Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rentą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Renta rodzinna po zmarłym mężu a podjęcie pracy za granicą

Patrycjusz Miłaszewicz • Opublikowane: 2015-05-26

Pobieram rentę rodzinną po zmarłym mężu, obecnie przebywam w Niemczech, gdzie podjęłam legalną pracę (przychód 750 euro). Czy powinnam zrezygnować z tej pracy, aby nie utracić renty? Czy ZUS może mi odebrać lub zmniejszyć świadczenie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Regulacje poświęcone rencie rodzinnej, a tym samym jej zmniejszeniu i zawieszeniu uregulowane zostały w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1440 – dalej „ustawa o FUS”).

Tytułem wstępu pragnę zauważyć, iż stosownie do art. 1 ust. 1 wspomniana wyżej ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, zasady ustalania wysokości świadczeń oraz zasady i tryb przyznawania oraz wypłaty świadczeń.

Zgodnie zaś z art. 3 ustawy:

„Świadczenia określone w ustawie obejmują:

1) emeryturę, w tym emeryturę częściową;

2) rentę z tytułu niezdolności do pracy, w tym rentę szkoleniową;

3) rentę rodzinną;

4) dodatek pielęgnacyjny;

5) dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej;

6) zasiłek pogrzebowy.”

Odnosząc się do zadanego pytania, chciałbym zwrócić Pani uwagę na treść art. 104 ustawy, który zawiera na nie odpowiedź. Otóż, stosownie do art. 104 ust. 1 ustawy:

„Prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu, na zasadach określonych w ust. 3-8 oraz w art. 105, w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, za którą uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności, a także osiągania przychodu z tytułu działalności wykonywanej za granicą.”

Na marginesie pragnę dodać, iż obowiązujące przepisy nie nakazują zawiesić świadczenia w razie czasowego bądź stałego wyjazdu za granicę, co w przeszłości miało miejsce i zostało uznane za niezgodne z Konstytucją RP i obecnie w przypadku wyjazdu za granicę emeryta (rencisty) świadczenie wypłaca się w oparciu o art. 132 ustawy o FUS, którego ustęp 1 brzmi następująco:

„Emerytowi lub renciście, który zamieszkał za granicą, świadczenie wypłaca się na jego wniosek – osobie przez niego upoważnionej do odbioru, zamieszkałej w kraju albo na prowadzony w kraju rachunek płatniczy emeryta lub rencisty lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy, albo na wskazany przez niego, wydany w kraju, jego instrument płatniczy, na którym jest przechowywany pieniądz elektroniczny, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej.”

Stosownie do art. 104 ust. 7 ustawy o FUS: „Prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.”

Kwestie dotyczące zmniejszenia świadczenia ustawodawca przewidział w art. 104 ust. 8 ustawy o FUS, stanowiąc, iż „w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyżej jednak niż 130% tej kwoty, świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie większą jednak niż kwota maksymalnego zmniejszenia obowiązująca w dniu 31 grudnia 1998 r. w wysokości:

1) 24% kwoty bazowej obowiązującej przy ostatniej waloryzacji w 1998 r. – dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;

2) 18% kwoty bazowej, o której mowa w pkt 1 – dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy;

3) 20,4% kwoty bazowej, o której mowa w pkt 1 – dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.”

Należy mieć na uwadze, iż stosownie do art. 127 ust. 1 ustawy o FUS emeryt lub rencista jest zobowiązany zawiadomić organ rentowy o podjęciu działalności, o której mowa w art. 104 ust. 1-4 (ust. 3 stanowi o osiąganiu przychodu za granicą), i o wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu, a po upływie roku kalendarzowego – o wysokości tego przychodu uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym.

Na zakończenie chciałbym zauważyć, iż zgodnie z art. 104 ust. 10 pkt 1 ustawy o FUS – Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do 14 dnia roboczego drugiego miesiąca każdego kwartału kalendarzowego – kwoty przychodu, o których mowa w ust. 7 i 8, z zaokrągleniem w górę do pełnych 10 groszy.

W obecnym komunikacie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (M.P. z 2015 r. poz. 220) z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2014 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent, które obowiązują od 1.03 do 31.05.2015 r., podano:

  • przychód niezmniejszający świadczenia (równowartość 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2014 r.) – 2.759,90 zł,
  • przychód zmniejszający świadczenia (powyżej 70% do 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2014 r.) – powyżej 2.759,90 zł do 5.125,50 zł,
  • przychód zawieszający wypłatę świadczenia (powyżej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2014 r.) – powyżej 5.125,50 zł.

Reasumując, ma Pani prawo osiągać przychód za granicą, niemniej jednak proszę pamiętać, aby zgłosić dany fakt do organu rentowego, który decyzją zapewne w zależności od wysokości osiąganego dochodu zawiesi bądź zmniejszy przysługujące Pani świadczenie po zmarłym mężu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Emerytura po ojcu dla niezdolnych do pracy dzieci

Emerytura po ojcu dla niezdolnych do pracy dzieci

Mam dwie córki – bliźniaczki. Są całkowicie niezdolne do pracy od czasu wypadku w szkole i otrzymują rentę socjalną. Moja emerytura jest...

Roszczenie rentowe wobec PZU i renta wypadkowa

Przez 5 lat toczyłem postępowanie z ZUS o rentę wypadkową, które w końcu wygrałem. Wystąpiłem niedawno do PZU o rentę za utracone...

 

Renta rodzinna po zmarłym mężu

Dwa lata temu zmarł mój mąż. Rok przed śmiercią zaczął pobierać rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W chwili jego śmierci...

 

Pracujący rencista przebywający na zwolnieniu lekarskim

Jestem rencistą na tzw. dawniej rencie uczniowskiej. Obecnie jestem zatrudniony na pełen etat od kilku lat. Przebywam na zwolnieniu lekarskim, niedługo minie 182...

 

Renta dla studenta

Za pół roku skończę 25 lat. Mam rentę rodzinną po zmarłym ojcu. Skończyłam studia 2 miesiące temu. Odebrano mi rentę, mimo iż wysłałam potwierdzenie,...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »