Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypłaty środków z subkonta po śmierci właściciela

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2019-09-13

Moja żona osiągnęła wiek emerytalny (60) w 2017 r. i wystąpiła do ZUS-u o przyznanie emerytury z końcem grudnia 2017. Emeryturę za grudzień i następne miesiące otrzymywała do sierpnia 2018 r. W tym miesiącu zmarła. Wystąpiłem do ZUS-u o wypłatę środków zgromadzonych na subkoncie. Żona była członkiem OFE. Oddział ZUS przedłożył mi do wypełnienia druk USS (transfer/wypłata środków). Otrzymałem informację, że środki z subkonta zostały podzielone (zgodnie z art. 40e ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Połowę zewidencjonują na moim subkoncie. Jednocześnie wypłacono przelew kwotę bliską kwocie wynikającej z podziału drugiej połowy na trzech równoprawnych spadkobierców. Proszę o ocenę tej sytuacji. Czy działanie ZUS-u jest prawidłowe? Czy nie powinna cała kwota z subkonta być rozdysponowana pomiędzy spadkobierców?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Wypłaty środków z subkonta po śmierci właściciela

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. w art. 40e reguluje zasady podziału środków zgromadzonych na subkoncie ubezpieczonego, w szczególności w przypadku śmierci tej osoby. Kwota ta ulega podziałowi – według analogicznych reguł, jakie obowiązują przy podziale środków zgromadzonych na rachunku członka OFE, zawartych w art. 131 i 132 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z dnia 28 sierpnia 1997 r.

Zgodnie z powołanymi przepisami jeżeli w chwili śmierci członek otwartego funduszu pozostawał w związku małżeńskim, fundusz dokonuje wypłaty transferowej połowy środków zgromadzonych na rachunku zmarłego na rachunek małżonka zmarłego w otwartym funduszu, w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej. Wypłata transferowa jest dokonywana nie wcześniej niż w terminie 1 miesiąca, po przedstawieniu przez małżonka zmarłego odpisu aktu zgonu, odpisu aktu małżeństwa oraz pisemnego oświadczenia stwierdzającego, czy do chwili śmierci członka funduszu nie zaszły żadne zmiany w stosunku do treści oświadczenia o stosunkach majątkowych istniejących między nią a jej małżonkiem, a jeżeli zmiany takie zaszły – także dowodu tych zmian.

Jeżeli małżonek zmarłego członka funduszu nie posiada rachunku w otwartym funduszu, otwarty fundusz, do którego należy drugi z współmałżonków, niezwłocznie otwiera rachunek na nazwisko współmałżonka uprawnionego i przekaże na ten rachunek, w ramach wypłaty transferowej, przypadające mu środki zgromadzone na rachunku jego współmałżonka. Środki zgromadzone na rachunku zmarłego członka otwartego funduszu emerytalnego, które nie zostaną wykorzystane w powyższy sposób, przekazywane są osobom imiennie wskazanym przez zmarłego przy zawieraniu umowy z funduszem, na których rzecz ma nastąpić, po jej śmierci, wypłata środków niewykorzystanych zgodnie z art. W przypadku niewskazania takich osób zgromadzone środki wchodzą w skład spadku.

Otwarty fundusz dokonuje wypłaty środków należnych osobie wskazanej przez zmarłego w terminie 3 miesięcy, nie wcześniej jednak niż w terminie 1 miesiąca, od dnia przedstawienia funduszowi urzędowego dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej, z tym że wypłata środków przypadających małżonkowi zmarłego może być przekazana na jego żądanie na rachunek w otwartym funduszu. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spadkobierców, którzy dodatkowo obowiązani są przedłożyć funduszowi prawomocne stwierdzenie nabycia spadku.

Stosując odpowiednio tę zasadę do subkonta, ta część środków, która w razie ww. podziału przypada małżonkowi ubezpieczonego, powinna zostać ujawniona na subkoncie prowadzonym przez ZUS dla tego małżonka. Jeżeli ZUS jeszcze nie prowadzi dla małżonka subkonta, to ma obowiązek je założyć, i to niezależnie od wieku, w jakim małżonek pozostaje. W terminie trzymiesięcznym liczonym od zawiadomienia dokonanego przez OFE w trybie przewidzianym w art. 40e ust. 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (obowiązek zawiadomienia ZUS o wszystkich osobach uprawnionych, którym przypadły środki zgromadzone na rachunku ubezpieczonego członka OFE w razie jego śmierci), ZUS powinien zaewidencjonować (zaksięgować) na subkoncie małżonka – według stanu na dzień śmierci ubezpieczonego – część środków przypadających na małżonka w razie ww. podziału środków ujawnionych na subkoncie ubezpieczonego. W tym samym terminie ZUS powinien bezpośrednio dokonać wypłaty na rzecz osób uprawnionych po śmierci ubezpieczonego części środków, jakie przypadają im w wyniku podziału środków zapisanych na subkoncie ubezpieczonego. Tak więc postępowanie ZUS-u było prawidłowe.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Agencja pracy tymczasowej i wymogi formularzy A1

Mam firmę, która zajmuje się rekrutacją pielęgniarek do pracy za granicę (ale nie jest to agencja pracy, pracuję w systemie prowizyjnym). Chciałabym...

 

Nieodpłatne świadczenie usług na rzecz firmy męża a świadczenie pielęgnacyjne

Jestem na świadczeniu pielęgnacyjnym z uwagi na niepełnosprawne dziecko, mąż pracuje oraz prowadzi działalność usługową. Z uwagi na to, że ja...

 

Choroby zawodowe, jak je udowodnić i otrzymać świadczenia?

Od dłuższego czasu choruję. Leczę się na trzy jednostki chorobowe. Z powodu jednej z nich po 6 miesiącach zwolnienia lekarskiego zakład rozwiązał...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »