Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasiłek macierzyński od dwóch pracodawców

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-03-02

Moja żona pracuje w dużej firmie na pełen etat. Chciałbym ją zatrudnić w rodzinnej spółce także na pełen etat (nie jestem prezesem). Praca byłaby w trybie zadaniowym. Czy mogę żonę zatrudnić na umowę o pracę i czy po opłaceniu wszystkich składek dostanie ona zasiłek macierzyński z obu miejsc pracy? Czy przez okres macierzyńskiego zasiłek wypłaca ZUS czy pracodawca? Czy średnią zasiłku oblicza się ze średniej ostatnich 3 miesięcy wynagrodzenia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Zasiłek macierzyński od dwóch pracodawców

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego na okoliczność macierzyństwa

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym zostały jasno określone w przepisach ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, przy czym najistotniejsze jest wyodrębnienie w niej czterech oddzielnych rodzajów ubezpieczeń: ryzyka emerytalnego, rentowych, chorobowego i wypadkowego. Zostały one odrębnie uregulowane, odpowiednio w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego na wypadek choroby i macierzyństwa oraz ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Te odrębne regulacje dotyczą różnych chronionych ryzyk, które podlegają ochronie na podstawie odrębnej składki ubezpieczeniowej, gromadzonej w odrębnych funduszach wydzielonych w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W związku z tym, stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, pracownicy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, a stosunek pracy – jak stanowi art. 9 ust. 1 ustawy – jest wyłącznym tytułem ich ubezpieczenia w ramach tego ryzyka, nawet gdy spełniają jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów.

Czy dwa stosunki pracy to dwa tytuły do wypłaty zasiłku macierzyńskiego?

Dwa stosunki pracy to dwie podstawy do ubezpieczenia chorobowego, a więc dwa tytuły do wypłaty zasiłku macierzyńskiego.

Osoby zatrudnione pozostają pracownikami, którzy, jak stanowią art. 11 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 1 ustawy, podlegają ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku.

Urlop macierzyński i wychowawczy

Urlopy macierzyński i wychowawczy są instytucjami prawa pracy, które mają znaczenie dla realizacji stosunku pracy, czyli dla wykonywania przez jego podmioty wzajemnych praw i obowiązków składających się na treść tego stosunku prawnego. Urlopy macierzyński (art. 180 Kodeksku pracy) i wychowawczy (art. 186) są obligatoryjnymi dla pracodawcy okresami zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy, za których czas pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, jednak przerwy w świadczeniu pracy z tytułu urodzenia dziecka i sprawowania nad nim osobistej opieki nie są przerwami w wykonywaniu pracy powodującymi utratę statusu pracownika (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2005 r., sygn. akt II UK 128/04, OSNP 2005 nr 15, poz. 233).

ZUS nie powinien podważać tej drugiej umowy, choć czasem tak się zdarza. Ważne, aby posiadać dowody na wykonywanie obowiązków pracowniczych.

Ile wynosi podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego dla pracownika?

Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego dla pracownika stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy albo z faktycznego okresu zatrudnienia za pełne kalendarzowe miesiące, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem tego okresu.

Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku przysługującego pracownikowi przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne.

Jeżeli w okresie, z którego wynagrodzenie przyjmowane jest do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku, pracownik nie osiągnął pełnego wynagrodzenia z przyczyn usprawiedliwionych, przy obliczaniu podstawy wymiaru zasiłku:

  • wyłącza się wynagrodzenie za miesiące, w których pracownik przepracował mniej niż połowę obowiązującego go w tym miesiącu czasu pracy,
  • przyjmuje się – po uzupełnieniu – wynagrodzenie za miesiące, w których pracownik przepracował co najmniej połowę obowiązującego go w tym miesiącu czasu pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Kiedy okres zasiłkowy należy liczyć na nowo?

Kiedy okres zasiłkowy należy liczyć na nowo?

Przebywam na zwolnieniu lekarskim (L4). Chciałbym wiedzieć, czy w wypadku przerwania okresu zasiłkowego w dzień wolny od pracy (brak orzeczonej...

Lepiej wybrać dalsze prowadzenie działalności czy zatrudnienie na etat?

Od roku prowadzę działalność gospodarczą. Obecnie zaszłam w ciążę i zastanawiam się nad rozwiązaniem, które pozwoli mi otrzymać najwyższy...

 

Praca na etacie i działalność gospodarcza – jaki zasiłek macierzyński?

Praca na etacie i działalność gospodarcza – jaki zasiłek macierzyński?

Planujemy założyć z tatą firmę i pierwotnie miała być na niego, bo ja jestem zatrudniona na etacie. Jednak okazało się, że jestem w ciąży...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »