Odejście z pracy, przejście na działalność nierejestrowaną i KRUS

Autor: Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Jestem na etacie, ubezpieczenie w ZUS-ie. Chcę jednak przejść na KRUS i zacząć działalność nierejestrowaną. Czy jest to możliwe, jeśli nie mam tych 3 lat składek w KRUS? Jestem synem rolnika i prowadzę gospodarstwo od 6 lat.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odejście z pracy, przejście na działalność nierejestrowaną i KRUS

Definicja rolnika i jego domowników

Podstawę prawną do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Pana pytanie stanowi ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023 r., poz. 208). W pierwszej kolejności należy wskazać na definicje legalne, tj. pojęcia ustawowe, które uregulowane zostały w ustawie, a mianowicie, mówiąc o:

  1. „rolniku – rozumie się pełnoletnią osobę fizyczną, zamieszkującą i prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia;
  2. domowniku – rozumie się osobę bliską rolnikowi, która:
    1. ukończyła 16 lat,
    2. pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
    3. stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy;
  3. pomocniku rolnika – rozumie się osobę pełnoletnią, z którą rolnik zawarł umowę o pomocy przy zbiorach, o której mowa w art. 91a”.

Ubezpieczenie w ZUS-ie lub w KRUS-ie

Z informacji, które Pan przedstawił, wynika, że aktualnie jest Pan zatrudniony w stosunku pracy. Takie zatrudnienie powoduje, że z mocy samego prawa jest Pan ubezpieczony w ZUS-ie. Aktualnie nie ma możliwości podlegania ubezpieczeniu zarówno w ZUS-ie, jak i KRUS-ie. Zatem w pierwszej kolejności po zapoznaniu się z poniższą odpowiedzią i upewnieniu się, że spełnia Pan warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym KRUS, należy rozwiązać stosunek pracy.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 przedmiotowej ustawy „ubezpieczenie społeczne rolników obejmuje na zasadach w niej określonych rolników i pracujących z nimi domowników oraz pomocników rolnika, którzy:

1) posiadają obywatelstwo polskie lub

2) są uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, z późn. zm.) (tutaj chodzi o cudzoziemców, którzy uprawnieni są do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) lub są zwolnieni na podstawie przepisów szczególnych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę”.

Ubezpieczeniu podlega się z mocy ustawy albo na wniosek. Jeżeli ustawa przewiduje objęcie ubezpieczeniem na wniosek, z wnioskiem o objęcie ubezpieczeniem może wystąpić zainteresowana osoba lub rolnik, na którego rachunek ta osoba pracuje (art. 3 ustawy).

Otwarcie działalności nierejestrowanej

Kwestia opłaca składki co najmniej przez 3 lata przy jednoczesnym nieprowadzeniu działalności gospodarczej dotyczy jedynie sytuacji, w której zamierzałby Pan prowadzić działalność gospodarczą. Natomiast działalność nierejestrowana nie jest to działalność gospodarcza w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r., poz. 221). Zgodnie bowiem z art. 5a ustawy „rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata, rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpocznie współpracę przy prowadzeniu tej działalności, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności, jeżeli spełnia jednocześnie następujące warunki:

1) złoży w Kasie oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności;

2) jednocześnie nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym;

3) nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym;

4) nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;

5) kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza kwoty 3723 zł”.

Przy chęci prowadzenia działalności nierejestrowanej warunki powyższe nie obowiązują.

Objęcie ubezpieczeniem w KRUS-ie

Należy zatem zweryfikować, czy spełnia Pan warunki do objęcia Pana ubezpieczeniem emerytalno-rentowym z mocy ustawy lub na wniosek. Przepisy w tym zakresie uregulowane są w art. 16 ustawy. Zgodnie z tym przepisem „ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu podlega z mocy ustawy:

1) rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny;

2) domownik rolnika, o którym mowa w pkt 1;

3) osoba pobierająca rentę strukturalną współfinansowaną ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

4) małżonek osoby, o której mowa w pkt 3, jeżeli renta strukturalna współfinansowana ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wypłacana jest ze zwiększeniem na tego małżonka”.

Natomiast „ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na wniosek obejmuje się:

1) innego rolnika lub domownika, który podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu w pełnym zakresie, jeżeli złożono wniosek o objęcie go ubezpieczeniem emerytalno-rentowym;

2) osobę, która podlegała ubezpieczeniu jako rolnik i zaprzestała prowadzenia działalności rolniczej, nie nabywając prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia, jeżeli podlegała ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 12 lat i 6 miesięcy;

3) osobę pobierającą rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy jako rentę okresową;

3a) osobę pobierającą rodzicielskie świadczenie uzupełniające, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym – do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2;

4) osobę, która podlegała ubezpieczeniu jako rolnik lub domownik i zaprzestała prowadzenia działalności rolniczej lub pracy w gospodarstwie rolnym w związku z nabyciem prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych albo zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów przez okres pobierania tego świadczenia albo zasiłku – do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2. (…)

3. Przepisów ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1, 2 i 4 nie stosuje się do osoby, która podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub ma ustalone prawo do emerytury lub renty, lub ma ustalone prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych”.

Spełnienie powyższych przesłanek przy jednoczesnym wystąpieniu z ubezpieczenia w ZUS-ie pozwoli Panu na objęcie ubezpieczeniem w KRUS-ie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »