Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasady obliczania emerytury funkcjonariusza PSP

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-06-06

Nabyłem prawo do emerytury jako funkcjonariusz PSP*. W roku 1987 ukończyłem 2-letnią szkołę chorążych i rozpocząłem pracę w PSP. Po przepracowaniu 8 miesięcy zwolniłem się i rozpocząłem działalność gospodarczą, którą prowadziłem przez 14 lat. Następnie w 2002 r. wróciłem do PSP i pracuję do dnia dzisiejszego. Co do nabytych praw nie mam wątpliwości, tylko czy do emerytury wliczone zostanie 14 lat przepracowane na działalności gospodarczej (oczywiście w innym przeliczniku za lata 1,3)? Czy jestem traktowany jako funkcjonariusz w świetle art. 15 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy czy 15a?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych** jest jasne:

„(…) Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, emerytura policyjna przysługuje funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby, który w dniu zwolnienia posiada 15 lat służby w formacjach mundurowych wymienionych w tytule ustawy z wyjątkiem funkcjonariusza, który ma ustalone prawo do emerytury określonej w ustawie o dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.) obliczonej z uwzględnieniem okresów służby i okresów z nią równorzędnych.

Należy wskazać przy tym, że przepisy ustawy regulują w sposób odmienny zasady obliczania emerytury mundurowej dla funkcjonariuszy pozostających w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r. oraz funkcjonariuszy przyjętych do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r.

Zgodnie bowiem z art. 15 ustawy przy obliczaniu wysokości emerytury funkcjonariuszowi pozostającemu w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r. uwzględnia się poza okresami służby i okresami równorzędnymi także okresy składkowe i nieskładkowe. W świetle natomiast art. 15a ustawy do ustalenia wysokości emerytury funkcjonariuszowi przyjętemu do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r. przyjmuje się wyłącznie okresy pełnienia służby i okresy równorzędnie ze służbą. Sposób obliczania emerytury na podstawie art. 15a ustawy dotyczy także tych funkcjonariuszy, którzy podjęli służbę w formacjach wymienionych w tytule ustawy po dniu 1 stycznia 1999 r., a przed tą datą pełnili zasadniczą służbę wojskową.

Stosownie do art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy jako okresy równorzędne ze służbą zalicza się do wysługi emerytalnej funkcjonariusza okresy służby wojskowej uwzględnianej przy ustalaniu prawa do emerytury wojskowej, a więc m.in. zasadniczą służbę wojskową. Należy wskazać w tym miejscu, że w świetle przepisów ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.) zasadnicza służba wojskowa nie jest zawodową służbą wojskową.

Wspomniane okresy równorzędne zalicza się do wysługi emerytalnej na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. zm.), zgodnie z którymi okres zasadniczej służby wojskowej zaliczany jest do wysługi emerytalnej. Decydujące znaczenie na podstawie którego obliczana będzie emerytura wojskowa ma jednak data powołania do zawodowej służby wojskowej. W świetle bowiem art. 15a ww. ustawy emerytura wojskowa będzie ustalana na podstawie tejże regulacji dla żołnierza powołanego do zawodowej służby wojskowej po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., nawet jeśli przed przyjęciem do zawodowej służby wojskowej pełnił zasadniczą służbą wojskową.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że także w przypadku funkcjonariusza, który wstąpił do służby w formacji wymienionej w tytule ustawy po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r. spełniającego warunki określone w art. 12 ustawy, który przed wstąpieniem do tej służby, tj. przed dniem 1 stycznia 1999 r., pełnił zasadniczą służbę wojskową, emerytura policyjna będzie obliczona na podstawie art. 15a ustawy. Okres zasadniczej służby wojskowej jako okres równorzędny ze służbą zostanie bowiem, zgodnie z ww. przepisem prawa, zaliczony do wysługi emerytalnej.

W przypadku zaś, gdy funkcjonariusz, którego emerytura zostanie obliczona na podstawie art. 15a ustawy, będzie posiadał okresy składkowe lub nieskładkowe przed służbą, możliwym będzie ubieganie się o ustalenie emerytury z systemu powszechnego na zasadach określonych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS.

Odnosząc się natomiast do kwestii sposobu obliczania emerytury funkcjonariuszom, którzy pełnili służbę należy wskazać, że okres służby traktowany jest jak okres służby w formacji. W przypadku zatem funkcjonariusza pełniącego służbę przed dniem 2 stycznia 1999 r. emerytura zostanie obliczona na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy (…).”

Reasumując – dotyczy Pana art. 15 ustawy. Jeśli opłacał Pan składki z tytułu działalności gospodarczej, okres ten zostanie Panu zaliczony.

* Opis sprawy z czerwca 2015 r.

** Odpowiedź Michała Deskura, podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych – z upoważnienia ministra – na zapytanie nr 1896 w sprawie funkcjonariuszy Policji objętych art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym, Warszawa, dnia 23 października 2012 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Interpretacja art. 185 ustawy o emeryturach i rentach FUS

Proszę o interpretację art. 185 ustawy o emeryturach i rentach FUS. Co znaczy „faktyczne przejście na emeryturę”? Czy jest to data...

 

Zakaz pracy pod ziemią na urlopie górniczym

Czy po przejściu na urlop górniczy i podjęciu pracy w zabytkowej kopalni węgla jako elektromonter i konserwator urządzeń szybowych nie złamię...

 

Przejście na emeryturę na starych zasadach

Jestem nauczycielką z 32-letnim stażem. Pracę rozpoczęłam 4 kwietnia 1983 r. Wcześniej, od 17. roku życia pracowałam w gospodarstwie rolnym...

 

Emerytura po śmierci odbiorcy

Mój ojciec dostawał emeryturę zawsze dzień przed pierwszym dniem miesiąca. W ostatnim dniu lutego wpłynął przelew z ZUS-u i w tym samym...

 

Wyrównanie emerytury wstecz

Wyrównanie emerytury wstecz

W maju bieżącego roku zgłosiłam się do ZUS-u z wnioskiem o wypłatę emerytury i otrzymałam informację, że emerytura należy mi się od...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »