Dodatkowa praca ubezpieczonego w KRUS

Autor: Michał Berliński

Od 18 lat opłacam KRUS, teraz chciałabym podjąć dodatkową pracę, ale jednocześnie nie stracić ubezpieczenia w KRUS-ie. Jaką umowę mogę w tej sytuacji podpisać? Jeżeli straciłabym KRUS, to czy jest możliwy powrót za jakiś czas do niego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dodatkowa praca ubezpieczonego w KRUS

Różnice między ZUS-em a KRUS-em

Chcąc odpowiedzieć na Pani pytanie w sposób kompleksowy oraz pełny, należy wyjść od wskazania różnicy pomiędzy opłacaniem ubezpieczenia w ZUS-ie a w KRUS-ie. Składki w ZUS-ie opłacane są przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą regulowaną przez odmienne przepisy oraz pracujące na umowę o pracę lub zlecenie.

Ubezpieczenie w KRUS-ie zaś zarezerwowane jest dla rolników. Ustawa precyzyjnie wskazuje, kogo uważa się za rolnika a kogo za domownika rolnika. Zgodnie  bowiem z treścią  art. 6 ustawy rolnikiem jest pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym. Dodatkowo ubezpieczonym w rolniczej Kasie może być nie tylko rolnik ale również domownik rolnika. Ustawa za domownika rozumie osobę bliską rolnikowi, która:

  • ukończyła 16 lat,
  • pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
  • stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem,
  • stosunkiem pracy.

W tym miejscu ustawa precyzuje również, kiedy domownik lub rolnik nie może podlegać ubezpieczeniu społecznemu w KRUS-ie. Ma to miejsce w przypadku, gdy rolnik lub domownik będzie podlegał innemu ubezpieczeniu społecznemu. Podleganie innemu ubezpieczeniu społecznemu będzie miało miejsce  gdy zostanie Pani zatrudniona na umowę o pracę lub umowę zlecenie- gdyż obie te umowy rodzą konieczność zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych- w tym przypadku w ZUS. Pamiętajmy bowiem, że podjęcie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wiąże się z obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalno-rentowym oraz zdrowotnym w ZUS- bez żadnych wyjątków. To zaś oznacza utratę prawa do opłacania ubezpieczenia w KRUS.

Zobacz również: Umowa uaktywniająca a emerytura

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Próg dochodowy przy umowie-zleceniu

Zawarcie umowy-zlecenia od pewnego czasu wiąże się również z koniecznością objęcia takiej osoby ubezpieczeniem społecznym w ZUS oraz koniecznością opłacania podatku dochodowego PIT od tejże umowy. W tym przypadku ustawodawca przewidział jednak wyjątek w postaci progu dochodowego, który nie może zostać przekroczony. Zgodnie bowiem z treścią ust. 1 art. 5b „rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy, został objęty innym ubezpieczeniem społecznym z tytułu wykonywania umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778), lub powołania do rady nadzorczej, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie wykonywania umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, lub pełnienia funkcji w radzie nadzorczej, pomimo objęcia go z tego tytułu innym ubezpieczeniem społecznym, jeżeli przychód osiągany z tego tytułu w rozliczeniu miesięcznym nie przekracza kwoty równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, ustalonemu na podstawie odrębnych przepisów”.


Wobec powyższego bez problemu może Pani zawrzeć cywilnoprawna umowę-zlecenia, jednakże musi Pani pamiętać, aby wynagrodzenie nie przekraczało kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w tym roku [2019] wynosi 2600 zł brutto. Koniecznie w tym przypadku musi Pani jednak pamiętać o zgłoszeniu tego faktu również w swojej placówce KRUS-u. Od daty zawarcia umowy ma Pani na to 14 dni – przekroczenie tego terminu może skutkować utratą praw do rolniczego ubezpieczenia społecznego w KRUS. Również w tym przypadku Pani informować KRUS o wysokości osiągniętego dochodu. Z uwagi na brak jasnej regulacji ustawowej praktyka KRUS jest różna i zależy od przyjętej przez konkretną placówkę. Niewykluczone, że obowiązek zgłaszania dochodu będzie ciążył na Pani w każdym miesiącu – niezależnie od wysokości uzyskanego dochodu.  

Zobacz również: Czy KRUS wlicza się do lat pracy w ZUS?

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Umowa o dzieło a KRUS

Brak jest również przeciwwskazań, aby zawrzeć umowę o dzieło. Umowa o dzieło po jej zawarciu nie rodzi konieczności zgłoszenia tego faktu do ubezpieczeń społecznych, a tym samym nie skutkuje wykluczeniem z ubezpieczenia w KRUS. Brak jest w tym przypadku również limitu wynagrodzenia, inaczej niż ma to miejsce przy umowie zlecenia. Po wykonaniu przez Panią umowy o dzieło, pracodawca ma obowiązek wystawienia rachunku, na którym umieszczone powinny być koszty uzyskania przychodów oraz kwota należnego wynagrodzenia.

Podsumowując powyższe, należy wskazać, że istnieją dwie możliwości zatrudnienia, które nie spowodują wykluczenia z ubezpieczeń społecznych w KRUS. W przypadku zaś, gdy podejmie Pani pracę na umowę o pracę, założy działalność gospodarczą (nie rolniczą) lub podejmie pracę na umowę zlecenie i przekroczy limit- to zostanie Pani wykluczona z ubezpieczenia rolniczego. Niemniej jednak nie ma przeszkód, by do niego powrócić – na zasadach opisanych powyżej, tzn. jako domownik lub rolnik i spełniając dalej przewidziane prawem warunki.

Zobacz również: Ile lat trzeba płacić KRUS aby dostać emeryturę?

Przykłady

 

Podjęcie pracy na umowie-zleceniu
Ania, będąca rolnikiem i ubezpieczona w KRUS od 20 lat, postanowiła podjąć dodatkową pracę jako grafik komputerowy. Zdecydowała się na zawarcie umowy-zlecenia z lokalną agencją reklamową. Zanim podpisała umowę, skonsultowała się z doradcą KRUS, aby upewnić się, że jej dochód nie przekroczy kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w tym roku wynosi 2600 zł brutto. W ten sposób Ania mogła dorabiać, nie tracąc ubezpieczenia w KRUS. Po zawarciu umowy, poinformowała KRUS o nowej sytuacji, zachowując prawo do swojego ubezpieczenia.

 

Założenie działalności gospodarczej
Marek, posiadacz niewielkiego gospodarstwa rolnego ubezpieczonego w KRUS, zdecydował się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w zakresie serwisowania sprzętu rolniczego. Aby to zrobić, musiał się zarejestrować jako przedsiębiorca, co automatycznie skutkowało obowiązkiem płacenia składek w ZUS. Marek był świadomy, że to wykluczy go z KRUS, ale uznał, że potencjalne zyski z nowej działalności przewyższą korzyści płynące z ubezpieczenia w KRUS. Jednak planował, że jeśli nowy biznes nie wypali, spróbuje powrócić do KRUS, spełniając odpowiednie warunki.

 

Praca na umowie o dzieło
Ewa, ubezpieczona w KRUS rolniczka, zdecydowała się na wykonanie projektu krajobrazowego dla lokalnej szkoły. Zawarła umowę o dzieło, która nie wymagała od niej zgłaszania tego faktu do ubezpieczeń społecznych, pozwalając jej na zachowanie statusu ubezpieczonego w KRUS. Po zakończeniu projektu, Ewa wystawiła rachunek za swoje usługi, nie przekraczając przy tym żadnych limitów wynagrodzenia. Dzięki temu mogła cieszyć się dodatkowym dochodem, nie martwiąc się o utratę swojego ubezpieczenia rolniczego.

Podsumowanie

 

Podsumowując, osoby ubezpieczone w KRUS mają możliwość podjęcia dodatkowej pracy lub rozpoczęcia działalności gospodarczej, jednak muszą uważnie wybrać formę zatrudnienia, aby nie stracić ubezpieczenia rolniczego. Umowa-zlecenie i umowa o dzieło pozwalają na dodatkowy zarobek, o ile nie przekroczą określonych limitów dochodowych. W przypadku rezygnacji z KRUS na rzecz ZUS, powrót do ubezpieczenia rolniczego jest możliwy pod pewnymi warunkami, warto więc dokładnie rozważyć wszystkie opcje przed podjęciem decyzji.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz indywidualnej porady prawnej dotyczącej dodatkowej pracy będąc ubezpieczonym w KRUS? Skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online i profesjonalnej pomocy w przygotowaniu niezbędnych pism. Nasi eksperci pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie, dostosowane do Twojej sytuacji. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników - Dz.U. 1991 nr 7 poz. 24
2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887


Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »