Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogę wnieść czynny żal w sprawie składek ZUS?

Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2015-11-16

Czy to prawda, że nie ma czynnego żalu w sprawie składek ZUS? Czy mogę uniknąć naliczonych kar, jeśli sama spłacę dług? Dotyczy to mojej jednoosobowej działalności.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Polskie prawo faktycznie nie przewiduje instytucji czynnego żalu dla niezapłaconych składek w ZUS. Może jednak Pani podjąć kroki, które pozwolą Pani uniknąć postępowania egzekucyjnego, a co za tym idzie ponoszenia dodatkowych kosztów z nim związanych.

Zgodnie z art. 29 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie Zakład może na wniosek dłużnika odroczyć termin płatności należności z tytułu składek oraz rozłożyć należność na raty, uwzględniając możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych. Odroczenie terminu płatności może dotyczyć jedynie należności finansowanej przez płatnika składek. Od składek, które rozłożono na raty, nie nalicza się odsetek za zwłokę począwszy od następnego dnia po dniu wpływu wniosku o udzielenie tych ulg. Odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek oraz rozłożenie należności na raty następuje w formie umowy. Jeżeli nie spłaci Pani w terminie ustalonych przez Zakład rat, pozostała kwota staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami.

Jeżeli ma Pani zadłużenie z tytułu nie opłacania składek za pracowników, to układowi ratalnemu nie będą podlegać składki na ubezpieczenie emerytalne oraz zdrowotne tych osób, które muszą być spłacone w całości.

Występując o rozłożenie należności na raty, dłużnik, czyli Pani, musi jednak spełnić kilka warunków. Po pierwsze, musi Pani uregulować w całości składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na ubezpieczenie emerytalne w wysokości, którą samodzielnie finansuje pracownik. Oprócz zapłaty zaległych składek konieczne jest uregulowanie także odsetek za zwłokę w ich płatności. Po drugie, musi Pani opłacać terminowo należności z tytułu składek, które staną się wymagalne po dniu złożenia wniosku o rozłożenia na raty zaległości. Po trzecie, jeżeli w dniu składani wniosku o rozłożenia na raty będzie się toczyć względem Pani postępowanie egzekucyjne o odzyskanie zaległych składek, to zobowiązana Pani będzie do pokrycia kosztów tego postępowania.

Wniosek o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty można złożyć:

  • osobiście lub listownie, w formie pisemnej, w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS właściwej dla siedziby Pańskiego przedsiębiorstwa lub miejsca zamieszkania,
  • w formie elektronicznej, według wzoru określonego na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: http://www.e-inspektorat.zus.pl/.

Aby wszcząć procedurę zawarcia układu ratalnego, konieczne jest złożenie przez Panią pisemnego wniosku, w którym musi Pani wskazać proponowaną przez siebie liczbę rat, ich wysokość oraz terminy płatności wraz z terminem zapłaty ostatniej z rat. Wniosek taki musi Pani także szeroko wyczerpująco uzasadnić. W uzasadnieniu musi Pani przedstawić powody, dla których nie regulowała Pani należności w terminie oraz okoliczności uzasadniające rozłożenie na raty należności, w tym o sytuacji finansowej spółki, możliwościach płatniczych, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonych obecnie postępowań windykacyjnych w stosunku do Pani dłużników. Uzasadnienie wniosku musi również wskazywać, że zastosowanie ulgi jest uzasadnione szczególnymi okolicznościami, z których powodu nie jest Pani w stanie jednorazowo uregulować należności z tytułu składek. Dokumentami przedstawiającymi możliwości płatnicze są:

  • gdy jest Pani płatnikiem prowadzącym pełną księgowość – m.in. sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe, oświadczenie o stanie majątkowym w zakresie przewidywanych środków możliwych do uzyskania w wyniku kontraktów i umów,
  • gdy prowadzi Pani niepełną księgowość – m.in. zeznania podatkowe, wyciąg z książki przychodów i rozchodów lub ryczałt ewidencjonowany bądź karta podatkowa, oświadczenie dotyczące terminowości uiszczania opłat przez nabywców, szacunkowej wartości majątku firmowego i zobowiązań firmowych, oświadczenie o stanie majątkowym w zakresie posiadania zobowiązań względem innych wierzycieli z określeniem ich rodzaju, wysokości i terminów spłat,
  • w pozostałych przypadkach m.in. oświadczenie o stanie majątkowym w zakresie uzyskiwanych dochodów i ponoszonych kosztów, zeznania podatkowe oraz dokumenty dotyczące sytuacji rodzinnej.

 

Do wniosku załączyć Pani winna także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz o nadaniu numeru REGON, zezwolenie (koncesja) na działalność, a także oświadczenie o uzyskanej dotychczas pomocy publicznej oraz pomocy de minimis, w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku o rozłożenia na raty lub o nie otrzymywaniu pomocy publicznej w tym okresie. Załączyć także należy: aktualne dokumenty potwierdzające zadłużenie z tytułu innych zobowiązań, np. z tytułu czynszu, opłat za energię elektryczną, opłat za gaz, kredytu bankowego, harmonogramy spłaty kredytu bankowego bądź zadłużeń realizowanych wobec innych podmiotów, np. wobec urzędu skarbowego, wszelkie dokumenty dotyczące bieżących wydatków, np. wydatki na leki oraz leczenie, zaświadczenia o zarobkach osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, wykaz czynnych rachunków bankowych, zaświadczenie z urzędu pracy o statusie osoby bezrobotnej, zaświadczenia o korzystaniu z różnych form pomocy społecznej. Możliwe jest, iż ZUS będzie domagał się także innych dokumentów, jednak w takiej sytuacji zostanie Pani wezwana do ich przedłożenia w ZUS w terminie wskazanym przez organ. Postępowanie w sprawie zawarcia układu ratalnego jest czysto uznaniowe i organ może, lecz nie musi pozytywnie ustosunkować się do Państwa wniosku.

 

Należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne, przepis ten obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku. W przypadku należności, które winny były być zapłacone przed tym dniem, przedawnienie następuje najpóźniej w dniu 1 stycznia 2017. Ustawodawca stwierdził bowiem w przepisach przejściowych oraz ustawie redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców, bowiem uznaje się, iż wszystkie stare zaległości składkowe, czyli te sprzed 1 stycznia 2012 r., których 10-letni termin przedawnienia (taki obowiązywał do dnia 31 grudnia 2011 r.) liczony na starych zasadach byłby dłuższy niż ten wyliczony według przepisów przejściowych, przedawnią się 1 stycznia 2017 r. Bieg przedawnienia przerwany jest przez każdą czynność ZUS zmierzająca do wyegzekwowania należności.

Jeżeli ma Pani środki pozwalające na dokonanie zapłaty jednorazowo, to może Pani dokonać takiej spłaty. Powinna jednak Pani podejść do ZUS-u i poprosić o dokładne wyliczenie zaległych rat i odsetek. Dobrowolna spłata nie zwalnia Pani z obowiązku uregulowania odsetek.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Zaległe składki ZUS z działalności gospodarczej

ZUS żąda zapłacenia zaległych składek z działalności gospodarczej żony, czy słusznie? Konkretnie żona miała założoną działalność gospodarczą...

 

Czy KRUS wlicza się do emerytury z ZUS?

Czy KRUS wlicza się do emerytury z ZUS?

Dotarły do mnie informacje, że przechodząc do KRUS i potem wracając ewentualnie do ZUS, przy przejściu na emeryturę ZUS może mi naliczyć najniższą...

Zaległości w składkach zdrowotnych pracującego przedsiębiorcy

Pracowałem zawodowo i prowadziłem działalność gospodarczą. Nie płaciłem składek do ZUS od działalności gospodarczej. Po zakończeniu działalności...

 

Praca w Polsce dla szwedzkiego pracodawcy – podatek, składki ZUS

Obecnie wykonuję usługi dla szwedzkiej firmy (3/4 etatu), wszelkie składki są tam odprowadzane z racji posiadania meldunku w tym państwie. Praca jest...

 

Przejście z świadczenia przedemerytalnego na emeryturę

Przejście z świadczenia przedemerytalnego na emeryturę

Do czerwca 2021 r. mam przyznane przez ZUS świadczenie przedemerytalne. W czerwcu br.* osiągnę wiek emerytalny 65 lat. Wniosek o emeryturę zamierzam...

Stopień niepełnosprawności a prawo do renty socjalnej

Stopień niepełnosprawności a prawo do renty socjalnej

Syn pobiera rentę socjalną przyznaną w związku z chorobą, która ujawniła się w wieku 24 lat, gdy syn studiował. Otrzymał rentę socjalną...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »