Szkoła policealna a lata pracy

Autor: Marta Handzlik

Czy 2-letnia szkoła policealna liczy się do lat pracy (chodzi o emeryturę)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Szkoła policealna a lata pracy

 Art. 7 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że niestety do stażu do emerytury wlicza się (jako okresy nieskładkowe) jedynie niektóre okresy nauki w szkole.

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 887 z późn. zm.) okresami nieskładkowymi są następujące okresy:

1) pobierania:

a) wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłaconego na podstawie przepisów KP,

b) zasiłków z ubezpieczenia społecznego: chorobowego lub opiekuńczego,

c) świadczenia rehabilitacyjnego,

d) świadczeń wymienionych w lit. b i c po ustaniu obowiązku ubezpieczenia;

2) pobierania renty chorobowej po ustaniu zatrudnienia w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa obowiązującego w danym zawodzie lub po ustaniu obowiązku ubezpieczenia społecznego z innego tytułu;

3) niewykonywania pracy po ustaniu zatrudnienia, jeżeli za te okresy, na podstawie przepisów KP, zostało wypłacone odszkodowanie;

4) przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych oraz okresy niewykonywania pracy – z powodu opieki nad dzieckiem:

a) w wieku do lat 4 – w granicach do 3 lat na każde dziecko oraz łącznie – bez względu na liczbę dzieci – do 6 lat,

b) na które ze względu na jego stan fizyczny, psychiczny lub psychofizyczny przysługuje zasiłek pielęgnacyjny – dodatkowo w granicach do 3 lat na każde dziecko;

5) przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy opieki pielęgnacyjnej nad inwalidą wojennym zaliczonym do I grupy inwalidów lub uznanym za całkowicie niezdolnego do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, sprawowanej przez członka jego rodziny w wieku powyżej 16 lat, który w okresie sprawowania opieki nie osiągnął przychodu przekraczającego miesięcznie połowę najniższego wynagrodzenia;

6) przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy niewykonywania pracy, w granicach do 6 lat, spowodowane koniecznością opieki nad innym niż dziecko członkiem rodziny zaliczonym do I grupy inwalidów lub uznanym za całkowicie niezdolnego do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo uznanym za osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym, sprawowanej przez członka jego rodziny w wieku powyżej 16 lat, który w okresie sprawowania opieki nie osiągnął przychodu przekraczającego miesięcznie połowę najniższego wynagrodzenia;

7) urlopu bezpłatnego oraz przerw w zatrudnieniu w razie nieudzielenia urlopu bezpłatnego małżonkom pracowników skierowanych do pracy w przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, w stałych przedstawicielstwach przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i w innych misjach specjalnych za granicą, w instytutach, ośrodkach informacji i kultury za granicą;

8) nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki, w wymiarze określonym w programie studiów;

9) studiów doktoranckich i aspirantury naukowej w wymiarze określonym w decyzji o ich utworzeniu;

9a) asystenckich studiów przygotowawczych;

10) dokształcania zawodowego lekarzy w klinikach akademii medycznych i oddziałach instytutów naukowych w charakterze wolontariusza – w granicach do 1 roku;

11) pobierania zasiłku przedemerytalnego i świadczenia przedemerytalnego;

12) udokumentowanej niezdolności do pracy, za które wypłacone zostały z Funduszu Pracy: zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki szkoleniowe lub stypendia.

Z powyższego wynika, że tylko nauka w szkole wyższej i studia doktoranckie zaliczane są do stażu pracy do emerytury. Nauka w szkole policealnej nie.

Zobacz również: Czy studium nauczycielskie wlicza się do stażu pracy?

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przykłady

 

Anna, która ukończyła studia magisterskie

Po ukończeniu 5-letnich studiów magisterskich na kierunku zarządzanie, Anna rozpoczęła pracę w korporacji. Zgodnie z art. 7 ustawy o emeryturach, okres jej nauki na studiach wyższych został wliczony do stażu pracy, co pozwoliło jej na wcześniejsze nabywanie praw do emerytury. To pokazuje, jak ukończenie studiów wyższych może korzystnie wpłynąć na staż emerytalny.

 

Tomasz, który po szkole średniej rozpoczął pracę

Tomasz zdecydował się na bezpośrednie wejście na rynek pracy po ukończeniu szkoły średniej. Chociaż pracował nieprzerwanie przez wiele lat, zauważył, że jego koledzy, którzy poszli na studia wyższe, mają dodatkowe lata wliczane do stażu pracy na emeryturę dzięki ukończeniu studiów. Tomasz rozważył wówczas możliwość uzupełnienia swojego wykształcenia, ale zdał sobie sprawę, że szkoła policealna nie przyniosłaby mu takich korzyści emerytalnych.

 

Ewa, opiekunka domowa

Ewa spędziła kilka lat, opiekując się swoim niepełnosprawnym rodzicem, co wymagało od niej rezygnacji z pracy zawodowej. Okres ten został jednak uznany za nieskładkowy okres opieki, zgodnie z art. 7 ustawy, co pozwoliło jej na zachowanie pewnych praw do emerytury. Historia Ewy pokazuje, jak system emerytalny docenia również okresy opieki nad członkami rodziny.

Podsumowanie

 

Szkoła policealna nie jest wliczana do stażu pracy na potrzeby emerytury, co oznacza, że osoby decydujące się na tego typu edukację nie mogą liczyć na to, że czas spędzony na nauce przyczyni się do zwiększenia ich stażu emerytalnego. Warto jednak pamiętać, że inne okresy, takie jak studia wyższe czy opieka nad bliskimi, mogą być wliczane do stażu pracy, co stanowi ważny element w planowaniu swojej ścieżki edukacyjnej i zawodowej z myślą o przyszłych świadczeniach emerytalnych.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz porady w zakresie emerytur i ubezpieczeń społecznych? Skorzystaj z naszych usług prawnych online! Oferujemy profesjonalne konsultacje i pomoc w przygotowaniu pism, abyś mógł maksymalnie wykorzystać swoje prawa emerytalne i ubezpieczeniowe. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »