Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Emerytura wojskowa z cywilną

Maciej Lisowski • Opublikowane: 2020-10-02

W 1993 r. przeszedłem na emeryturę wojskową z wysługą 20 lat i emeryturą 53%. W tym samym roku, we wrześniu rozpocząłem pracę w szkole średniej jako nauczyciel na umowę na czas nieokreślony i pracuję tam nieprzerwanie do dzisiaj. W 2018 r. skończyłem 65 lat i od przyszłego roku chcę iść na emeryturę cywilną z wysługą w szkolnictwie 27 lat. Według przysyłanych do mnie przez ZUS danych mam na koncie ZUS z tytułu składek ok. 400 000 zł. Mam też wyliczoną pełną emeryturę wojskową, którą przyznano mi po ukończeniu 55 lat. Czy przysługuje mi prawo do połączenia obu emerytur wojskowej i cywilnej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Emerytura wojskowa z cywilną

Zbieg u jednej osoby prawa do dwóch świadczeń emerytalnych

Zgodnie z art. 95 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w razie zbiegu u jednej osoby prawa do kilku świadczeń przewidzianych w ustawie wypłaca się jedno z tych świadczeń – wyższe lub wybrane przez zainteresowanego. Przepis ust. 1 stosuje się również, z uwzględnieniem art. 96, w razie zbiegu prawa do emerytury lub renty określonych w ustawie z prawem do świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym osób, o których mowa w art. 2 ust. 2, z wyjątkiem przypadku, gdy emerytura wojskowa lub policyjna została obliczona według zasad określonych w art. 15a albo art. 18e ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin lub w art. 15a lub art. 15d lub art. 18e ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Ogólna zasada wypłaty „jednego świadczenia”

Z kolei w myśl art. 7 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin – w razie zbiegu prawa do emerytury lub renty przewidzianych w ustawie z prawem do emerytury lub renty albo do uposażenia w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego przewidzianych w odrębnych przepisach wypłaca się świadczenie wyższe lub wybrane przez osobę uprawnioną, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

Z powyższego wynika generalna zasada „jednego świadczenia”, która znajduje zastosowanie również w Pańskim przypadku. Z uwagi na fakt, że uzyskał Pan prawo do emerytury wojskowej w 1993 r., a wysokość tego świadczenia, jak rozumiem, została ustalona na podstawie art. 15 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych (…), przyjąć należy, że nie znajduje zastosowania wyłączenie art. 95 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (tj. dla żołnierzy powołanych do służby po 1 stycznia 1999 r.). Wskazać wypada, że kwestia zbiegu prawa do świadczeń w postaci emerytur wojskowych z emeryturami z powszechnego systemu zabezpieczenia (ZUS) była przedmiotem orzekania zarówno przez sądy krajowe, jak i Europejski Trybunał Praw Człowieka, który m.in. w decyzji z dnia 11 grudnia 2018 r. nr 39247/12 uznał, że brak jest możliwości pobierania jednocześnie emerytury wojskowej i emerytury przyznawanej na zasadach ogólnych.

Prawo do pobierania jednego świadczenia potwierdzone w orzecznictwie

Podobnie wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 13 lipca 2016 r. do sygn. akt III Aua 1254/15, uznając, że w razie zbiegu prawa do emerytury lub renty uregulowanych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z prawem do świadczeń przewidzianych w odrębnych przepisach z zakresu zabezpieczenia społecznego, niezależnie od ich ubezpieczeniowego czy też zaopatrzeniowego charakteru, obowiązuje ogólna zasada wypłaty jednego świadczenia. Z treści art. 95 ust. 1 i ust. 2 u.e.r.f.u.s. wynika nie budząca wątpliwości zasada prawa ubezpieczeniowego, zakładająca prawo do pobierania jednego świadczenia (wyższego lub wybranego przez uprawnionego) w sytuacji tzw. zbiegu u jednej osoby prawa do kilku świadczeń przewidzianych w tej ustawie, jak również w razie zbiegu prawa do emerytury lub renty określonych w ustawie emerytalnej z prawem do świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym, między innymi żołnierzy zawodowych.

W myśl powyższych przepisów oraz dotychczasowego orzecznictwa będzie Pan uprawniony do pobierania jednego z przysługujących Panu świadczeń (wyższego lub wybranego).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

prawo windykacyjne

Szukamy prawnika »