Renta a zamieszkanie za granicą

Autor: Michał Soćko

Mam syna z zespołem downa, któremu została przyznana renta socjalna. Czy mieszkając za granicą, mój syn nadal ma prawo do pobierania renty? Nadmieniam, że renta została mu przyznana dożywotnio. Mój syn jest osobą stale niezdolną do pracy i wymaga też stałej opieki.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Renta a zamieszkanie za granicą

Prawo do renty a miejsce zamieszkania

W pierwszej kolejności sięgnąć należy do przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1340), zwanej dalej także „u.r.s.”.

I tak, zgodnie z art. 2 u.r.s.:

„Art. 2. Prawo do renty socjalnej przysługuje:

1) osobom posiadającym obywatelstwo polskie zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) cudzoziemcom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy albo ochrony uzupełniającej;

3) cudzoziemcom posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy;

4) mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 900 oraz z 2018 r. poz. 650), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Zgodnie z powyższym przepisem prawo do renty przysługuje obywatelowi polskiemu mającemu miejsce zamieszkania w Polsce.

Natomiast zgodnie z art. 15 u.r.s. w zw. z art. 101 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej także „u.e.r.” „prawo do świadczeń ustaje, gdy ustanie którykolwiek z warunków wymaganych do uzyskania tego prawa”.

Zobacz również: Renta sieroca z Niemiec

Zamieszkiwanie za granicą a renta

W konsekwencji brak miejsca zamieszkania syna w Polsce będzie powodował, że nie będzie on uprawniony do pobierania renty socjalnej.

Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, by ubiegać się o analogiczne świadczenie, zgodnie z ustawodawstwem państwa zagranicznego, w którym chcieliby Państwo zamieszkać. Nie będzie jednak możliwe łączne pobieranie polskiej i zagranicznej renty socjalnej (art. 7 ust. 1 u.r.s.).

Zobacz również: Wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »