Likwidacja zakładu pracy po zlikwidowaniu stanowiska a zasiłek przedemerytalny

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

31 lipca zlikwidowano moje stanowisko (dostałam wypowiedzenie po 5 latach) pracy, a na 31 grudnia pracodawca zlikwidował – zamknął swoją firmę. Zarejestrowałam się w urzędzie pracy i po 180 dniach wystąpiłam do ZUS-u o zasiłek przedemerytalny. Do dnia rozwiązania stosunku pracy ukończyłam 56 lat życia i udokumentowałam łącznie 28 lat 10 miesięcy i 3 dni okresów składkowych i nieskładkowych. Czy w tym przypadku ZUS może mi odmówić zasiłku przedemerytalnego? Jaki musi być okres likwidacji zakładu pracy po zlikwidowaniu mojego stanowiska (między innymi z powodu pandemii COVID-19)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Likwidacja zakładu pracy po zlikwidowaniu stanowiska a zasiłek przedemerytalny

Prawo do świadczenia przedemerytalnego

Prawo do świadczenia przedemerytalnego mają m.in. osoby, których stosunek pracy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jedną z takich przyczyn jest likwidacja stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych.

Osoby, które zostały zwolnione z pracy z powyższego powodu, by otrzymać świadczenie przedemerytalne, muszą:

  1. Ukończyć co najmniej 56 lat (kobieta) do dnia rozwiązania stosunku pracy z wymienionej przyczyny i mieć 20 lat stażu pracy (kobiety) i pracować u pracodawcy co najmniej 6 miesięcy do dnia rozwiązania stosunku pracy z powodu likwidacji pracodawcy/ z przyczyn dot. niewypłacalności pracodawcy.
  2. Ukończyć 55 lat, lecz wówczas okresy składkowe i nieskładkowe muszą wynosić 30 lat (kobiety) a pracę trzeba stracić z winy pracodawcy i pracować u pracodawcy co najmniej 6 miesięcy do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
  3. Mieć staż pracy wynoszący minimum 35 lat (kobiety), a pracę stracić z winy pracodawcy – wtedy świadczenie należne jest niezależnie od wieku.

„Świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie określonej w ust. 1 po upływie co najmniej 180 dni pobierania zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia, jeżeli osoba ta spełnia łącznie następujące warunki:

1) nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna;

2) w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych;

3) złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych”.

Zobacz również: Termin złożenia wniosku o emeryturę po świadczeniu przedemerytalnym

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Likwidacja stanowiska a staż pracy

Z uwagi na to, że udokumentowała Pani 28 lat 10 miesięcy i 3 dni okresów składkowych i nieskładkowych, to by mieć prawo do zasiłku przedemerytalnego, winna Pani ukończyć co najmniej 56 lat najpóźniej w dniu, w którym pracodawca rozwiązał z Panią umowę o pracę, w przyczynie rozwiązania mieć wskazaną przyczynę związaną z niewypłacalnością pracodawcy i co najmniej 6 miesięcy być u tegoż pracodawcy zatrudnia przez rozwiązaniem umowy. Znamienne jest zatem to, na jakiej podstawie pracodawca rozwiązał z Panią umowę o pracę. Nie wystarczy rozwiązanie z winy pracodawcy, lecz z przyczyn dotyczących jego niewypłacalności lub z powodu likwidacji.

Niewypłacalność pracodawcy – likwidacja zakładu pracy

„Niewypłacalność pracodawcy zachodzi w przypadkach, o których mowa w art. 3 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy i ma miejsce, gdy sąd upadłościowy lub restrukturyzacyjny, na podstawie przepisów Prawa upadłościowego lub Prawa restrukturyzacyjnego, wyda postanowienie o:

1) ogłoszeniu upadłości pracodawcy lub wszczęciu wobec niego wtórnego postępowania upadłościowego;

2) otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, o którym mowa w art. 2 pkt 2–4 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912, 1655, 1802 i 2089);

3) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy, jeżeli jego majątek nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;

4) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości w przypadku stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania”.

Ocena, czy w Pani przypadku doszło do rozwiązania umowy o pracę z powodu likwidacji pracodawcy, zależy od konkretnych okoliczności faktycznych. Mówi się, że likwidacja jest pewnym procesem, zwykle rozciągniętym w czasie. Stąd też na gruncie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 170) nie można dekodować tego pojęcia poprzez stwierdzenie faktycznego, jak i prawnego unicestwienia pracodawcy (osoby fizycznej). Odmienna wykładnia wykluczałaby możliwość rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy z uwagi na brak do tego uprawnionego podmiotu, a przecież likwidacja pracodawcy nie jest zdarzeniem powodującym wygaśnięcie umowy o pracę. Formalne i trwałe zaprzestanie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej jest likwidacją pracodawcy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 170 ze zm.). Tak orzekł SN w wyroku z 22.04.2015 r., sygn. akt I UK 185/14.

Zobacz również: Likwidacja stanowiska pracy a emerytura

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Wypowiedzenie umowy a likwidacja firmy

Jak Pani widzi, nie chodzi o to, po jakim czasie od dnia wypowiedzenia umowy doszło do likwidacji, ale o to, czy w dacie rozwiązywania umowy o pracę miała miejsce którakolwiek z przesłanek (warunków z art. 3 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy). Jeśli nie – to nie nabędzie Pani prawa do owego świadczenia.

Nie ma znaczenia rozwiązanie umowy z powodu likwidacji stanowiska pracy, tj. z przyczyn dotyczących zakładu pracy w rozumieniu art. 2 pkt 29 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, bowiem by nabyć prawo do świadczenia na tej podstawie, musiałaby Pani do dnia rozwiązania stosunku pracy z powodu likwidacji stanowiska pracy być zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyć co najmniej 55 lat oraz posiadać okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 30 lat. A zatem okres uprawniający do emerytury jest w Pani przypadku za krótki, by skorzystać ze świadczenia na tej podstawie.

Zmiany wywołane przez pandemię COVID-19 dotyczą kwestii czasu, który obywatele mają na złożenie dokumentów. Zwykle jest to 30 dni od momentu ich otrzymania, a ze względu na COVID-19 rząd wydłużył termin na złożenie dokumentów do 30 dni, ale liczonych od ustania obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z COVID-19.

Zobacz również: Prawo do świadczenia przedemerytalnego a przyczyna zwolnienia na świadectwie pracy

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

 

Przedsiębiorstwo produkcyjne w kryzysie
Maria pracowała w fabryce tekstylnej przez ponad 20 lat. W wyniku globalnego spadku popytu na produkty tekstylne, spowodowanego m.in. przez pandemię COVID-19, jej pracodawca zdecydował się na restrukturyzację firmy. W lipcu firma zlikwidowała dział, w którym Maria była zatrudniona, a w grudniu ogłosiła upadłość. Maria, mając 57 lat i 25 lat stażu pracy, zarejestrowała się jako bezrobotna i po 180 dniach ubiegała się o zasiłek przedemerytalny.

 

Zamknięcie małego biznesu
Jan był kucharzem w lokalnej restauracji, która prosperowała przez prawie 15 lat. Niestety, ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią COVID-19 drastycznie zmniejszyły liczbę klientów, a restauracja nie była w stanie utrzymać się na rynku. Po zlikwidowaniu jego stanowiska pracy w czerwcu, restauracja została zamknięta na stałe w listopadzie tego samego roku. Jan, w wieku 58 lat i z 32-letnim stażem pracy, znalazł się w trudnej sytuacji finansowej i zwrócił się o pomoc do urzędu pracy oraz ZUS-u.

 

Zakończenie działalności przez przedsiębiorcę
Ewa prowadziła własną działalność gospodarczą - kwiaciarnię. Przez lata biznes kwitł, ale konkurencja internetowa i skutki ekonomiczne pandemii COVID-19 znacząco obniżyły jej dochody. W październiku Ewa zdecydowała się zamknąć kwiaciarnię. Jako samozatrudniona, przez lata opłacała składki na własne ubezpieczenie społeczne. Po zakończeniu działalności, mając 55 lat i 30 lat stażu pracy, Ewa musiała zmierzyć się z wyzwaniem uzyskania wsparcia przedemerytalnego od ZUS.

Podsumowanie

 

Likwidacja stanowiska pracy i późniejsze zamknięcie firmy mogą otworzyć drogę do zasiłku przedemerytalnego dla osób spełniających określone kryteria wiekowe i mających wymagany staż pracy. W artykule przedstawiono kluczowe informacje dotyczące prawa do świadczenia przedemerytalnego w kontekście zlikwidowanego zakładu pracy, podkreślając znaczenie rejestracji jako bezrobotny oraz spełniania warunków określonych przez przepisy. Przykłady z życia ilustrują różnorodność sytuacji, w których pracownicy mogą ubiegać się o to wsparcie, podkreślając jednocześnie złożoność procesu i konieczność dokładnego dokumentowania swojej sytuacji zawodowej i ubezpieczeniowej.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz wsparcia w uzyskaniu zasiłku przedemerytalnego po likwidacji stanowiska pracy? Skorzystaj z naszych porad prawnych online i profesjonalnej pomocy w przygotowaniu niezbędnych pism. Nasz zespół ekspertów jest tutaj, aby Ci pomóc na każdym kroku. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »