Świadczenie przedemerytalne a zasiłek chorobowy

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Zakład pracy złożył mi propozycję przejścia na świadczenie przedemerytalne. Spełniam wymogi, gdyż mam 55 lat, 30 lat pracy i będę zwolniona z przyczyn ekonomicznych. Wiem też, że muszę zarejestrować się jako bezrobotna na pół roku. Problem w tym, że po rozwiązaniu umowy o pracę chciałabym skorzystać z zasiłku chorobowego, gdyż będę miała operację. Czy w takiej sytuacji mogę starać się o świadczenie przedemerytalne?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Świadczenie przedemerytalne a zasiłek chorobowy

Przesłanki nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego

Zgodnie z treścią Pani pytania podstawowe warunki jakie należy spełnić, aby otrzymać świadczenie, Pani zna.

Nabycie prawa do świadczenia przedemerytalnego jest uzależnione nadto od spełnienia przesłanek określonych w art. 2 ust. 3 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych.

Prawo do świadczenia przedemerytalnego zostało uzależnione od szeregu warunków, m.in. osiągnięcia określonego wieku, posiadania wymaganego stażu zawodowego, okresu zatrudnienia u ostatniego pracodawcy lub okresu opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, czy też okresu pobierania renty, jak również od sposobu zakończenia: zatrudnienia lub działalności gospodarczej, czy też przyczyny utraty prawa do renty. Szczegółowe kryteria określono w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 120, poz. 1252) odrębnie dla poszczególnych kategorii osób – pracowników, osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, rencistów.

Zobacz również: Zwolnienie lekarskie a świadczenie przedemerytalne

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Kiedy można przejść na świadczenie przedemerytalne?

Niektóre z wymagań są tożsame dla wszystkich – na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych do wymagań takich zalicza się:

  • posiadanie statusu osoby bezrobotnej w rozumieniu przepisów (art. 2 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001; dalej jako – ustawa o promocji zatrudnienia) – również w dacie złożenia wniosku o świadczenie przedemerytalne;
  • posiadanie stosownego „okresu wyczekiwania” na świadczenie przedemerytalne.

Nadto, wymagane jest, aby osoba taka:

  • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia albo też zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych,
  • złożyła wniosek o świadczenie przedemerytalne w okresie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 6 miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz
  • w sytuacjach, gdy w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych była zatrudniona w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, lub wykonywała inną pracę zarobkową określoną w ustawie o promocji zatrudnienia, a zatrudnienie to lub praca zakończyły się po upływie 6-miesiecznego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych – złożyła wniosek o świadczenie przedemerytalne w ciągu 14 dni od ustania takiego zatrudnienia.

Osoba bezrobotną dla potrzeb świadczenia przedemerytalnego

Za osobę bezrobotną dla potrzeb świadczenia przedemerytalnego uważa się osobę, która odpowiada wymaganiom określonym w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia. Nabycie prawa do świadczenia przedemerytalnego wymaga zatem m.in. zarejestrowania we właściwym dla miejsca zameldowania – stałego lub czasowego – powiatowym urzędzie pracy. „Okresem wyczekiwania” niezbędnym do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego jest zaś co najmniej 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, przewidzianego w ustawie o świadczeniach przedemerytalnych.

W każdym przypadku staż zawodowy oznacza okres uprawniający do emerytury, tj. okresy składkowe i nieskładkowe oraz uzupełniające, wymienione w art. 6-7 i art. 10 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń, ustalone zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 oraz art. 10-11 (art. 2 ust. 2 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych).

Zobacz również: ZUS zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Pobieranie zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia a nabycie prawa do zasiłku dla bezrobotnych

Do 365 dni uprawniających do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych zalicza się również okres pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia.

Dopóki pobiera Pani zasiłek chorobowy nie ma Pani możliwości zarejestrować się jako bezrobotna. Po zasiłku powinna Pani otrzymać zasiłek dla bezrobotnych.

Czy konieczne jest pobieranie zasiłku dla bezrobotnych od razu po ustaniu stosunku pracy? Na ten temat wypowiedział się SN – podjął uchwałę, zgodnie z którą okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, określonego w art. 2 ust. 3 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych nie musi przypadać bezpośrednio po rozwiązaniu stosunku pracy z przyczyn wymienionych w art. 2 ust. 1 tej ustawy.

Po zasiłku chorobowym przy minimalnej podstawie wymiaru składek ma Pani prawo do zasiłku dla bezrobotnych, a dalej do świadczenia przedemerytalnego.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

 

Przypadek Marii

Maria, po 35 latach pracy w fabryce, została zwolniona z przyczyn ekonomicznych. Spełniała kryteria do otrzymania świadczenia przedemerytalnego: miała 58 lat i odpowiedni staż pracy. Planowała przejść na świadczenie przedemerytalne, ale zaraz po zakończeniu pracy musiała przejść operację kolana. Maria zdecydowała się na pobieranie zasiłku chorobowego, co opóźniło jej możliwość rejestracji jako osoba bezrobotna i wnioskowania o świadczenie przedemerytalne. Ostatecznie, po zakończeniu okresu chorobowego i krótkim okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych, Maria złożyła wniosek o świadczenie przedemerytalne, który został pozytywnie rozpatrzony.

 

Historia Tomasza

Tomasz, długoletni pracownik sektora budowlanego, stracił pracę tuż przed osiągnięciem wieku 60 lat. Spełniał warunki do otrzymania świadczenia przedemerytalnego, jednak wkrótce po zwolnieniu zdiagnozowano u niego chorobę serca wymagającą operacji i długotrwałej rehabilitacji. Tomasz, wykorzystując zasiłek chorobowy, nie mógł od razu zarejestrować się jako bezrobotny. Po wyleczeniu i uzyskaniu statusu bezrobotnego, złożył wniosek o świadczenie przedemerytalne. Przypadek Tomasza pokazuje, jak istotne jest zarządzanie czasem pomiędzy różnymi etapami ubiegania się o wsparcie.

 

Sytuacja Ewy

Ewa, pracownica administracyjna, została zwolniona z pracy w wieku 55 lat, mając wymagane 30 lat składkowe. Niedługo po zwolnieniu, Ewa musiała poddać się operacji i korzystała z zasiłku chorobowego. Po zakończeniu okresu chorobowego, zarejestrowała się jako bezrobotna, a po upływie wymaganego okresu złożyła wniosek o świadczenie przedemerytalne. Ewa aktywnie poszukiwała pracy podczas pobierania zasiłku dla bezrobotnych, co było jednym z warunków uzyskania świadczenia przedemerytalnego, pokazując, jak ważna jest aktywność i spełnienie wszystkich formalności.

Podsumowanie

 

Artykuł wyjaśnia, jak przejście na świadczenie przedemerytalne łączy się z możliwością korzystania z zasiłku chorobowego. Podkreśla, że nabycie prawa do świadczenia przedemerytalnego jest uzależnione od spełnienia określonych kryteriów, takich jak wiek, staż pracy oraz status bezrobotnego. Zwraca uwagę na konieczność zarejestrowania się jako bezrobotny po zakończeniu zasiłku chorobowego, aby móc ubiegać się o świadczenie przedemerytalne.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy w nawigacji po zawiłościach prawa dotyczących świadczenia przedemerytalnego i zasiłku chorobowego? Skorzystaj z naszych porad prawnych online i profesjonalnej pomocy w przygotowaniu niezbędnych pism, aby upewnić się, że Twój proces przejścia na emeryturę będzie płynny i zgodny z prawem. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »