Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-07-11

Mój problem dotyczy przyznanego dodatku mieszkaniowego. W oświadczeniu o dochodach nie uwzględniłam zasiłku pielęgnacyjnego na dziecko i teraz dostałam pismo o wznowieniu postępowania w tej sprawie. Co mi grozi?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 966), jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości. Należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji. Wypłatę dodatku mieszkaniowego w skorygowanej wysokości wstrzymuje się do czasu wyegzekwowania należności.

Zgodnie z komentowanym przepisem osoba, która we wniosku lub deklaracji składanych w celu uzyskania dodatku mieszkaniowego poda nieprawdziwe dane obowiązana jest – po stwierdzeniu tego faktu we wznowionym postępowaniu – do zwrotu pobranych kwot dodatku w podwójnej wysokości.

Przez podanie nieprawdziwych danych rozumieć należy podanie danych, które są niezgodne z prawdą, czy stanem faktycznym, między innymi niewykazanie wszystkich dochodów, wskazanie nieprawdziwych kwot wydatków na mieszkanie, wskazanie nieprawdziwej liczby osób w gospodarstwie domowym.

Podkreślić należy, że nie ma przy tym znaczenia, czy osoba składająca wniosek i deklarację przedstawiła nieprawdziwe dane umyślnie, czy też nieumyślnie.

Obowiązek zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego w podwójnej wysokości nie powstanie, jeśli organ administracji wyda w postępowaniu wznowieniowym decyzję o uchyleniu poprzedniej decyzji i jednocześnie przyzna dodatek w wysokości niższej niż poprzednio przyznany.

Wspomnieć trzeba także, że osoba, która złożyła deklarację o dochodach gospodarstwa domowego, zgodnie z pouczeniem w niej zawartym, była uprzedzona „o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego” i potwierdziła własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w deklaracji.

Podsumowując – w zależności od rozstrzygnięcia organu w postępowaniu wznowieniowym może się Pani spodziewać:

– otrzymania decyzji o przyznaniu niższego dodatku,

– otrzymania decyzji nakazującej zwrot otrzymanego dodatku w podwójnej wysokości,

– w skrajnym przypadku otrzymania zawiadomienia o wszczęciu postępowania karnego z art. 233 § 1 K.k.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Różne jednostki chorobowe

Od stycznia przebywam na L-4, najpierw ginekologicznym (po poronieniu), potem z powodu depresji do sierpnia. W między czasie ponownie zaszłam...

 

Wyliczenie dochodu na osobę przez pracownika MOPS-u

Złożyłam wniosek na alimenty z funduszu alimentacyjnego. Pani w MOPS-ie wydała decyzją odmowną z powodu przekroczenia progu dochodowego. Czy...

 

Nieodpłatne świadczenie usług na rzecz firmy męża a świadczenie pielęgnacyjne

Jestem na świadczeniu pielęgnacyjnym z uwagi na niepełnosprawne dziecko, mąż pracuje oraz prowadzi działalność usługową. Z uwagi na to, że ja...

 

Brak umowy-zlecenia dla pracownika - praca na czarno

Nie dałem pracownikowi umowy-zlecenia w 2013 roku, zrobiłem to dopiero w 2014 roku. Pracownik pracował na czarno niestety, teraz to wyciągnął, bo...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »