Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaliczenie pracy na podstawie umowy uaktywniającej do stażu pracy

Elżbieta Kaczmarek • Opublikowane: 2021-02-12

Czy okres pracy jako niania na podstawie umowy uaktywniającej jest wliczony do stażu pracy, od którego zależy dodatek stażowy, wymiar urlopu wypoczynkowego oraz nagroda jubileuszowa? Jeśli tak, to czy zaświadczenie z ZUS-u potwierdzające ubezpieczenie pracownika jest wystarczającym dokumentem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zaliczenie pracy na podstawie umowy uaktywniającej do stażu pracy

Umowa uaktywniająca a staż pracy

Niestety okres wykonywania pracy na podstawie umowy uaktywniającej – co do zasady – nie podlega wliczeniu do stażu pracy, od którego uzależnione jest prawo do nagrody jubileuszowej oraz dodatku stażowego. Nie wlicza się również do tzw. stażu urlopowego.

Zarówno nagroda jubileuszowa, jak i dodatek stażowy nie są świadczeniami o charakterze powszechnym. Prawo do ww. świadczeń może wynikać z ustaw szczególnych (np. z ustawy o pracownikach samorządowych, o służbie cywilnej), bądź z przepisów wewnątrzzakładowych (z regulaminu wynagradzania, układu zbiorowego pracy). W tym pierwszym przypadku przepisy wskazują, jakie okresy podlegają wliczeniu do stażu pracy uprawniającego do dodatku czy nagrody jubileuszowej. Powołane przeze mnie ustawy zawierają uregulowanie, zgodnie z którym do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej i jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Wśród nich nie ma niestety okresu świadczenia pracy w charakterze niani. Takiej regulacji nie zawiera również ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 326 z późn. zm.).

Umowa uaktywniająca dla niani a staż urlopowy

Inaczej kwestia ta może być uregulowana w przepisach wewnątrzzakładowych. Okres sprawowania opieki nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej nie wlicza się również do stażu urlopowego.

Zgodnie z art. 154 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy „wymiar urlopu wynosi:

1) 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

2) 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat”.

Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się, oprócz okresów zatrudnienia, również okresy nauki oraz inne okresy, które na podstawie przepisów odrębnych wlicza się do okresu wymaganego do nabycia uprawnień pracowniczych. W stażu urlopowym nie uwzględnia się natomiast okresów wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych.

Umowa uaktywniająca zawarta z nianią sprawującą opiekę nad dziećmi jest umową o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia (art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3). Okres trwania takiej umowy nie podlega więc wliczeniu do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

prawo windykacyjne

Szukamy prawnika »