Świadczenie przedemerytalne za zwolnienie z powodu likwidacji stanowiska

Autor: Katarzyna Nosal

W rozwiązaniu umowy o pracę i świadectwie pracy mam wpisaną przyczynę wypowiedzenia jako likwidację stanowiska pracy z przyczyn ekonomiczno-finansowych (K.p. art. 30 § 1 pkt 2). Mam 56 lat i 26 lat stażu pracy (okresy składkowe i nieskładkowe). Czy otrzymam za takie zwolnienie świadczenie przedemerytalne?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Świadczenie przedemerytalne za zwolnienie z powodu likwidacji stanowiska

Prawo do świadczenia przedemerytalnego

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która o dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409), zwanej dalej „ustawą o promocji zatrudnienia”, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 55 lat - kobieta oraz 60 lat - mężczyzna oraz posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn. Ma Pani wiek i okres uprawniający do emerytury, który uzasadnia przyznanie prawa do świadczenia. Niejako „dekodowania” wymaga zatem sformułowanie: „rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1409)”.

Zobacz również: Wyliczenie emerytury po świadczeniu przedemerytalnym

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Likwidacja stanowiska jako powód rozwiązania umowy o pracę

Zgodnie z ustawą, do której odwołuje się cytowany przeze mnie przepis, „przyczyny dotyczące zakładu pracy to:

a) rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników,

b) rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych,

c) wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy,

d) rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art. 55 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika”.

Zatem wypełnia Pani dyspozycję z punktu 2. Co więcej, wypowiedzenia bardzo dokładnie opisuje tę przyczynę. W mojej ocenie przysługuje Pani prawo do świadczenia przedemerytalnego. Proszę tylko pamiętać o warunkach do przyznania samego świadczenia.

Zobacz również: Czy przed emeryturą można iść na urlop zdrowotny?

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Warunki do przyznania świadczenia przedemerytalnego

Zgodnie z ustawą o świadczeniach przedemerytalnych „świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie określonej w ust. 1 po upływie co najmniej 180 dni pobierania zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia, jeżeli osoba ta spełnia łącznie następujące warunki:

1) nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna;

2) w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych;

3) złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych”.

Zobacz również: Likwidacja zakładu pracy a emerytura

Przykłady

 

Pracownik techniczny w firmie produkcyjnej
Pani Anna, 56-letnia pracownica techniczna z 27-letnim stażem pracy, otrzymała wypowiedzenie z powodu likwidacji swojego stanowiska pracy w wyniku restrukturyzacji firmy produkcyjnej. Firma, zmagając się z problemami ekonomicznymi, zdecydowała się na zmniejszenie liczby pracowników. Anna spełniała warunki do otrzymania świadczenia przedemerytalnego: wiek powyżej 55 lat dla kobiet oraz okres uprawniający do emerytury wynoszący ponad 30 lat. Po zakończeniu okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych i zarejestrowaniu się jako bezrobotna, złożyła wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego, który został pozytywnie rozpatrzony.

 

Specjalista IT w małej firmie
Pan Marek, 61-letni specjalista IT z 35-letnim stażem pracy, stanął przed faktem zamknięcia działu IT w swojej firmie, co było bezpośrednio związane z decyzją o outsourcingu usług informatycznych. Jego umowa o pracę została rozwiązana z przyczyn ekonomicznych. Marek, mając wymagany wiek i staż pracy, zarejestrował się w urzędzie pracy jako bezrobotny i po upływie wymaganego okresu złożył wniosek o świadczenie przedemerytalne. Otrzymał on świadczenie, co pozwoliło mu na stabilność finansową do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego.

 

Kierownik działu sprzedaży w przedsiębiorstwie handlowym
Pani Ewa, w wieku 58 lat i z 32-letnim stażem pracy, była kierownikiem działu sprzedaży w przedsiębiorstwie handlowym. Wskutek restrukturyzacji i zmian strategicznych w firmie, jej stanowisko zostało zlikwidowane. Ewa, spełniając kryteria wiekowe i posiadając wymagany okres pracy, zarejestrowała się jako bezrobotna i skorzystała z zasiłku dla bezrobotnych. Po spełnieniu wszystkich warunków, w tym nieodmawianiu propozycji pracy podczas okresu zasiłkowego, złożyła wniosek o świadczenie przedemerytalne, które zostało jej przyznane, zapewniając wsparcie finansowe w okresie przejściowym do emerytury.

Podsumowanie

 

Świadczenie przedemerytalne jest formą wsparcia dla osób, które straciły pracę z przyczyn niezależnych od siebie, takich jak likwidacja stanowiska pracy. Aby skorzystać ze świadczenia, należy spełniać określone kryteria wiekowe oraz okres uprawniający do emerytury. Przykłady z życia pokazują, jak różnorodni pracownicy, znajdujący się w podobnej sytuacji, mogą skorzystać z tej formy pomocy, zapewniając sobie stabilność finansową do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz wsparcia w uzyskaniu świadczenia przedemerytalnego po likwidacji stanowiska pracy? Skorzystaj z naszych usług porad prawnych online i profesjonalnej pomocy w przygotowaniu niezbędnych pism. Zapewniamy kompleksowe doradztwo, abyś mógł skutecznie przejść przez proces aplikacyjny. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »