Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zbycie udziałów w spółce z o.o. a składki na ubezpieczenie w ZUS

Adam Dąbrowski • Opublikowane: 2020-07-28 • Aktualizacja: 2022-09-23

Wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. pół roku temu sprzedał część swoich udziałów, akt notarialny został podpisany miesiąc po sprzedaży, a wpisu w KRS dokonano dopiero przed miesiącem. Z jaką datą dotychczasowy jednoosobowy wspólnik przestaje płacić składki na ubezpieczenie ZUS?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zbycie udziałów w spółce z o.o. a składki na ubezpieczenie w ZUS

Przejście udziału na inną osobę według Kodeksu spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych (K.s.h.) w tym temacie stanowi:

„Art. 187. § 1. O przejściu udziału, jego części lub ułamkowej części udziału na inną osobę oraz o ustanowieniu zastawu lub użytkowania udziału zainteresowani zawiadamiają spółkę, przedstawiając dowód przejścia bądź ustanowienia zastawu lub użytkowania. Przejście udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz ustanowienie zastawu lub użytkowania jest skuteczne wobec spółki od chwili, gdy spółka otrzyma od jednego z zainteresowanych zawiadomienie o tym wraz z dowodem dokonania czynności.

§ 2. Umowa spółki może przewidywać, że zastawnik lub użytkownik udziału może wykonywać prawo głosu.

Art. 188. § 1. Zarząd jest obowiązany prowadzić księgę udziałów, do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę każdego wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną jego udziałów oraz ustanowienie zastawu lub użytkowania i wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika, a także wszelkie zmiany dotyczące osób wspólników i przysługujących im udziałów.

§ 2. Każdy wspólnik może przeglądać księgę udziałów.

§ 3. Po każdym wpisaniu zmiany zarząd składa sądowi rejestrowemu podpisaną przez wszystkich członków zarządu nową listę wspólników z wymienieniem liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich oraz wzmianką o ustanowieniu zastawu lub użytkowania udziału.

§ 4. Jeżeli zmiana wspólników następuje na podstawie umowy, o której mowa w art. 180 § 2, albo jest skutkiem uchwały podjętej przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym, lista wspólników powinna być sporządzona przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.”

Z cytowanych przepisów wynika, że zmiana wspólników musi być skuteczna wobec spółki, albowiem dopiero gdy spółka o tym wie, może poprzez swoje organy wprowadzić zmiany do księgi udziałów, stworzyć nową listę wspólników i zgłosić zaistniałe zmiany do KRS.

Zobacz również: Dwuosobowa spółka z o.o a składka zdrowotna

Przejście udziałów w jednoosobowej spółce z o.o. – prawidłowe zawiadomienie

Zbycie udziałów wobec spółki jest skuteczne dopiero w chwili zawiadomienia spółki o tym fakcie wraz z przedstawieniem dowodu przejścia udziałów na inną osobę. Zawiadomienie składają osoby zainteresowane, czyli obie strony umowy zbycia lub tylko jedna z nich. Nie ma wymogu, by zawiadomienie pochodziło od obu stron umowy.

Z chwilą otrzymania przez spółkę prawidłowego zawiadomienia nabywca udziałów staje się wobec spółki wspólnikiem. Spółka przestaje być spółką jednoosobową. Do „bycia wspólnikiem” nie trzeba wpisu do KRS. Wpis do KRS jest wymuszony zaistnieniem zmiany w składzie osobowym spółki. Data wpisu zmiany wspólnika do KRS nie jest datą wstąpienia kupującego jako wspólnika do spółki. Kupujący stał się wspólnikiem z chwilą prawidłowego zawiadomienia spółki o przejściu udziałów.

Brak zawiadomienia powoduje, że zbywca nadal traktowany jest jak wspólnik, któremu przysługują udziały w takiej samej ilości, a nabywca nie jest kompetentny do wykonywania praw i obowiązków wynikających z posiadania udziałów w spółce.

Moment ustania obowiązkowego ubezpieczenia jedynego wspólnika

Wspólnik jednoosobowej spółki przestaje płacić ZUS z tytułu bycia jedynym wspólnikiem z dniem, w jakim spółka przestała być jednoosobowa. A taki skutek powoduje prawidłowe zawiadomienie spółki o przejściu udziałów. Stąd wniosek końcowy – z datą prawidłowego zawiadomienia spółki o przejściu udziałów wraz z przedstawieniem dowodu przejścia spółka jednoosobowa staje się spółką mającą więcej niż jednego wspólnika. Z tym dniem ustaje obowiązkowe ubezpieczenie jednego wspólnika.

„Niemal jedyny” wspólnik spółki z o.o. a obowiązkowe ubezpieczenie

UWAGA: Stosownie do przepisów wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu, chyba że są jedynymi wspólnikami jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 sierpnia 2011 roku (sygn. akt: I UK/11) wskazał na istnienie „niemal jedynego” wspólnika. Sąd nie określił jednak definicji „niemal jedynego” wspólnika. Chodzi o sytuację, w jakiej jeden ze wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie miał rażąco więcej udziałów od wszystkich pozostałych wspólników. W takiej sytuacji, zdaniem Sądu Najwyższego, ten „niemal jedyny” wspólnik będzie podlegał obowiązkowemu ubezpieczeniu. Bywa to podstawą dla ZUS kwestionowania braku ubezpieczenia przy podziale np.: 99/1.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »