Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wypłata pierwszej emerytury za pierwszy niepełny miesiąc

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Sprawa dotyczy wypłaty pierwszej emerytury za pierwszy niepełny miesiąc. Mam przyznaną emeryturę przez ZUS od 29.09, tj. od następnego dnia po rozwiązaniu umowy o pracę. ZUS naliczył mi tylko wielkość pierwszej emerytury - za miesiąc wrzesień, za dwa dni miesiąca, tj. za 29 i 30 września. Uważam, ze wypłata pierwszej emerytury musi być wypłacona w całości, tj. od 01 września, za cały miesiąc, od którego nabyłem uprawnień do świadczenia emerytalnego. Na jaki paragraf mam się powołać w piśmie do ZUS-u aby otrymać pierwszą emeryturę za cały miesiąc, a nie niepełny, jak to wyliczył ZUS?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wypłata pierwszej emerytury za pierwszy niepełny miesiąc

Ustalanie daty prawa do wypłaty emerytury

Wszystko zależy od tego, kiedy spełnił Pan warunki do nabycia emerytury. Jeśli wcześniej, a emerytura była tylko niewypłacana ze względu na trwanie zatrudnienia, to sytuacja wygląda tak, że przy ustalaniu daty prawa do wypłaty emerytury zastosowanie mają m.in. przepisy art. 100 ust. 1, art. 103a, art. 129 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych prawo do świadczeń określonych w ustawie powstaje z dniem spełnienia wszystkich warunków wymaganych do nabycia tego prawa, z zastrzeżeniem ust. 2.

Dlatego chciałam zobaczyć treść decyzji, aby stwierdzić, kiedy nabył Pan prawo do świadczenia, czyli spełnił wszystkie warunki.

Od którego dnia powinna być wypłacana emerytura?

Na podstawie art. 129 ust. 1 powołanej wyżej ustawy świadczenia wypłaca się, poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu, z uwzględnieniem ust. 2.

Jednakże art. 129 ust. 1 ustawy przesądza również, że świadczenia wypłaca się poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu. Tym samym ustawodawca wykluczył możliwość wstecznego wypłacania świadczeń, tj. za okres po nabyciu prawa, a przed złożeniem wniosku.

Zależność pomiędzy dwoma tymi przepisami jest tego rodzaju, że o nabyciu prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego stanowi art. 100 ust. 1 ustawy emerytalnej (z zastrzeżeniem ust. 2), przewidujący powstanie prawa do świadczeń z dniem spełnienia wszystkich warunków wymaganych do nabycia tego prawa, natomiast o wypłacie – art. 129 ust. 1 ustawy emerytalnej nakazujący wypłacanie świadczenia od dnia powstania prawa, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu. Z powyższej regulacji wynika, że istnienia prawa do świadczeń, związanego ze spełnieniem ustawowych warunków nabycia tego prawa nie można utożsamiać z przyznaniem (i wypłatą) świadczenia. Potwierdza to zresztą praktyka, gdyż prawo do świadczenia rzadko pokrywa się z jego wypłatą. Spełnienie warunków do świadczenia nie może nastąpić, jeśli nie zostanie złożony przez osobę zainteresowaną stosowny wniosek (tak też wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 6.05.2015 r., sygn. akt III AUa 1018/14).

Zobacz również: Pierwsza wypłata emerytury

Kiedy prawo do emerytury ulega zawieszeniu?

Zgodnie z art. 103a ustawy emerytalnej prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego. Przepis ten stosuje się również do emerytów, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, ustalany indywidualnie, w zależności od daty urodzenia. Tak więc ci emeryci, którzy kontynuują zatrudnienie u tego samego pracodawcy, u którego byli zatrudnieni przed dniem nabycia prawa do emerytury, muszą się liczyć z tym, że mimo iż ukończyli wiek zwalniający ich z zawieszalności – przysługująca im emerytura zostanie zawieszona. Zawieszenie emerytury w trybie art. 103a ustawy emerytalnej trwa do czasu rozwiązania stosunku pracy i przedłożenia w oddziale ZUS świadectwa pracy lub zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę, potwierdzającego ustanie stosunku pracy.

Zobacz również: Kiedy najwcześniej można złożyć wniosek o emeryturę?

Ustalenie prawa do emerytury osobie kontynuującej zatrudnienie w ramach stosunku pracy

W przypadku, gdy organ rentowy ustala prawo do nowej emerytury dla osoby, która kontynuuje zatrudnienie w ramach stosunku pracy, nie jest znana data, od której przysługuje prawo do wypłaty emerytury. Decyzja ta wówczas ma charakter zaliczkowy, co oznacza, że dopiero w momencie rozwiązania stosunku pracy (wniosek o podjęcie wypłaty), można ustalić datę, od której powinna zostać podjęta wypłata emerytury oraz ostateczne obliczenie wysokości emerytury na zasadach określonych w art. 26 tej ustawy. Wówczas to do czasu rozwiązania stosunku pracy, prawo do emerytury ustala się w ten sposób, że w podstawie obliczenia świadczenia uwzględnia się kwotę składek na ubezpieczenie emerytalne (z uwzględnieniem ich waloryzacji), zaewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, od którego została przyznana emerytura oraz kwotę zwaloryzowanego kapitału początkowego. Takie obliczenie nie jest jednak obliczeniem ostatecznym.

Wystąpienie z wnioskiem o emeryturę pozostając w stosunku pracy

Przyjmując, iż w chwili wystąpienia z wnioskiem o emeryturę pozostawał Pan w stosunku pracy, to ostatnią z przesłanek wnioskowanego świadczenia było rozwiązanie stosunku pracy. Prawo do świadczenia emerytalnego powstało z chwilą spełnienia ostatniej z przesłanek – rozwiązania stosunku pracy. Istotne jest, że świadectwo pracy zostało wydane i przesłane do ZUS-u we wrześniu i złożono wniosek o podjęcie wypłaty zawieszonej emerytury. Zatem ZUS w decyzji powinien podjąć wypłatę emerytury od dnia 1.09.2016 r.. tj. od miesiąca zgłoszenia wniosku. Chyba że wcześniej nie spełniał Pan przesłanek pozostałych do nabycia świadczenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl