilitacyjne a składki ZUS

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wniosek o przedłużenie świadczenia

A zatem wniosek o świadczenie rehabilitacyjne na dalszy okres powinien Pan złożyć bezpośrednio w ZUS-ie będącym dla Pana płatnikiem tego świadczenia.

Niezbędne jest tu złożenie dokumentów określonych w § 8 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków (Dz. U. z 2017 r., poz. 87). Chodzi tu zatem m.in. o:

  1. wniosek o świadczenie rehabilitacyjne, zawierający dane określone w załączniku nr 5 do ww. rozporządzenia, sporządzony najlepiej na opracowanym przez organ rentowy formularzu ZNp-7,
  2. zaświadczenie o stanie zdrowia , wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie nie wcześniej niż na miesiąc przed datą złożenia wniosku, np. na druku OL-9.

Jak wynika z samego formularza wniosku ZNp-7, nie wypełnia się jego części II (Informacje o ubezpieczeniu i niezdolności do pracy), sporządzanej przez płatnika składek, jeżeli ubiega się Pan o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego na kolejny okres, po wyczerpaniu okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego krótszego niż 12 miesięcy.

Jeżeli złoży Pan powyższe dokumenty najpóźniej w ostatnim dniu, na jaki zostało Panu pierwotnie przyznane świadczenie rehabilitacyjne, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, prawo do tego świadczenia zostanie przedłużone: z urzędu na okres kolejnych 3 miesięcy – za sprawą art. 15 ust. 2 specustawy w sprawie COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) i ewentualnie po przeprowadzeniu badania przez lekarza orzecznika lub – w II instancji – komisję lekarską ZUS – na dalszy okres wykraczający poza ww. ustawowe 3 miesiące.

Zobacz również: Przedłużenie zasiłku rehabilitacyjnego

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »