Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Koniec umowy o pracę na czas określony a kolejna ciąża

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-04-11

Pracując na umowę o pracę, zaszłam w ciążę. Następnie poszłam na zwolnienie lekarskie, podczas którego zakończył się czas trwania umowy o pracę, jednak firma istniała nadal, więc do dnia porodu wypłacała mi środki pieniężne. Od dnia porodu, w sierpniu 2014, przez kolejny rok do sierpnia 2015 r. dostaje świadczenie z ZUS. Obecnie jestem w 7 tygodniu ciąży i pytanie: czy mogę dostarczyć zwolnienie lekarskie do ZUS i będą mi nadal wypłacane świadczenia? Czy może muszę podpisać nową umowę o pracę i dopiero pójść na zwolnienie lekarskie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z przepisami art. 177 Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w czasie urlopu macierzyńskiego, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające jej rozwiązanie bez wypowiedzenia z winy pracownicy (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) i reprezentująca ją organizacja związkowa (jeżeli działa w danym zakładzie pracy) wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy o pracę. Zasada ta dotyczy umów zawartych na czas nieokreślony, a także umów zawartych na czas określony, przekraczający 6 miesięcy, jeżeli w treści umowy została zastrzeżona możliwość jej wypowiedzenia.

Niezależnie od zakazu wypowiedzenia pracownicy będącej w ciąży umowy na okres próbny wynoszący jeden miesiąc umowa taka, podobnie jak umowa na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, gdyby miała ulec (zgodnie z przewidzianym terminem jej trwania) rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, przedłuża się automatycznie, z mocy prawa (art. 177 § 3), do dnia porodu. Ponieważ z tym dniem umowa ulega rozwiązaniu, kobieta traci status pracownicy, a w konsekwencji nie przysługuje jej już prawo do urlopu macierzyńskiego. Zachowuje natomiast prawo do zasiłku macierzyńskiego na mocy art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267). Przepis ten stanowi, że ubezpieczonej, będącej pracownicą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy, z którą umowa o pracę została na podstawie art. 177 § 3 K.p. przedłużona do dnia porodu – przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego. W przepisie nie wymienia się wprawdzie umowy o pracę na okres próbny, ale ponieważ powołuje się on na art. 177 § 3 K.p., który obejmuje także umowę na okres próbny wynoszący co najmniej miesiąc, gdyby ulegała rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży – nie można go interpretować inaczej niż w ten sposób, że zasiłek nim przewidziany przysługuje także kobiecie, której umowa na okres próbny uległa w tym trybie przedłużeniu. Z chwilą utraty mocy obowiązującej, z dniem 9 sierpnia 1999 r., rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 maja 1996 r. w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy (Dz. U. Nr 63, poz. 302), wobec wejścia w życie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. (Dz. U. Nr 65, poz. 741) w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – brak jest formalnych wskazań, jaki lekarz i w jakim trybie wydaje zaświadczenie o stanie ciąży i przewidywanej dacie porodu.

Zatem nie ma Pani statusu pracownika, a jedynie prawo do zasiłku macierzyńskiego. Zajście obecnie w ciążę niestety nie daje Pani prawa do żadnego zasiłku, ani chorobowego, ani macierzyńskiego. Dopiero po ponownym nawiązaniu stosunku pracy lub uzyskaniu innego tytułu do ubezpieczenia chorobowego, będzie Pani miała prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Ciąża na urlopie wychowawczym a zasiłek chorobowy

Ciąża na urlopie wychowawczym a zasiłek chorobowy

Obecnie przebywam na bezpłatnym urlopie wychowawczym i jestem w 6 tygodniu ciąży. Mam umowę o pracę na czas nieokreślony. Chciałabym...

Zasiłek chorobowy dla nauczyciela

Jestem nauczycielem. W lipcu czeka mnie poważna operacja. Złożyłam podanie o przejście na emeryturę kompensacyjną od dnia 1 września, a teraz...

 

Świadczenie rehabilitacyjne nie dla emeryta

Jestem na emeryturze i dodatkowo pracuję na umowę o pracę. Niestety zachorowałam i aktualnie przebywam na chorobowym. Czy jeśli po wyczerpaniu...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »