Brak zgłoszenia pracy przez rencistę

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Zatrudniliśmy pracownika, który jest rencistą i nie zgłosił tego do ZUS-u. Zatrudnienie trwa od 2015 r., wynagrodzenie to było 1200 zł na część etatu. Nie informował też ZUS-u o przychodach w poszczególnych latach. Chcemy uniknąć konsekwencji i dla pracownika, i dla nas jako zakładu pracy. Był prawidłowo zgłoszony i składki były terminowo odprowadzane. Co mamy robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Brak zgłoszenia pracy przez rencistę

Zatrudnienie rencisty

Pod względem opłacania składek ZUS zatrudnianie emeryta lub rencisty na podstawie umowy o pracę nie różni się od standardowego nawiązania stosunku pracy z każdym innym pracownikiem. Oznacza to, że pracodawca za osobę na emeryturze lub rencie zobowiązany jest opłacać składki na ubezpieczenie:

  • emerytalne,
  • rentowe,
  • chorobowe,
  • wypadkowe,
  • zdrowotne.

Zgłoszenie rencisty do ZUS-u

W przypadku umowy o pracę emeryta lub rencistę trzeba zgłosić do ZUS-u na druku ZUS ZUA z kodem ubezpieczenia 01 10 x x, w terminie 7 dni od momentu zatrudnienia (czyli powstania obowiązku ubezpieczeniowego).

Przy zatrudnianiu emeryta lub rencisty, który ukończył 55. rok życia w przypadku kobiet lub 60. rok życia w przypadku mężczyzn, nie opłaca się składek na Fundusz Pracy ani na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Zobacz również: Czy pracujący rencista może iść na zwolnienie lekarskie?

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Powiadomienie ZUS-u o przychodach rencisty

Emeryt lub rencista, który podjął pracę i osiąga dodatkowe przychody, powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z art. 127 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zwanej ustawą emerytalną. Nadto na podstawie ust. 2 pracodawca ma obowiązek przekazywać rokrocznie taką informację – art. 127 ust. 2 ustawy emerytalnej czyli zawiadomić organ rentowy o:

  • zatrudnieniu emeryta, rencisty lub osoby uprawnionej do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz o wysokości osiąganego z tytułu zatrudnienia przychodu (wynagrodzenia) - wskazany obowiązek powinien zrealizować na bieżąco oraz
  •  wysokości przychodu (wynagrodzenia) osiągniętego przez ubezpieczonego (emeryta/rencistę/osobę uprawnioną do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego) w poprzednim roku kalendarzowym – wskazany obowiązek powinien zrealizować po zakończeniu roku kalendarzowego.

O łącznej kwocie przychodu osiągniętego przez wymienionych świadczeniobiorców w ubiegłym roku kalendarzowym pracodawca zawiadamia organ rentowy do końca lutego każdego roku.

Nie ma czegoś takiego jak czynny żal, ale wobec ZUS-u nie będziecie mieli jako pracodawca konsekwencji. Konsekwencje może ponieść pracownik.

Przepisy nie określają formy zawiadomienia przygotowywanego przez pracodawcę. Generalnie zawiadomienie takie może przybrać formę zwykłego pisma – zaświadczenia. Ważne, aby zawierało niezbędne dane, tj. m.in.:

  • identyfikacyjne płatnika składek,
  • informacje umożliwiające prawidłową identyfikację świadczeniobiorcy, którego dotyczy, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego, jego adres, PESEL oraz numer przysługującego z ZUS-u świadczenia,
  • kwotę osiągniętego przez emeryta lub rencistę przychodu, najlepiej, zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym.

Dostarczenie do ZUS-u zaświadczenia wymagane jest nawet wtedy, gdy wysokość przychodu emeryta/rencisty nie powoduje konsekwencji w postaci zmniejszenia świadczenia.

Proszę przygotować zaświadczenie za bieżący rok i poprzednie z pisemnym wyjaśnieniem. Nie jest to instytucja czynnego żalu jako taka, bo przepisy takiej nie przewidują w przypadku ubezpieczeń społecznych.

Zobacz również: Warunki powrotu do pracy po świadczeniu rehabilitacyjnym

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przykłady

Nieświadoma niezgłoszenia
Pani Maria, na rencie z powodu niezdolności do pracy, została zatrudniona na część etatu w lokalnej piekarni w 2015 roku. Jej wynagrodzenie wynosiło 1200 zł miesięcznie. Pani Maria, nie będąc świadoma konieczności informowania ZUS o swoim zatrudnieniu i dodatkowych przychodach, przez lata nie zgłaszała swojej pracy. Piekarnia prawidłowo opłacała za nią składki ZUS, jednak brakowało zgłoszenia jej statusu rencisty oraz informacji o przychodach.

 

Pracodawca pomija obowiązki
Pan Janek, rencista, zatrudniony od 2015 roku w małej firmie remontowej, również nie informował ZUS o swoim dodatkowym zarobku. W tym przypadku, pracodawca, choć odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne, nie zgłosił Janka jako rencisty, pomijając obowiązek informowania ZUS o przychodach rencisty. Nieświadomy konsekwencji, Pan Janek kontynuował pracę, a firma nie aktualizowała danych w ZUS.

 

Zgłoszenie po latach
Pani Ewa, rencistka, pracująca od 2015 roku w księgarni na pół etatu z wynagrodzeniem 1200 zł, początkowo nie zgłosiła tego faktu do ZUS, podobnie jak jej pracodawca. Po kilku latach, zdając sobie sprawę z pominięcia, zdecydowała się na dobrowolne zgłoszenie swojego zatrudnienia i przychodów do ZUS, chcąc uniknąć potencjalnych konsekwencji. Wspólnie z pracodawcą przygotowali odpowiednie zaświadczenia za poprzednie lata oraz pismo z wyjaśnieniami, mając nadzieję na pozytywne rozpatrzenie sprawy przez ZUS mimo braku instytucji czynnego żalu w kwestiach ubezpieczeń społecznych.

Podsumowanie

 

W artykule omówiono konsekwencje braku zgłoszenia pracy przez rencistę do ZUS oraz przedstawiono kroki, które pracodawcy i pracownicy mogą podjąć, aby uregulować swoją sytuację. Podkreślono, że zarówno zatrudnienie rencisty, jak i zgłaszanie jego przychodów do ZUS, są obowiązkami, które wymagają należytej uwagi zarówno ze strony pracodawców, jak i samych rencistów, aby uniknąć potencjalnych konsekwencji prawnych i finansowych.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy w zgłoszeniu pracy rencisty do ZUS lub uregulowaniu zaległości? Skorzystaj z naszych usług porad prawnych online oraz profesjonalnego przygotowania niezbędnych pism. Zapewniamy kompleksowe wsparcie w rozwiązaniu Twojej sytuacji z ZUS-em, szybko i efektywnie. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »