Rozwód a opłaty za pobyt w DPS byłego męża

Autor: Marek Gola

Od 3 lat otrzymuję informację o wzroście kosztów utrzymania mojego byłego męża w DPS, które ponosi gmina. Problem w tym, że DPS nie ma wiedzy o tym, że rozwiodłam się z mężem. Z małżeństwa mamy syna, który założył już swoją rodzinę. Pobyt męża w DPS związany jest z jego schizofrenią, na którą cierpi od wielu lat. Czy o rozwodzie powinnam poinformować GOPS?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozwód a opłaty za pobyt w DPS byłego męża

Osoby zobowiązane do ponoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (zwanej dalej „ustawą”).

Zgodnie z art. 61 ustawy obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej

– przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Proszę zatem zważyć, że jedynie małżonek jest zobowiązany do łożenia na utrzymanie osoby przebywającej w DPS. Obecnie w mojej ocenie winna Pani uzyskać odpis wyroku rozwodowego, o ile takowego jeszcze Pani nie posiada, i odpis tegoż wyroku złożyć w DPS wraz z wnioskiem o zwolnienie z opłat za pobyt w DPS Pani byłego męża. Musi mieć Pani jednocześnie świadomość, że wówczas opłatą taką może zostać obciążony Państwa syn. Zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy małżonek jest na równi traktowany z dziećmi – zstępni.

Zobacz również: Schizofrenia paranoidalna a renta

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zwolnienie z opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej

Wówczas Pani syn mógłby starać się o zwolnienie z takiej opłat. Istotna w jego sytuacji jest treść przepisu art. 64 ustawy, zgodnie z którym osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej można zwolnić, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności jeżeli wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce; występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych; małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia; osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.

Zwolnienie miałoby jednak charakter fakultatywny, a nie obligatoryjny. Innymi słowy zwolnienie z opłaty byłoby skuteczne wówczas, gdy po stronie syna wystąpią przesłanki przewidziane prawem, a które wskazałem powyżej.

W podobnym tonie wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 11 marca 2008 r., sygn. akt II SA/Bk 114/08, zgodnie z którym „organ rozpoznający prośbę o zwolnienie z odpłatności za pobyt w placówce, nie ma obowiązku przyznania zwolnienia, ale ma takie prawo. Fakultatywność orzeczenia o zwolnieniu z odpłatności zależna jest od sytuacji materialnej i rodzinnej osób zobowiązanych do opłat. Przypadki uprawniające do zwolnień zostały w przepisie wymienione jedynie przykładowo. Każdorazową decyzję rozstrzygającą o wniosku o przyznanie zwolnienia organ winien uzasadnić w sposób pozwalający prześledzić tok rozumowania organu i poznać kryteria podjęcia danej decyzji.”

Zwolnienie jest możliwe jednak dopiero wówczas, gdy organ ustali wysokość dopłaty i osoby zobowiązane do jej dokonania. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 30 listopada 2007 r., sygn. akt IV SA/GL 431/07: „Zwolnienie z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej może dotyczyć sytuacji, w której określona opłata została ustalona w sposób przewidziany przepisami prawa. Zwolnienie takie musi się, bowiem odnosić do skonkretyzowanego obowiązku strony.”.

Zobacz również: Czy wnuki mogą płacić za pobyt dziadka w domu opieki?

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Kiedy osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej można z tego zwolnić?

Stosownie do art. 64 pkt 2 – osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej można z tego zwolnić, w szczególności gdy występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych. W przepisie tym skumulowano, chyba zbędnie, zwrot wskazujący na przykładowy charakter przesłanki zwolnienia, jaką jest „uzasadniona okoliczność”; równocześnie posłużono się określeniami „w szczególności” oraz „zwłaszcza”.

Mimo że nie wynika to bezpośrednio z przepisów prawa, wykładnia systemowa prowadzi do wniosku, iż wydanie decyzji na podstawie art. 64 pkt 1-4 ww. ustawy leży w kompetencjach tego organu, który wcześniej był właściwy do wydania decyzji ustalającej opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej.

Jako podstawę w walce z organem wskazać należy na niemożność ponoszenia przez Pani syna kosztów utrzymania ojca. W tym miejscu do wniosku powinna być dołączona dokumentacja, która będzie wskazywała na jego koszty utrzymania. Innymi słowy, każdy dokument z którego wynika wysokość jego zobowiązania powinien być dołączony do wniosku.

Proszę teraz skierować do gminy pismo, w którym poinformuje Pani o Państwa rozwodzie i jednocześnie wystąpi o zwolnienie z obowiązku łożenia na utrzymanie już byłego męża.

Zobacz również: Pobyt w DPS a spadek

Przykłady

 

Pani Anna rozwiodła się z Panem Janem trzy lata temu, a ich syn, Adam, założył już swoją rodzinę. Pan Jan od wielu lat choruje na schizofrenię i przebywa w domu pomocy społecznej (DPS). Pani Anna regularnie otrzymuje informacje o wzroście kosztów utrzymania byłego męża, które ponosi gmina. DPS nie jest jednak świadomy, że Pani Anna nie jest już małżonką Pana Jana. Pani Anna postanowiła uzyskać odpis wyroku rozwodowego i złożyć go w DPS wraz z wnioskiem o zwolnienie z opłat. Zdaje sobie sprawę, że wówczas opłatą może zostać obciążony jej syn, Adam, który z kolei może ubiegać się o zwolnienie z tej opłaty, jeśli wystąpią uzasadnione okoliczności.

 

Pani Maria rozwiodła się z Panem Krzysztofem dwa lata temu. Mają dorosłą córkę, Monikę, która ma już własną rodzinę. Pan Krzysztof cierpi na przewlekłą chorobę i mieszka w DPS. Mimo rozwodu, Pani Maria otrzymuje nadal wezwania do uiszczania opłat za pobyt byłego męża w DPS. Pani Maria postanowiła poinformować GOPS o rozwodzie oraz złożyć odpowiednie dokumenty w DPS, aby zostać zwolnioną z tych opłat. Wie, że jeśli to się uda, jej córka Monika może zostać zobowiązana do ponoszenia tych kosztów, chyba że wykaże uzasadnione okoliczności, które pozwolą jej na zwolnienie z tego obowiązku.

 

Pani Katarzyna rozwiodła się z Panem Tomaszem cztery lata temu. Mają syna, Michała, który właśnie skończył studia i rozpoczął pracę. Pan Tomasz mieszka w DPS z powodu choroby psychicznej. Pani Katarzyna, mimo rozwodu, nadal jest zobowiązana do ponoszenia opłat za jego pobyt w DPS. Po konsultacji z prawnikiem, postanowiła dostarczyć odpis wyroku rozwodowego do DPS oraz złożyć wniosek o zwolnienie z opłat. Jest świadoma, że odpowiedzialność finansowa może przejść na jej syna, Michała, który będzie musiał przedstawić odpowiednie dokumenty wykazujące jego sytuację finansową, aby ubiegać się o zwolnienie z tego obowiązku.

Podsumowanie

 

Rozwód z mężem nie zwalnia automatycznie z obowiązku ponoszenia opłat za jego pobyt w domu pomocy społecznej. Aby uniknąć tych kosztów, należy dostarczyć do DPS odpis wyroku rozwodowego i złożyć wniosek o zwolnienie z opłat. Warto jednak pamiętać, że obowiązek ten może zostać przeniesiony na dorosłe dzieci, które również mogą ubiegać się o zwolnienie z opłat w uzasadnionych przypadkach.

Oferta porad prawnych

 

Oferujemy profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w przygotowaniu niezbędnych pism, aby skutecznie rozwiązać problemy związane z opłatami za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać wsparcie prawne dostosowane do Twojej sytuacji. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59
2. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 11 marca 2008 r., sygn. akt II SA/Bk 114/08
7. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 30 listopada 2007 r., sygn. akt IV SA/GL 431/07

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »