Kiedy okres zasiłkowy należy liczyć na nowo?

Autor: Marek Gola

Przebywam na zwolnieniu lekarskim (L4). Chciałbym wiedzieć, czy w wypadku przerwania okresu zasiłkowego w dzień wolny od pracy (brak orzeczonej zdolności do pracy) nabywam z tego tytułu prawo do nowego okresu zasiłkowego w przypadku zachorowania z powodu innej jednostki chorobowej? Harmonogram pracy na dzień przed rozpoczęciem okresu zasiłkowego nie obejmował pracy w dni wolne od pracy (np. sobota, niedziela). Czyli proszę o wyjaśnienie, kiedy okres zasiłkowy liczy się na nowo?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kiedy okres zasiłkowy należy liczyć na nowo?

Jeden dzień przerwy między zwolnieniami chorobowymi

Istotne z punktu widzenia Pana problemu jest ustalenie, czy nowa jednostka chorobowa, która nastąpi po jednym dniu przerwy, będzie powodowała liczenie okresu zwolnienia chorobowego od nowa.

Istota problemu została uregulowana w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Świadczenia pieniężne na warunkach i w wysokości określonych ustawą przysługują osobom objętym ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa określonym w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 i Nr 218, poz. 1690), zwanym dalej „ubezpieczonymi”.

Kiedy ubezpieczony ma prawo do zasiłku chorobowego?

Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego:

  1. po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu;
  2. po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli jest ubezpieczony dobrowolnie.

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego.

Przez jaki okres niezdolności do pracy przysługuje zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 – nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży – nie dłużej niż przez 270 dni.

Do okresu, o którym mowa w art. 8, zwanego dalej „okresem zasiłkowym”, wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak również okresy niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2. Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni. Do okresu zasiłkowego nie wlicza się okresu niezdolności do pracy przypadającego w okresach, o których mowa w art. 4 ust. 1.

Wyraźnie podkreślić należy stanowisko wyrażone w literaturze przedmiotu, w którym wskazuje się, iż: „Jeżeli z opinii lekarza leczącego wynika, że między okresami orzeczonych niezdolności do pracy ubezpieczony nie odzyskał zdolności do pracy – okresy niezdolności do pracy przypadające przed przerwą i po przerwie zlicza się do jednego okresu zasiłkowego. W takim przypadku rozpoczęcie kolejnego okresu zasiłkowego nie jest możliwe”*.

Ta sama choroba i jeden dzień przerwy między ustaniem poprzedniej niezdolności do pracy a powstaniem nowej

Co do zasady, jeden dzień przerwy nie daje prawa do liczenia nowego okresu zasiłkowego w sytuacji, kiedy zwolnienie zostało spowodowane tą samą chorobą, a także jeżeli przerwa między ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekroczyła 60 dni.

Innymi słowy jeden dzień przerwy i nowa choroba dają prawo do liczenia nowego okresu zasiłkowego.

Wskazać należy jednak na stanowisko wyrażone przez Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn .akt I BU 14/11, zgodnie z którym „użytego w art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa pojęcia »ta sama choroba« nie należy odnosić do tych samych numerów statystycznych, zgodnych z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, gdyż nie chodzi o identyczne objawy odpowiadające numerom statystycznym, lecz o opis stanu klinicznego konkretnego układu lub narządu, który – choć daje różne objawy, podpadające pod różne numery statystyczne – wciąż stanowi tę samą chorobę, skoro dotyczy tego samego narządu lub układu” (zob. także wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2008 r., sygn .akt II UK 86/09).

Ustanie „poprzedniej niezdolności do pracy” (art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego zgłoszonego w razie choroby i macierzyństwa, jednolity tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.) oznacza ustanie niezdolności do pracy w znaczeniu medycznym.

Kod choroby na zwolnieniu lekarskim a rozpoczęcie nowego okresu zasiłkowego

Innymi słowy, wystawiając zwolnienie lekarskie, powinno się zwróci uwagę nie tylko na tzw. „kod choroby”, ale przede wszystkim na objawy, które towarzyszą „nowej chorobie”. Może być bowiem tak, iż nowe zwolnienie lekarskie, mimo wskazania „nowego kodu choroby”, będzie odnosiło się w swej istocie do uprzedniej niezdolności do pracy, w takiej sytuacji będziemy mieli do czynienia z „tą samą chorobą” w rozumieniu art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego zgłoszonego w razie choroby i macierzyństwa, j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.

Tylko „nowa choroba” w pełnym tego słowa znaczeniu (inne objawy aniżeli dotychczasowej choroby) daje Panu pewność rozpoczęcia nowego okresu zasiłkowego.

*Tymorek Krystyna, Świadczenia chorobowe – odpowiedzi na pytania, „Służba Pracownicza”, 2005.8.11.

Zobacz również: Ekwiwalent za urlop nauczyciela

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »