Przeliczanie emerytury nauczycielskiej

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Od 1977 r. pracowałem w szkole, w 2007 r. przeszedłem na emeryturę nauczycielską. W tym czasie pracowałem na część etatu przez prawie 3 lata. Czy ZUS przeliczy mi część socjalną emerytury zgodnie z nowymi przepisami? Czy będzie ona naliczana od nowej podstawy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przeliczanie emerytury nauczycielskiej

Ponowne ustalenie podstawy wymiaru świadczenia

Z opisu wynika, iż emerytura jest obliczona na podstawie art. 53 ustawy emerytalnej.

Ponowne ustalenie podstawy wymiaru świadczenia polega na ponownym ustaleniu wskaźnika podstawy wymiaru świadczenia z okresów zatrudnienia (składkowych i nieskładkowych) z okresów wybranych przez ubezpieczonego. Osoba uprawniona może wystąpić z wnioskiem, gdy spełnia łącznie następujące warunki (art. 110 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych):

  • prowadziła działalność zarobkową, od której odprowadzane były składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne i rentowe),
  • działalność ta w całości lub części przypada na okres po przyznaniu świadczenia,
  • nowo ustalony wskaźnik wysokości świadczenia jest wyższy od poprzednio obliczonego (warunek ten nie musi być jednak spełniony przez osobę, która od dnia ustalenia prawa do świadczenia do dnia zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie świadczenia, prawo do niego miała zawieszone),

lub:

  • prowadziła działalność zarobkową, od której odprowadzane były składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne i rentowe),
  • działalność ta w całości przypadała na okres po przyznaniu świadczenia (wyłącznie z tego okresu będzie ustalana nowa podstawa wymiaru świadczenia),
  • wskaźnik wysokości podstawy wymiaru świadczenia wynosi co najmniej 130%.

Osoba z ustalonym prawem do wcześniejszej emerytury, urodzona po 31 grudnia 1948 r., która pracowała po przyznaniu świadczenia, może skorzystać z doliczenia nieuwzględnionych dotychczas okresów składkowych i nieskładkowych.

W przypadku, gdy emeryt podlegał ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, może wystąpić o doliczenie tego okresu do pobieranej emerytury, na zasadach określonych w art. 112–113 ustawy emerytalnej. Wniosek taki można zgłosić nie wcześniej niż po zakończeniu kwartału kalendarzowego, a więc w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku każdego roku. Natomiast jeżeli w trakcie kwartału ustało ubezpieczenie (zatrudnienie), wniosek o ponowne przeliczenie emerytury może być zgłoszony w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po ustaniu zatrudnienia.

Przeliczenia dokonuje się w oparciu o kwotę bazową przyjętą do obliczenia emerytury, czyli starą kwotę bazową.

Zobacz również: Emerytura pomostowa dla nauczycieli

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury

Na wniosek świadczeniobiorcy wysokość emerytury może być obliczona ponownie, w oparciu o art. 110 ustawy emerytalnej, z uwzględnieniem nowej kwoty bazowej. Jest to jednak możliwe, o ile do obliczenia świadczenia wskazano podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe na podstawie przepisów prawa polskiego przypadającą w całości lub w części po przyznaniu świadczenia, a wskaźnik wysokości podstawy wymiaru jest wyższy od poprzednio obliczonego. Warunek posiadania wyższego wskaźnika wysokości podstawy wymiaru nie jest wymagany jedynie wówczas, gdy:

  • emeryt od dnia ustalenia prawa do świadczenia do dnia zgłoszenia wniosku o ponowne jego obliczenie nie pobrał świadczenia wskutek zawieszenia prawa do emerytury albo
  • okres wymagany do ustalenia podstawy przypada w całości po przyznaniu prawa do świadczenia, a wskaźnik wysokości podstawy wynosi co najmniej 130%.

Emeryt urodzony po 31 grudnia 1948 r. po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego ma możliwość zgłoszenia wniosku o przyznanie prawa do emerytury na podstawie przepisów art. 24 ustawy emerytalnej, czyli według tzw. nowych zasad. Prawo do tej emerytury przysługuje bez względu na ilość udowodnionych okresów składkowych i nieskładkowych.

Jeśli pobierał Pan emeryturę, nie ma podstaw, aby naliczyć nową kwotę bazową.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przykłady

 

Pani Anna, nauczycielka historii, przeszła na emeryturę nauczycielską w 2010 roku po 35 latach pracy w szkole. W latach 2012-2015 podjęła pracę jako lektor w lokalnym centrum kultury. Dzięki nowym przepisom, Pani Anna zdecydowała się wystąpić o ponowne przeliczenie emerytury, aby uwzględnić okresy pracy po przejściu na emeryturę. Okazało się, że nowo ustalony wskaźnik wysokości świadczenia jest wyższy od poprzednio obliczonego, co pozwoliło na zwiększenie miesięcznego świadczenia emerytalnego.

 

Pan Krzysztof, długoletni nauczyciel matematyki, przeszedł na emeryturę w 2008 roku. Po emeryturze nie zaprzestał działalności zawodowej i przez kolejne 4 lata pracował jako korepetytor. Gdy dowiedział się o możliwości ponownego ustalenia podstawy wymiaru świadczenia emerytalnego, złożył stosowny wniosek w ZUS. Jego działalność po przejściu na emeryturę spowodowała, że podstawa wymiaru jego emerytury została ponownie ustalona, co przyczyniło się do wzrostu świadczenia.

 

Pani Ewa, która przez 30 lat pracowała jako nauczycielka języka polskiego, po przejściu na emeryturę w 2009 roku, zaangażowała się w prowadzenie warsztatów literackich. Jej aktywność zawodowa po przejściu na emeryturę również weszła w skład okresów składkowych.

Pani Ewa zdecydowała się na złożenie wniosku o przeliczenie emerytury, kierując się nowymi przepisami. Po przeliczeniu, zyskała wyższą podstawę wymiaru świadczenia, co przełożyło się na korzystniejszą wysokość emerytury.

Podsumowanie

 

Nowe przepisy umożliwiają nauczycielom, którzy pracowali po przejściu na emeryturę, wnioskowanie o ponowne przeliczenie wysokości swojego świadczenia emerytalnego. Dzięki temu, osoby, które kontynuowały działalność zawodową i odprowadzały składki na ubezpieczenie społeczne, mogą liczyć na zwiększenie emerytury. Jest to szansa na poprawę sytuacji finansowej emerytowanych nauczycieli, którzy poświęcili swoje życie pracy w edukacji.

Oferta porad prawnych

 

Skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online oraz pomocy w przygotowaniu pism, aby bezproblemowo przejść przez proces ponownego przeliczania emerytury nauczycielskiej. Nasz zespół ekspertów jest gotowy udzielić wsparcia i odpowiedzieć na wszystkie pytania związane z nowymi przepisami. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »