Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rentą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przejście na wysoką rentę po mężu po 50. roku życia

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-05-23

Dwa lata temu zmarł mój mąż – emerytowany żołnierz. Ja miałam wtedy niecałe 49 lat, a nasz syn – 17. Syn dostał po ojcu rentę rodzinną. Ja mam niewysoką pensję, ciężko mi utrzymać dom i spłacać kredyt. Czy mogę po ukończeniu 50 lat przejść na rentę po mężu (jest wysoka w porównaniu do mojej pensji)? Czy gdy przejdę na rentę to będę mogła pracować? Bardzo chciałabym zostać aktywna zawodowo.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Przejście na wysoką rentę po mężu po 50. roku życia

Kiedy wdowa ma prawo do renty rodzinnej?

Zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 1440, z późn. zm.) „wdowa ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli:

1) w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy albo

2) wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole – 18 lat życia, lub jeżeli sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej”.

Prawo do renty rodzinnej nabywa również wdowa, która osiągnęła wiek 50 lat lub stała się niezdolna do pracy po śmierci męża, nie później jednak niż w ciągu 5 lat od jego śmierci lub od zaprzestania wychowywania osób wymienionych wyżej.

Warunki jakie musi spełnić wdowa żeby otrzymać rentę rodzinną?

Prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku przysługuje wdowie i wdowcowi pod warunkiem osiągnięcia 50 lat życia, uzyskania orzeczenia o niezdolności do pracy lub sprawowania opieki nad dzieckiem uprawnionym do renty rodzinnej. Wdowa, która nie spełnia tych warunków i nie ma niezbędnych źródeł utrzymania może uzyskać prawo do renty rodzinnej okresowej. Renta rodzinna okresowa jest jej wypłacana przez jeden rok od śmierci męża, a nawet do dwóch lat od śmierci męża, jeśli uczestniczy w szkoleniu w celu uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej. Nowelizacja przesądziła, że przepisy dotyczące renty okresowej będą miały zastosowanie również do wdowca, który nie spełnił warunków do renty rodzinnej, a nie posiada niezbędnych źródeł utrzymania.

Wdowa (wdowiec) nabywa prawo do renty rodzinnej w razie osiągnięcia 50 lat lub gdy jest niezdolna do pracy w chwili śmierci męża (lub jeżeli warunki te zostaną spełnione nie później niż w ciągu 5 lat od daty jego śmierci lub od zaprzestania wychowywania dzieci) albo gdy wychowuje co najmniej jedno z dzieci (wnuków, rodzeństwa) uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym, w wieku do 16 lat (lub 18 – w razie uczęszczania dziecka do szkoły) bądź gdy opiekuje się dzieckiem (niezależnie od jego wieku) całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej. Obowiązująca od 1 stycznia 1999 r. ustawa emerytalna obniżyła wiek uprawniający wdowca do renty rodzinnej, ustalając go na poziomie identycznym jak dla wdów; przed tą datą wdowca obowiązywał warunek ukończenia 65 lat.

Osiąganie zarobków, w zależności od ich wysokości, może mieć wpływ na zawieszenie prawa do renty lub na zmniejszenie jej wysokości.

Czy wysokość wypłacanej renty rodzinnej zależy od przychodu wdowy?

Jeżeli przychód rencisty nie przekroczy kwoty stanowiącej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, renta wypłacana jest w pełnej wysokości. Przychód przekraczający te kwotę, ale niższy niż 130% przeciętnego wynagrodzenia, powoduje zmniejszenie renty. Natomiast przychód przekraczający 130% przeciętnego wynagrodzenia powoduje zawieszenie prawa do renty.

Podsumowując – obecnie jeszcze spełnia Pani warunki niezbędne do otrzymania renty rodzinnej po zmarłym mężu. Powinna więc Pani złożyć do ZUS stosowny wniosek (w terminie do 5 lat od śmierci męża lub osiągnięcia przez Pani syna 18. roku życia). Potem złożenie takiego wniosku będzie niemożliwe.

Otrzymując rentę, może Pani podjąć pracę – w zależności od uzyskanych przez Panią przychodów renta może być zmniejszona lub zawieszona do czasu, aż przychód się zmniejszy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Ponowne przeliczenie renty rodzinnej

Mój ojciec w roku 2005 przeszedł na rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Renta wyliczona została z emerytury (otrzymał decyzję...

 

Czy student zachowa prawo do renty rodzinnej, gdy ukończy 25 lat?

Jestem studentką 2 roku studiów licencjackich. W lipcu skończę 25 lat. W tym momencie mam zaliczoną sesję (semestr 4) i od października...

 

Renta po rodzicu, który pracował na czarno

Renta po rodzicu, który pracował na czarno

Mój mąż pracował „na czarno”, zmarł 3 miesiące temu. Wystąpiłam do ZUS z wnioskiem o wypłatę renty rodzinnej na syna. Niestety...

Nowy związek małżeński a renta po zmarłym mężu

Nowy związek małżeński a renta po zmarłym mężu

Mam 42 lata i od 5 lat rentę rodzinną po zmarłym emerytowanym już mężu funkcjonariuszu. Dzieci też mają rentę. Chciałabym ponownie wyjść za mąż....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »