Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Pracownik na świadczeniu rehabilitacyjnym a jego działalność gospodarcza i składki ZUS

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2018-09-07 • Aktualizacja: 2021-05-25

Jestem zatrudniony na umowę o pracę, dodatkowo prowadzę działalność gospodarczą, firma jest jednoosobowa. Z działalności jest odprowadzana tylko składka zdrowotna. W ubiegłym roku miałem wypadek w pracy, wykorzystałem już cały zasiłek chorobowy – 182 dni, a teraz orzecznik w ZUS przyznał mi na 6 miesięcy zasiłek rehabilitacyjny. Czy mogę upoważnić żonę do prowadzenia mojej firmy, podczas gdy ja będę na zasiłku? Czy mogę nadal nie płacić składki ubezpieczenia społecznego tylko zdrowotne? Jak to najlepiej zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pracownik na świadczeniu rehabilitacyjnym a jego działalność gospodarcza i składki ZUS

Czy w czasie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego można prowadzić działalność gospodarczą?

Opisana przez Pana sytuacja wymaga wyjaśnienia dwóch kwestii:

  1. Czy w czasie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego można prowadzić działalność gospodarcza w ogóle?
  2. Czy osoba zatrudniona w okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego podlega ubezpieczeniu społecznemu zwalniającemu z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne osoby prowadzące własną działalność gospodarczą?

Kwestię przyznawania świadczeń pieniężnych w okresie niezdolności do pracy wywołanej chorobą regulują przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.; zwanej dalej „uzch”). Zgodnie z art. 18 ust. 1 tej ustawy – świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Świadczenie to jest więc okresem niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, trwającej po wyczerpaniu okresu wypłaty zasiłku chorobowego, orzeczonej przez lekarza orzecznika ZUS.

Trzeba jednak pamiętać, że w stosunku do świadczenia rehabilitacyjnego stosuje się także odpowiednio przepisy ustawy zasiłkowej dotyczące m.in. utraty prawa do zasiłku chorobowego (art. 22 uzch). Innymi słowy, świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobie, która ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje także, jeżeli ubezpieczony jest uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, natomiast za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia dodatkowo – jeżeli ubezpieczony kontynuuje lub podjął działalność zarobkową. Jest to oczywiste, ponieważ świadczenie ma rekompensować niemożność uzyskiwania dochodów z pracy zarobkowej. Jeśli więc w trakcie pobierania świadczenia prowadziłby Pan swoja działalność czynnie, to mógłby Pan utracić prawo do tej formy wspomagania.

Sprawowanie kontroli nad własną firmą w czasie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego

Odnośnie wykonywania pracy zarobkowej przez osoby prowadzące działalność gospodarczą wypowiadał się wielokrotnie Sąd Najwyższy, który stwierdził, że: „za wykonywanie pracy zarobkowej uważa się czynności związane z prowadzeniem zakładu, zależnie od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej” (np. wyrok SN z dnia 17 stycznia 2002 r., sygn. akt II UKN 710/00). Na zajęcia te składają się czynności polegające na wykonywaniu prac objętych działalnością przedsiębiorstwa oraz związane z jego prowadzeniem, w tym m.in.:

  • nadzór nad pracownikami,
  • wydawanie dyspozycji i wskazówek zatrudnionym pracownikom,
  • przyjmowanie i wydawanie towaru,
  • szkolenie uczniów.

Rozumiem, że zawieszenie tej działalności Pana nie interesuje. Zatem powinien Pan ustanowić swojego pełnomocnika, który w Pana imieniu będzie zajmował się zarządzaniem firmą, podczas gdy Pan będzie poddawał się rehabilitacji. Warto wspomnieć, że w orzecznictwie panuje pogląd, zgodnie z którym do czynności związanych z prowadzeniem zakładu nie jest zaliczane podpisywanie dokumentów finansowych sporządzonych przez pracownika. Zatem w trakcie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego właściciel firmy może sprawować kontrolę nad tym, co się dzieje w firmie, poprzez akceptację działań pracowników itp.  

Ustanowienie żony jako pełnomocnika w firmie

Niestety, w przypadku ustanowienia pełnomocnikiem żony pojawi się problem z jej składkami na ubezpieczenie społeczne, bowiem taka osoba będzie traktowana jako osoba współpracująca. Zgodnie z art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej usus) – za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz zleceniobiorcami, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 5 usus, uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia; nie dotyczy to osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego. Osoba współpracująca podlega ubezpieczeniu jak osoba prowadząca działalność gospodarczą.czCzy

Czy osoba zatrudniona w okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego podlega ubezpieczeniu społecznemu zwalniającemu z opłacania składek z działalności gospodarczej?

 Odnośnie punktu drugiego rozważań wskazać należy, że poprzez pobieranie świadczenia rehabilitacyjnego nie przestaje Pan być pracownikiem. Zgodnie z art. 13 pkt. 1 usus – obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu podlegają pracownicy – od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku. Zatem do czasu wygaśnięcia stosunku pracy nadal jest Pan ubezpieczony na zasadach ze stosunku pracy. To sugeruje, że nie ulegnie zmianie podstawa wymiaru składek, dzięki której nie płaci Pan składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (nie podlega Pan obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu z tego tytułu). Przerwy w świadczeniu pracy w czasie trwania stosunku pracy objęte są obowiązkiem ubezpieczenia. Dotyczy to w szczególności okresu niezdolności do pracy z prawem do wynagrodzenia gwarancyjnego lub zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, urlopu wypoczynkowego lub niewykonywania pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, zależnych lub niezależnych od pracodawcy (por. S. Samol, Glosa do wyroku SN z 13.12.2007 r., I PK 149/07, OSP 2009, Nr 7–8, poz. 77).

Zatem o ile nie będzie Pan wykonywał czynności związanych z prowadzeniem firmy, nie ma Pan obowiązku podlegania ubezpieczeniu społecznemu z tytułu działalności gospodarczej w czasie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego. Tyle tylko, że takiemu ubezpieczeniu będzie podlegała osoba, którą ustanowi Pan pełnomocnikiem do prowadzenia we własnym imieniu działalności.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »