Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy zwolnienie dyscyplinarne ma wpływ na emeryturę górniczą?

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2021-03-26

Górnik po kilku latach pracy został zwolniony dyscyplinarnie. Czy przepracowane w górnictwie lata będą mu się liczyć do wcześniejszej emerytury? Jakie są konsekwencje takiej dyscyplinarki i czy będzie miała ona wpływ na emeryturę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy zwolnienie dyscyplinarne ma wpływ na emeryturę górniczą?

Konsekwencje zwolnienia dyscyplinarnego

Sposób rozwiązania umowy o pracę nie ma wpływu na świadczenia emerytalne, także w przypadku górniczej, wcześniejszej emerytury. Przepisy jasno precyzują, kiedy można wręczyć pracownikowi wypowiedzenie w oparciu o art. 52 Kodeksu pracy, czyli zwolnić go w trybie dyscyplinarnym. Stanie się tak w przypadku ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. W praktyce to najczęściej występująca przyczyna rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Konsekwencje zwolnienia dyscyplinarnego są dość dotkliwe, a sprowadzają się do tego, że traci się pewne przywileje, które przysługiwałyby pracownikowi w innej sytuacji. Po pierwsze, nie dostaje on dni wolnych na poszukiwanie nowej pracy. Należą się one pracownikowi tylko w sytuacji, w której pracodawca zwolnił go za wypowiedzeniem. Poza tym traci się też odprawę oraz można mieć problemy z otrzymaniem świadczeń dla bezrobotnych. Jeśli bowiem pracownik otrzymał zwolnienie dyscyplinarne w ciągu 6 miesięcy poprzedzających zarejestrowanie się w urzędzie pracy – zgodnie z prawem zasiłek będzie przysługiwał dopiero 180 dni od terminu rejestracji. W momencie, w którym jest on uprawniony do pobierania go jedynie przez pół roku – nie otrzyma go wcale. Co więcej, nawet jeśli pracownik zostanie zwolniony dyscyplinarnie – wciąż będzie musiał wykorzystać zaległy oraz bieżący urlop wypoczynkowy. Zatem przy tej formie rozwiązania umowy okres wypowiedzenia, w którym mógłby on wziąć wolne, nie obowiązuje. Dlatego też powinnością pracodawcy będzie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za cały niewykorzystany okres urlopowy.

Świadectwo pracy z dyscyplinarką

Niestety dyscyplinarne zwolnienie stanowi niejako „wilczy bilet”. To oznacza, że zostanie ono wpisane do świadectwa pracy, co z kolei może mieć długofalowe skutki. Co prawda, nie ma obowiązku podawania w swoim CV przyczyn, dla których zakończyło się współpracę z poprzednią firmą, ale potencjalny pracodawca ma prawo zażądać przedstawienia mu dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie. Innymi słowy – świadectwo pracy, a w nim powód zakończenia stosunku pracy jest jasno opisany. Niestety świadectwo pracy będzie nim obciążone już na zawsze. Ten wpis do akt nie ulega przedawnieniu i każdy kolejny pracodawca będzie miał możliwość poznania powodów odejścia z pracy. Jednak to już są wszystkie konsekwencje związane z dyscyplinarnym rozwiązaniem stosunku pracy. W żadnym razie nie ma ono wpływu na przepracowane u danego pracodawcy lata zaliczane do wcześniejszej wysługi emerytalnej.

Uprawnienie do emerytury górniczej w obniżonym wieku emerytalnym

Niemniej jednak należy także zaznaczyć, iż dla uzyskania uprawnień do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym wymagane jest osiągnięcie wskazanego w przepisach wykonawczych wieku, a także przepracowanie określonej liczby lat w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze.

Aktem wykonawczym, do którego odsyła ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Stosownie do treści § 4 tego rozporządzenia pracownik, który wykonywał prace w szczególnych warunkach, wymienione w wykazie A, nabywa prawo do emerytury, jeżeli na dzień 1 stycznia 1999 r. spełnia łącznie następujące warunki:

  1. osiągnął wiek emerytalny wynoszący: 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn,
  2. ma wymagany okres zatrudnienia, w tym co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach.

Dodatkowo wskazać należy, iż zgodnie z przepisem § 2 ust. 1 i 2 powołanego wyżej rozporządzenia – okresami pracy uzasadniającymi prawo do świadczeń na zasadach określonych w rozporządzeniu są okresy, w których praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze jest wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku pracy.

Kryteria uzyskania górniczej emerytury

Natomiast okresy pracy, o których mowa w ust. 1, stwierdza zakład pracy, na podstawie posiadanej dokumentacji, w świadectwie wykonywania prac w szczególnych warunkach, wystawionym według wzoru stanowiącego załącznik do przepisów wydanych na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia lub w świadectwie pracy (§ 2 ust. 2). A zatem zgodnie z art. 50a ust. 1 ustawy – górnicza emerytura przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. ukończył 55 lat życia,
  2. ma okres pracy górniczej wynoszący łącznie z okresami pracy równorzędnej co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 10 lat pracy górniczej,
  3. nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa.

Ponadto prawo do górniczej emerytury, bez względu na wiek i zajmowane stanowisko, przysługuje pracownikom, którzy pracę górniczą wykonywali pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres wynoszący co najmniej 25 lat, z uwzględnieniem zasady, że do tych okresów pracy górniczej zalicza się także okresy niezdolności do pracy z tytułu wypadku przy pracy albo z tytułu choroby zawodowej, za które wypłacone zostało wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy albo świadczenie rehabilitacyjne (art. 50e ust. 1 i 2 ustawy). W powyższych przypadkach prawo do górniczej emerytury przysługuje bez względu na datę urodzenia górnika.

I to są wszystkie warunki uzyskania emerytury górniczej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »