Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Ponowne przeliczenie emerytury członka rady nadzorczej

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2020-07-06

Jestem na emeryturze wcześniejszej (rocznik 1953), ale mam pytanie dotyczące mojego członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej. Od 2015 r. od wynagrodzenia członków rady nadzorczej pobierano składki na ubezpieczenie społeczne. Roczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji wynosiło ok. 3000, zł a czas to od 2014 do 2020 roku. Czy powyższe może być powodem do przeliczenia emerytury?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ponowne przeliczenie emerytury członka rady nadzorczej

Wniosek o przeliczenie emerytury

Kwestie związane z ponownym przeliczeniem emerytury w szczególności reguluje ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Należy wskazać, że każda osoba posiadająca uprawnienia emerytalne może złożyć wniosek o przeliczenie emerytury po spełnieniu określonych wymogów, do którego to wniosku ZUS ma obowiązek się ustosunkować. Przeliczeniu mogą więc podlegać wszystkie emerytury, czyli zarówno te wcześniejsze, przyznane w wieku powszechnym, jak również emerytury częściowe i pomostowe. ZUS sam nie przeliczy świadczenia, trzeba złożyć wniosek w tej sprawie. Dobrze jest też pamiętać, że gdyby okazało się, że wskutek przeliczenia obniżyłaby się wysokość emerytury, to świadczenie będzie wypłacane w wysokości dotychczasowej – ZUS zawsze wypłaca świadczenie korzystniejsze dla emeryta - art. 109 ww. ustawy.

Wniosek o przeliczenie emerytury może złożyć każda osoba uprawniona do świadczeń emerytalno-rentowych, która została objęta emeryturą.

Artykuł 108 ustawy odnosi się do emerytów, którzy po dniu przyznania im świadczenia emerytalnego nadal podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z jakiegokolwiek tytułu. „Emerytury obliczone według zasad określonych w art. 26 ustawy o emeryturach powiększa się o kwotę wynikającą z podzielenia składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego po dniu ustalenia prawa do emerytury i zwaloryzowanych przez wyrażone w miesiącach średnie dalsze trwanie życia ustalone dla wieku danego ubezpieczonego w dniu złożenia wniosku o przeliczenie wysokości emerytury. Podstawę obliczenia emerytury stanowi kwota składek zaewidencjonowanych od miesiąca, od którego została podjęta wypłata emerytury po raz pierwszy, do miesiąca poprzedzającego miesiąc zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie emerytury”.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2005 r. (sygn. akt II UK 27/05): „(…) ponowne ustalenie na wniosek emeryta wysokości świadczenia przez doliczenie nieuwzględnionych dotychczas okresów składkowych lub nieskładkowych polega na tym, że kwotę przysługującego mu świadczenia zwiększa się, doliczając do kwoty otrzymywanej dotychczas emerytury stosowny procent podstawy wymiaru ustalonej w wyniku waloryzacji, odpowiednio za każdy rok, okresów składkowych lub nieskładkowych (art. 112 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 53 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych)”.

Wynagrodzenie a przeliczenie podstawy wymiary emerytury

Do przeliczenia podstawy wymiaru emerytury należy wskazać zarobki  – uzyskane w całości lub w części po przyznaniu emerytury – z 10 kolejnych lat kalendarzowych, wybranych z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających rok, w którym zgłoszono wniosek o przeliczenie, lub z dowolnie wybranych 20 lat kalendarzowych.

Wniosek o ponowne przeliczenie świadczenia można składać w określonych terminach, tj.:

  • w przypadku pracujących emerytów mających „stare emerytury” – po zakończeniu kwartału kalendarzowego,
  • w przypadku pracujących emerytów mających „nowe emerytury” – nie wcześniej niż po upływie roku kalendarzowego lub po ustaniu ubezpieczeń emerytalnego i rentowego,
  • w pozostałych przypadkach – w każdym czasie.
  • ZUS przeliczy podstawę wymiaru z uwzględnieniem tych zarobków pod warunkiem, że nowo ustalony wskaźnik wysokości podstawy wymiaru jest wyższy od dotychczasowego.

Świadczeniobiorcy mogą składać wnioski o przeliczenie emerytury w styczniu każdego roku. Natomiast wniosek o ponowne przeliczenie emerytury na nowych zasadach, warto składać w dzień urodzin lub po tej dacie, z uwagi na korzystniejsze przeliczenia wskaźników.

Zarobki uzyskane w całości lub w części już po przyznaniu emerytury nie zawsze mogą pomóc. Pracownicy ZUS-u uwzględnią je przy powtórnym przeliczaniu podstawy wymiaru pod warunkiem, że nowo ustalony wskaźnik jej wysokości będzie wynosił więcej niż 250%. Potrzebną wartość oblicza się przez porównanie zarobków z danego roku kalendarzowego z przeciętnym wynagrodzeniem określonym dla tych samych dwunastu miesięcy. Dane publikuje Główny Urząd Statystyczny.

We wniosku o przeliczenie należy zaznaczyć, o jakie przeliczenie się wnioskuje i dołączyć stosowne dokumenty. Przy przeliczeniu ze względu na staż pracy, konieczne będą świadectwa pracy i zaświadczenie o kontynuowaniu zatrudnienia. Po otrzymanym wniosku ZUS wydaje decyzję w ciągu 60 dni od momentu wyjaśnienia okoliczności. W sytuacji, gdy zdecyduje się na zwiększenie emerytury, wypłaci ją od pierwszego dnia miesiąca, w którym taki dokument został złożony.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »