Wyrównanie emerytury wstecz

Autor: Marta Handzlik

W maju bieżącego roku zgłosiłam się do ZUS-u z wnioskiem o wypłatę emerytury i otrzymałam informację, że emerytura należy mi się od grudnia ubiegłego roku, ale nie należy mi się wyrównanie. Czy to prawda?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wyrównanie emerytury wstecz

Od jakiego dnia poczynając wypłaca się świadczenie emerytalne?

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 129 ustawy o emeryturach i rentach z FUS świadczenia wypłaca się poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu.

Generalną zasadą prawa emerytalno-rentowego jest, że świadczenia wypłaca się na wniosek zainteresowanego, poczynając od dnia powstania prawa do emerytury (w tym emerytury pomostowej) lub renty (tj. spełnienia ustawowych warunków), lecz nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o świadczenie.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Czy możliwe jest wsteczne wypłacenie świadczeń za okres po nabyciu prawa do emerytury a przed złożeniem wniosku?

Reguła powyższa wyklucza możliwość wstecznego wypłacania świadczeń, tj. za okres po nabyciu prawa, a przed złożeniem wniosku, co w literaturze przedmiotu uzasadnia się zapobieganiem powstawaniu zjawiska kapitalizacji świadczeń (zob. I. Jędrasik-Jankowska, Prawo…, s. 185; T. Zieliński, Ubezpieczenia…, s. 212).

Można więc powiedzieć, że – jakkolwiek same świadczenia z ubezpieczeń emerytalnych i rentowych nie ulegają przedawnieniu (z wnioskiem można wystąpić w każdym czasie) – przedawnieniu ulega roszczenie o wypłatę tych świadczeń w sytuacji niezgłoszenia wniosku o emeryturę lub rentę po nabyciu prawa do nich. Zob. wyroki SN z dnia 7 kwietnia 1994 r.: II URN 9/94 (OSNAPiUS 1994, nr 3, poz. 48) i II URN 10/94 (OSNAPiUS 1994, nr 3, poz. 49); z dnia 20 listopada 2001 r., II UKN 607/00 (OSNPUSiSP 2003, nr 16, poz. 188) oraz wyroki SA: w Białymstoku z dnia 14 listopada 2001 r., III AUa 568/01 (OSA 2002, z. 12, poz. 43) i w Warszawie z dnia 17 czerwca 1998 r., III AUa 473/98 (Lex nr 34836).

Podsumowując – ZUS stwierdził, że prawo do emerytury nabyła Pani już w ubiegłym roku, jednakże bez Pani wniosku emerytura ta nie mogła być wypłacona. Z kolei wypłata – zgodnie z przepisami – odbywa się dopiero od dnia złożenia wniosku, a więc nie ma możliwości wypłaty świadczeń wstecz.

Zobacz również: Wypłata pierwszej emerytury z ZUS

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przykłady

 

Emerytura po zmarłym małżonku
Sytuacja: Pani Katarzyna, po śmierci swojego męża, zdecydowała się złożyć wniosek o przyznanie emerytury po zmarłym małżonku. Mąż Pani Katarzyny zmarł w marcu, jednak wniosek został złożony dopiero w lipcu tego samego roku. Pani Katarzyna oczekiwała, że zostanie jej przyznane wyrównanie emerytury za okres od śmierci męża. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Pani Katarzyna otrzymała prawo do emerytury po mężu począwszy od miesiąca złożenia wniosku, czyli od lipca. Brak było podstaw do wypłaty wyrównania za poprzednie miesiące, ponieważ wniosek nie został złożony wcześniej.

 

Opóźnienie w złożeniu wniosku o emeryturę

Pan Janusz, osiągając wiek emerytalny w czerwcu, z różnych przyczyn złożył wniosek o emeryturę dopiero w listopadzie. Spodziewał się, że otrzyma wyrównanie świadczeń za okres od czerwca do listopada. Pomimo nabywania prawa do emerytury w czerwcu, Pan Janusz otrzymał świadczenie emerytalne począwszy od miesiąca złożenia wniosku, czyli listopada. Zasady emerytalne nie przewidują wypłaty wyrównania za okres przed złożeniem wniosku, co oznacza, że brak było możliwości otrzymania świadczeń za poprzednie miesiące.

 

Wniosek o emeryturę złożony po latach

Pani Ewa, która spełniła warunki do przejścia na emeryturę w wieku 60 lat, z różnych powodów nie złożyła wniosku o emeryturę aż do wieku 65 lat. Gdy w końcu zdecydowała się to zrobić, miała nadzieję na otrzymanie wyrównania za lata, w których nie pobierała emerytury. Chociaż Pani Ewa nabyła prawo do emerytury już w wieku 60 lat, złożenie wniosku pięć lat później oznaczało, że świadczenie zostało przyznane od momentu złożenia wniosku. Przepisy wykluczają możliwość wypłaty świadczeń za okresy przed złożeniem wniosku, dlatego Pani Ewa nie otrzymała wyrównania za lata, w których nie korzystała z przysługującej jej emerytury.

Podsumowanie

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa emerytalnego, świadczenia emerytalne są wypłacane od momentu złożenia wniosku, a nie od daty nabycia prawa do emerytury. To oznacza, że brak jest możliwości otrzymania wyrównania za okres przed złożeniem wniosku. Dlatego kluczowe jest terminowe składanie wniosków o emeryturę, aby uniknąć utraty świadczeń należnych od momentu nabycia prawa do emerytury.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy w zrozumieniu przepisów emerytalnych lub skompletowaniu wniosku o emeryturę? Skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online i profesjonalnego sporządzania pism, aby zapewnić sobie spokój i bezpieczeństwo finansowe na emeryturze. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118
2. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 1994 r.: II URN 9/94
3. Wyrok Sądu Apelacyjnego:w Białymstoku z dnia 14 listopada 2001 r.,sygn. akt III AUa 568/01
4. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 czerwca 1998 r., sygn.akt III AUa 473/98

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »