Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Doliczenie do stażu pracy nauczyciela pracy w gospodarstwie rolnym rodziców

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-12-11

Urodziłam się w listopadzie 1970 roku. Jestem nauczycielem. Jaki okres mogę zaliczyć do stażu pracy, jeśli pracowałam w gospodarstwie rolnym u rodziców? W latach 1985-1989 uczęszczałam do szkoły średniej oddalonej 15 km od domu, a w latach 1989-1994 studiowałam dziennie w mieście oddalonym 100 km, gdzie mieszkałam w akademiku.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy – „ilekroć przepisy prawa lub postanowienia układu zbiorowego pracy albo porozumienia w sprawie zakładowego systemu wynagradzania przewidują wliczanie do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy, okresów zatrudnienia w innych zakładach pracy, do stażu tego wlicza się pracownikowi także:

  1. okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka,
  2. przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem,
  3. przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin”.

W Pani przypadku decydujące znacznie ma ustalenie, czy była Pani „domownikiem” w rozumieniu tego przepisu, który odsyła z kolei do uregulowań na temat ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i ich rodzin – za okres od dnia 1 stycznia 1991 r. do ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 z późn. zm).

Zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy obecnie obowiązującej (od 1991 r.) – przez domownika rozumie się osobę bliską rolnikowi, która:

a) ukończyła 16 lat,

b) pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,

c) stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem prac.

Jak wynika z orzecznictwa sądowego i doktryny, za bliskie sąsiedztwo uznać można taką odległość, która umożliwia codzienne dojście do gospodarstwa i powrót do miejsca zamieszkania z uwzględnieniem tradycyjnego czasu pracy.

Z powyższego należy wnioskować, że skoro w doktrynie przyjęło się, że bliskie sąsiedztwo oznacza odległość, którą codziennie można przejść, to 20 kilometrów nie będzie już taką odległością.

Tak więc okres, gdy Pani studiowała, nie może być Pani doliczony do stażu pracy, bo studia odbywała Pani w odległości 100 km od gospodarstwa rolnego.

Z kolei przed 1991 r. obowiązywała ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin. (j.t. Dz. U. z 1989 r. Nr 24, poz. 133 z późn. zm.), zgodnie z którą przez domownika rozumieć należało członków rodziny rolnika i inne osoby pracujące w gospodarstwie rolnym, jeżeli pozostawały we wspólnym gospodarstwie domowym z rolnikiem, ukończyły 16 lat, nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia na podstawie innych przepisów, a ponadto praca w gospodarstwie rolnym stanowiła ich główne źródło utrzymania.

Jak widać, poprzednia ustawa nie nakazywała zamieszkiwania w gospodarstwie rolnym lub bliskim sąsiedztwie, a jedynie pozostawanie we wspólnym gospodarstwie rolnym z rolnikiem. W tym przypadku nauka w szkole średniej oddalonej o około 15 km od gospodarstwa rolnego nie przeszkadzała.

Pobieranie nauki w szkole średniej nie wyłącza możliwości uznania pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracowniczego, lecz wyłącza takie uznanie tylko pobieranie nauki w miejscowości znacznie oddalonej od gospodarstwa rolnego, uniemożliwiające wykonywanie w nim pracy w wymiarze ponad połowy wymaganego czasu pracy w rolnictwie.

Tak więc okres pracy w gospodarstwie w latach 1985-89 może być zaliczony do stażu pracy, o ile wykaże Pani, że była w stanie wykonywać tę pracę w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy.

skoro uczyła się Pani w liceum oddalonym jedynie 15 km od miejsca zamieszkania, to można uznać, że była Pani w stanie wykonywać pracę co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy. Oczywiście pracodawca ma prawo to zakwestionować i wówczas będzie Pani musiała skierować sprawę do sądu, ale w mojej opinii nie zakwestionuje tego faktu.

Dla udokumentowania tych faktów wystarczy zaświadczenie z urzędu gminy. Jeśli Pani go nie uzyska, może Pani powołać dwóch świadków.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Powołanie na stanowisko prezesa spółki z o.o. a emerytura

Moje pytanie dotyczy emeryta pobierającego emeryturę policyjną, którego spółka z o.o. chciałaby powołać na stanowisko prezesa. Czy taki emeryt...

 

Pracujący emeryt mundurowy

Pracujący emeryt mundurowy

Jestem emerytem mundurowym od roku 2009. Po roku podjęłam pracę na umowę o prace i pracuje już 8 lat.Pracuję w jednostce budżetowej...

Czy istnieje obowiązek pracy przed przejściem na emeryturę?

Czy istnieje obowiązek pracy przed przejściem na emeryturę?

Nie pracuję obecnie, ponieważ mam problemy zdrowotne. Byłem ubezpieczony w ZUS-ie jako osoba ubezpieczona w firmie żony (kod 05 11), ale...

Powrót do wojska po nadterminowej służbie wojskowej a emerytura

Powrót do wojska po nadterminowej służbie wojskowej a emerytura

W 1998 r. zostałem powołany do zasadniczej służby wojskowej, a od 1999 r. do 2002 r. pełniłem nadterminową zasadniczą służbę wojskową, w tym...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »