Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawidłowe obliczenie odprawy emerytalnej

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2019-03-22

Mam pytanie dotyczące zasad prawidłowego obliczania odprawy emerytalnej. 25 lutego odeszłam na emeryturę. Odprawę emerytalną naliczono mi z lutego. Czy powinni obliczyć mi odprawę z tego miesiąca co odchodziłam, czyli z lutego, czy ze stycznia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasady nabycia odprawy pieniężnej generalnie uregulowane są w art. 921 Kodeksu pracy:

„§ 1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

§ 2. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.”

Na podstawie Kodeksu pracy odprawa emerytalna przysługuje wszystkim pracownikom spełniającym warunki nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, jeżeli ich stosunek pracy ustaje w związku z przejściem na rentę lub emeryturę. Niezależnie od tego prawo do odprawy emerytalno-rentowej przewidują układy zbiorowe pracy i regulaminy wynagradzania.

Omawiana odprawa przysługuje wszystkim pracownikom w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Obliczenie kwoty odprawy emerytalnej regulują przepisu rozporządzenia z 1996 roku w sprawie „sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych i innych należności”, a także z rozporządzenia z 1997 roku dotyczącego zasad udzielania i wynagradzania za dni urlopu.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy, zasady obowiązujące przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop stosuje się także w celu obliczenia odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę.

Pracownik spełniający w dniu rozwiązania umowy o pracę wszystkie warunki określone w art. 921 § 1 K.p. nabywa w tym dniu prawo do odprawy. Prawo do odprawy pieniężnej ocenia się według stanu prawnego obowiązującego w dniu ustania stosunku pracy. Z tym dniem powstaje zobowiązanie pracodawcy do wypłacenia odprawy.

Zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy ustala się stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego.

Ustalając miesięczne wynagrodzenie pracownika, należy przyjąć różne składniki wynagrodzenia. Stałe miesięczne składniki wynagrodzenia uwzględnia się w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do odprawy emerytalnej. Składniki zmienne przysługujące za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do odprawy, przyjmuje się w średniej wysokości z tego okresu. Natomiast składniki przysługujące za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do odprawy, uwzględnia się w średniej wysokości z tego okresu. Takie zasady wynikają z § 15-17 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego.

Należy mieć na uwadze § 8 pkt 2 w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, który znajduje zastosowanie przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężny za urlop wypoczynkowy z mocy § 14 tegoż rozporządzenia: w przypadkach znacznego wahania wysokości składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1, składniki te mogą być uwzględnione przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie nie przekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Dalej, zgodnie z § 6 ww. rozporządzenia, wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, zwane dalej „wynagrodzeniem urlopowym”, ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem: wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.

Zgodnie z art. 172 Kodeksu pracy, za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował.

Odprawa jest wymagalna w dniu przejścia pracownika na emeryturę lub rentę, a więc miesiącem branym pod uwagę u Pani był luty.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Odmowa ZUS doliczenia lat pracy w likwidowanej rolniczej spółdzielni produkcyjnej

Urodziłem się w 1953 r. Pracowałem w rolniczej spółdzielni produkcyjnej od 1990 r. przez pełne cztery lata. Otrzymałem świadectwo pracy. Obecnie...

 

Odmowa przyznania emerytury pomostowej

W czerwcu 2018 roku złożyłem wniosek o przejście na emeryturę pomostową, pozostając nadal w stosunku pracy. I był to jedyny powód odmowy...

 

Wysokość emerytury nauczycielskiej

Urodziłam się 9 stycznia 1956 r. Pracuję w szkole bez przerw (poza zwolnieniami lekarskimi) od 1 września 1985 r. Lubię swoją pracę i trudno było...

 

Warunki dające prawo ubiegać się o emeryturę pomostową

Ukończyłem 60 lat i chciałbym przejść na emeryturę pomostową. Złożyłem wniosek do ZUS i otrzymałem odpowiedź negatywną. W uzasadnieniu...

 

Czy okres pracy w gospodarstwie rolnym rodziców może być wliczony do pracowniczego stażu pracy?

Jestem zatrudniona na uczelni jako nauczyciel akademicki do 30 września br. bez możliwości dalszego zatrudnienia na umowę o pracę. W tym dniu będzie...

 

Praca w Polsce i w Niemczech, jaka emerytura w przyszłości?

Mam 39 lat, chciałbym uzyskać odpowiedź na pytanie dotyczące mojej przyszłej emerytury. Konkretnie chodzi o emeryturę polską i niemiecką. Obecnie...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »