Emerytura po mężu a rozdzielność majątkowa

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Mam rozdzielność majątkowa z mężem od chwili zawarcia małżeństwa. Czy w razie jego śmierci będę mogła otrzymać jego emeryturę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Emerytura po mężu a rozdzielność majątkowa

Kiedy wdowa ma prawo do renty rodzinnej?

Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach:

Art. 70. 1. Wdowa ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli:

1) w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy albo

2) wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole – 18 lat życia, lub jeżeli sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej.

2. Prawo do renty rodzinnej nabywa również wdowa, która osiągnęła wiek 50 lat lub stała się niezdolna do pracy po śmierci męża, nie później jednak niż w ciągu 5 lat od jego śmierci lub od zaprzestania wychowywania osób wymienionych w ust. 1 pkt 2.

3. Małżonka rozwiedziona lub wdowa, która do dnia śmierci męża nie pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej, ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli oprócz spełnienia warunków określonych w ust. 1 lub 2 miała w dniu śmierci męża prawo do alimentów z jego strony ustalone wyrokiem lub ugodą sądową.

Zobacz również: Kiedy wdowa traci rentę po mężu?

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Okresowa renta rodzinna dla wdowy

4. Wdowa niespełniająca warunków do renty rodzinnej określonych w ust. 1 lub 2 i niemająca niezbędnych źródeł utrzymania ma prawo do okresowej renty rodzinnej:

1) przez okres jednego roku od chwili śmierci męża;

2) w okresie uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od chwili śmierci męża.

5. Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio do wdowca”.

Pozostawanie małżonki do chwili śmierci męża we wspólności małżeńskiej warunkiem nabycia prawa do renty

Warunkiem nabycia prawa do renty rodzinnej jest pozostawanie małżonki do chwili śmierci męża we wspólności małżeńskiej. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 25 października 2000 r., sygn. akt III AUa 410/2000, OSA 2001 nr 6 poz. 25 „pojęcie «wspólności małżeńskiej», przewidzianej w przepisie art. 70 ust. 3 u.e.r., obejmuje nie tylko wspólność majątkową małżeńską, lecz także więź duchową, osobistą, emocjonalną i uczuciową” (podobnie w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 1999 r., II UKN 320/98, OSNAPiUS 2000 r. nr 5 poz. 191). Istnienie lub nieistnienie faktycznej wspólności małżeńskiej należy do sfery ustaleń faktycznych, które pozostają w gestii organu ubezpieczeniowego.

Przepisy ustawy nie definiują pojęcia wspólności małżeńskiej. W konsekwencji konieczne jest indywidualne podejście do każdego przypadku i jego okoliczności faktycznych.

Zgodnie z treścią wyroków Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 1997 r., sygn., akt II UKN 17/97, z dnia 20 maja 1997 r., sygn. akt II UKN 22/97, OSNAP 1998, nr 6, poz. 189 i z dnia 3 grudnia 2004 r., sygn. akt II UK 78/04, OSNP 2005, nr 12, poz. 179 – dla spełnienia dyspozycji art. 70 ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zasadnicze znaczenie ma ustalenie czy pomiędzy małżonkami istniała wspólność małżeńska rozumiana jako sytuacja, w której pomiędzy obojgiem małżonków istnieje więź ekonomiczna i emocjonalna, która przejawiać się może między innymi we wspólnym zamieszkaniu i prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego, wspólnym pożyciu, wierności i pomocy we współdziałaniu dla dobra założonej rodziny.

Zobacz również: Składki emerytalne po zmarłej osobie

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Rozdzielność majątkowa a prawo do renty po mężu

Rozdzielność majątkowa nie jest tu przeszkodą, jeśli prowadzicie Państwo wspólne gospodarstwo domowe, nie pozostajecie w separacji faktycznej ani sądowej.

Oczywiście, zgodnie z przepisami art. 65 i art. 66 ustawy, „renta rodzinna przysługuje po osobie, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń oraz po osobie, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne”.

Zobacz również: Renta rodzinna po rozwodzie

Przykłady

 

Anna i Marek byli małżeństwem przez 35 lat, utrzymując rozdzielność majątkową od dnia ślubu. Mimo to, dzielili wspólny dom i prowadzili razem gospodarstwo domowe, wspierając się nawzajem w codziennym życiu. Kiedy Marek niespodziewanie zmarł, Anna, mając 55 lat, złożyła wniosek o rentę rodzinną. Dzięki udowodnieniu bliskiej więzi emocjonalnej i ekonomicznej z mężem, mimo formalnej rozdzielności majątkowej, Anna uzyskała prawo do renty.

 

Beata, niezdolna do pracy z powodu choroby, żyła w rozdzielności majątkowej ze swoim mężem, Krzysztofem, który zmarł po 20 latach małżeństwa. Mimo że nie mieli wspólnego majątku, ich związek charakteryzował się głęboką więzią emocjonalną i codziennym wsparciem. Po śmierci Krzysztofa, Beata z powodzeniem ubiegała się o rentę rodzinną, pokazując, że jej sytuacja życiowa bezpośrednio zależała od wsparcia męża.

 

Ewa i Tomasz, choć posiadali rozdzielność majątkową, wychowywali wspólnie dwoje dzieci. Po tragicznej śmierci Tomasza w wypadku samochodowym, Ewa została samotną matką bez źródła dochodu. Mimo rozdzielności majątkowej, udowodniła, że jej rodzina była w pełni zależna od Tomasza zarówno emocjonalnie, jak i finansowo. Dzięki temu, Ewa otrzymała rentę rodzinną, która pomogła jej w utrzymaniu rodziny i zapewnieniu dzieciom stabilnego życia.

Podsumowanie

 

Rozdzielność majątkowa nie stanowi przeszkody w uzyskaniu prawa do renty rodzinniej po zmarłym mężu, o ile udowodniona zostanie wspólna gospodarka domowa oraz emocjonalna i ekonomiczna więź między małżonkami. Kluczowe są indywidualne okoliczności każdego przypadku, takie jak wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego, wychowywanie dzieci czy wzajemne wsparcie, które mogą uprawniać do otrzymania renty rodzinniej niezależnie od formalnych aspektów majątkowych.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz wsparcia w uzyskaniu renty rodzinniej? Nasz zespół doświadczonych prawników oferuje profesjonalne porady online oraz pomoc w przygotowaniu niezbędnych pism. Skontaktuj się z nami, aby zapewnić sobie spokój i bezpieczeństwo prawne. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118
2. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 25 października 2000 r., sygn. akt III AUa 410/2000
3. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 1999 r., sygn. akt II UKN 320/98
4. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 1997 r., sygn., akt II UKN 17/97

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »