Student na umowie-zleceniu a renta rodzinna

Autor: Marta Wawrzyniak

Jestem studentką, mam 24 lata, pobieram rentę rodzinną, studiuję od października 2019 r. Rok wcześniej ZUS obniżył moją rentę o maksymalną kwotę zmniejszenia ze względu na to, że moja umowa-zlecenie podlegała ubezpieczeniom społecznym, a kwota była wyższa niż 70% średniej krajowej. Czy moja renta nie powinna wrócić do poziomu sprzed zmniejszenia, skoro od października 2019 r. jestem studentką, a zatem moje zlecenie już nie podlega składkom na ubezpieczenia? Czy umowa-zlecenie, która nie podlega składkom, ma wpływ na zmniejszenie i zawieszalność renty?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Student na umowie-zleceniu a renta rodzinna

Renta rodzinna, komu przysługuje?

Aktem prawnym regulującym problematykę renty rodzinnej jest ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.). Zasadniczą funkcją renty rodzinnej jest dostarczenie członkom rodziny zmarłego (pracownika, rencisty, emeryta) środków utrzymania niezbędnych do zaspokojenia ich podstawowych potrzeb. Stanowi rekompensatę dochodu utraconego wskutek śmierci osoby bliskiej.

Renta rodzinna przysługuje dzieciom zmarłego, który w chwili śmierci miał prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo choćby spełniał warunki do uzyskania jednego z tych świadczeń. W myśl art. 68 ustawy – rentę rodzinną uzyskają dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i przysposobione:

  • do ukończenia 16 lat,
  • do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia, albo
  • bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie wymienionym w poprzednich punktach.

Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat, będąc na ostatnim roku studiów, prawo do renty rodzinnej przedłuża mu się do zakończenia tego roku edukacji. Pobieranie nauki w szkole lub na uczelni umożliwia uzyskanie i wypłatę renty rodzinnej aż do czasu ukończenia nauki lub zakończenia programowego toku studiów, wskazanego w zaświadczeniu odpowiedniej placówki. Przepisy ustanawiają jednak granicę wiekową, po przekroczeniu której świadczenie to już nie przysługuje. Granicę tę wyznacza ukończenie przez ucznia lub studenta 25 roku życia. Jeśli osiągnął on 25 lat, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, ZUS przedłuża mu prawo do renty rodzinnej do zakończenia tego roku studiów.

Zobacz również: Renta rodzinna po 25 roku życia

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Renta rodzinna a uzyskiwanie innych dochodów

Dla prawa do renty rodzinnej nie ma znaczenia to, czy dziecko uzyskuje jakieś własne dochody, np. ze stosunku pracy lub umów-zleceń. W ustawie nie ma takiego warunku. Osiąganie określonego przychodu może wpływać jedynie na zawieszenie ustalonego prawa lub zmniejszenie świadczenia. Ma na to wpływ wysokość i źródło dochodów.

W myśl art. 104 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. A taką działalnością jest zatrudnienie, służba lub inna praca zarobkowa albo prowadzenie pozarolniczej działalności.

Zobacz również: Przedłużenie renty rodzinnej do 26 roku życia

Student na umowie-zleceniu

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.;) – osoby wykonujące pracę na podstawie umowy-zlecenia nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat. Skoro zatem student wykonujący pracę na podstawie umowy-zlecenia nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, przychody przez niego osiągane z tytułu wykonywania tej umowy pozostają bez wpływu na zawieszenie lub obniżenie renty rodzinnej.

A zatem powinna Pani otrzymywać pełną kwotę renty rodzinnej od października 2019 r.

W związku z tym powinna Pani zwrócić się do ZUS-u o wypłatę pełnej renty rodzinnej, począwszy od października 2019 r., wyjaśniając przy tym swoją sytuację i powołując się na stosowne przepisy (wymienione powyżej). Do pisma do ZUS-u dołączyć dowód, iż jest Pani studentką.

Zobacz również: Studia zaoczne a renta rodzinna

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »