Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieruchomość za dożywocie a opłaty za DPS

Michał Soćko • Opublikowane: 2020-02-07

Sprawa dotyczy opłat za DPS(Dom Pomocy Społecznej) po otrzymaniu nieruchomości za dożywocie. Przed 8 laty żona brata mojego dziadka umową dożywocia przepisała na mnie nieruchomość, działkę wraz z domem. Nieruchomość stała się moją własnością, ale nadal mieszkała tam ta kobieta, a ja i żona się nią opiekowaliśmy, zamieszkując w pobliżu. W tym okresie ta kobieta niejednokrotnie rzucała na moją rodzinę podejrzenia o kradzież i nasyłała na nas policję. Od 2 miesięcy nie wchodzimy do jej domu, dalej starając się wypełniać zobowiązania umowy: przygotowujemy opał na zimę, zlecamy wywóz nieczystości itp. Dzisiaj bez uprzedzenia ta pani wyprowadziła się do DPS, a my otrzymaliśmy pismo z gminnego ośrodka pomocy społecznej celem ustalenia obowiązku opłaty za pobyt w DPS. Czy przeprowadzka tej pani do DPS powoduje, że zostaniemy obciążeni kosztami jej pobytu? Czy takie osoby jak my, czyli dalecy krewni, którzy z nią nigdy nie mieszkali, są zobowiązane do tych opłat?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Nieruchomość za dożywocie a opłaty za DPS

Decyzja ustalająca odpłatność za pobyt mieszkańca w DPS

Zasady odpłatności oraz obliczania opłaty za pobyt mieszkańca w DPS reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. 2017 r., poz. 1769 ze zm.; zwana dalej także „u.p.s.”). Następnie trzeba zaznaczyć, że wraz z wydaniem decyzji o skierowaniu do DPS wydawana jest także decyzja ustalająca odpłatność za pobyt. Regulację w tym zakresie zawiera art. 61 u.p.s., który stanowi:

„Art. 61. 1. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej

– przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

2. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2:

a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,

b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

2a. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby niewymienione w ust. 2.

2b. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, gmina wnosi opłatę w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2a.

2c. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, art. 103 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku niewywiązywania się osób, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 2a, z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.

4. Dochód mieszkańca domu podejmującego pracę ze wskazań terapeutyczno-rehabilitacyjnych lub uczestniczącego w warsztatach terapii zajęciowej, stanowiący podstawę naliczania opłaty, zmniejsza się o 50% kwoty otrzymywanej z tytułu wynagrodzenia za tę pracę lub o kwotę odpowiadającą wysokości kieszonkowego wypłacanego z tytułu uczestnictwa w tych warsztatach.”

Z przywołanego przepisu wynika, że w pierwszej kolejności opłatę uiszcza sam mieszkaniec DPS. Jeśli ma emeryturę, rentę czy jakiekolwiek inne dochody, to z tych dochodów mieszkaniec ponosi opłatę, jednakże tylko do wysokości 70% tych dochodów. Jeżeli zaś te 70% dochodów mieszkańca jest niewystarczające do pełnego pokrycia opłat za pobyt w DPS, to w drugiej kolejności są obowiązane do ponoszenia opłaty odpowiednio małżonek, a jeśli go nie ma lub jego dochody są za małe, to dzieci osoby umieszczonej w DPS, a następnie jej wnuki, prawnuki (zstępni). A gdyby i tych osób nie było lub ich dochody byłyby niewystarczające, to opłatę uiszczają rodzice mieszkańca, a następnie dziadkowie mieszkańca (wstępni).

Ostatecznie opłatę za pobyt mieszkańca w DPS w zakresie niepokrytym przez inne, wyżej wymienione osoby, uiszcza gmina, z której osoba została skierowana do Domu Pomocy Społecznej (art. 61 ust. 1 pkt 3 u.p.s.). Zatem jeżeli nie jest Pan jedną z wyżej wymienionych osób, to nie ma Pan obowiązku ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca w DPS.

Inne osoby, które mogą partycypować w utrzymaniu mieszkańca w DPS

Niemniej jednak przepisy przewidują, że inne osoby, jeżeli chcą, mogą także partycypować w utrzymaniu mieszkańca w DPS. Zgodnie bowiem z art. 61 ust. 2a u.p.s. opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby niewymienione w ust. 2. W przypadku, o którym mowa w art. 61 ust. 2a u.p.s., art. 103 ust. 2 u.p.s. stosuje się odpowiednio (art. 61 ust. 2c u.p.s.), tj. zawiera się umowę z osobą, która dobrowolnie chce partycypować w tych kosztach.

Art. 103. 1. Kierownik ośrodka pomocy społecznej i kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie może, w drodze umowy, ustalić z małżonkiem, zstępnymi lub wstępnymi wysokość świadczonej przez nich pomocy na rzecz osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia. W tym przypadku nie stosuje się art. 96 ust. 1 pkt 3.

2. Kierownik ośrodka pomocy społecznej ustala w drodze umowy z małżonkiem, zstępnymi przed wstępnymi mieszkańca domu wysokość wnoszonej przez nich opłaty za pobyt tego mieszkańca w domu pomocy społecznej, biorąc pod uwagę wysokość dochodów i możliwości, przy czym opłata ta nie powinna być zwiększana w przypadku, gdy jedna z osób jest zwalniana z odpłatności z mocy prawa lub z powodów, o których mowa w art. 64.

Podsumowując, jeżeli nie jest Pan jedną z osób wskazanych w art. 61 ust. 1 u.p.s., to nie ma Pan obowiązku ponoszenia takich opłat. Być może jednak ośrodek pomocy społecznej chce Pana skłonić do tego, żeby dobrowolnie, w drodze umowy zawartej na podstawie art. 61 ust. 2a u.p.s. w zw. z art. 61 ust. 2c u.p.s. i art. 103 ust. 2 u.p.s., zgodził się Pan na wnoszenie takiej opłaty, w szczególności wskazując, że uzyskał Pan nieruchomość od mieszkańca DPS.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Choroby zawodowe, jak je udowodnić i otrzymać świadczenia?

Od dłuższego czasu choruję. Leczę się na trzy jednostki chorobowe. Z powodu jednej z nich po 6 miesiącach zwolnienia lekarskiego zakład rozwiązał...

 

Zmiana stanowiska pracownikowi w wieku ochronnym

Zmiana stanowiska pracownikowi w wieku ochronnym

Czy można zmienić stanowisko (kierownicze) pracowniczce będącej w okresie ochronnym, która w listopadzie skończyła 60 lat? Wydaje mi się, że...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »