Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Koniec umowy o pracę na czas określony a kolejna ciąża

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Pracując na umowę o pracę, zaszłam w ciążę. Następnie poszłam na zwolnienie lekarskie, podczas którego zakończył się czas trwania umowy o pracę, jednak firma istniała nadal, więc do dnia porodu wypłacała mi środki pieniężne. Od dnia porodu, w sierpniu 2014, przez kolejny rok do sierpnia 2015 r. dostaje świadczenie z ZUS. Obecnie jestem w 7 tygodniu ciąży i pytanie: czy mogę dostarczyć zwolnienie lekarskie do ZUS i będą mi nadal wypłacane świadczenia? Czy może muszę podpisać nową umowę o pracę i dopiero pójść na zwolnienie lekarskie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Koniec umowy o pracę na czas określony a kolejna ciąża

Czy pracodawca może wypowiedzieć lub rozwiązać umowę o pracę pracownicy w okresie ciąży?

Zgodnie z przepisami art. 177 Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w czasie urlopu macierzyńskiego, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające jej rozwiązanie bez wypowiedzenia z winy pracownicy (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) i reprezentująca ją organizacja związkowa (jeżeli działa w danym zakładzie pracy) wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy o pracę. Zasada ta dotyczy umów zawartych na czas nieokreślony, a także umów zawartych na czas określony, przekraczający 6 miesięcy, jeżeli w treści umowy została zastrzeżona możliwość jej wypowiedzenia.

Niezależnie od zakazu wypowiedzenia pracownicy będącej w ciąży umowy na okres próbny wynoszący jeden miesiąc umowa taka, podobnie jak umowa na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, gdyby miała ulec (zgodnie z przewidzianym terminem jej trwania) rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, przedłuża się automatycznie, z mocy prawa (art. 177 § 3), do dnia porodu.

Zobacz również: Ciąża a brak pracy

Zasiłek macierzyński i kolejna ciąża

Ponieważ z tym dniem umowa ulega rozwiązaniu, kobieta traci status pracownicy, a w konsekwencji nie przysługuje jej już prawo do urlopu macierzyńskiego. Zachowuje natomiast prawo do zasiłku macierzyńskiego na mocy art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267). Przepis ten stanowi, że ubezpieczonej, będącej pracownicą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy, z którą umowa o pracę została na podstawie art. 177 § 3 K.p. przedłużona do dnia porodu – przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego. W przepisie nie wymienia się wprawdzie umowy o pracę na okres próbny, ale ponieważ powołuje się on na art. 177 § 3 K.p., który obejmuje także umowę na okres próbny wynoszący co najmniej miesiąc, gdyby ulegała rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży – nie można go interpretować inaczej niż w ten sposób, że zasiłek nim przewidziany przysługuje także kobiecie, której umowa na okres próbny uległa w tym trybie przedłużeniu. Z chwilą utraty mocy obowiązującej, z dniem 9 sierpnia 1999 r., rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 maja 1996 r. w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy (Dz. U. Nr 63, poz. 302), wobec wejścia w życie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. (Dz. U. Nr 65, poz. 741) w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – brak jest formalnych wskazań, jaki lekarz i w jakim trybie wydaje zaświadczenie o stanie ciąży i przewidywanej dacie porodu.

Zatem nie ma Pani statusu pracownika, a jedynie prawo do zasiłku macierzyńskiego. Zajście obecnie w ciążę niestety nie daje Pani prawa do żadnego zasiłku, ani chorobowego, ani macierzyńskiego. Dopiero po ponownym nawiązaniu stosunku pracy lub uzyskaniu innego tytułu do ubezpieczenia chorobowego, będzie Pani miała prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

Zobacz również: L4 w ciąży a koniec umowy

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl