Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Doliczenie innych okresów do stażu pracy w wojsku

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-03-15

Jestem żołnierzem zawodowym. Wcześniej byłem w służbie zasadniczej, później rok na zasiłku dla bezrobotnych oraz pracowałem sezonowo. Czy te okresy (oraz praca w gospodarstwie rodziców jako nastolatek) mogę doliczyć do stażu pracy w wojsku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Doliczenie innych okresów do stażu pracy w wojsku

Okresy czynnej służby wojskowej od których zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej

Odpowiedź na Pana pytanie zależy od tego, kiedy Pan nabył prawo do świadczenia. Zgodnie z obecnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 maja 2004 r.:

„2. 1. Do okresu czynnej służby wojskowej, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, wlicza się:

1) okresy czynnej służby wojskowej;

2) okresy służby w Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rzadu, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, służbie Więziennej, służbie Celnej lub Urzędzie Ochrony Państwa;

3) zakończone okresy zatrudnienia wykonywanego w pełnym wymiarze czasu pracy; wymiar czasu pracy podlega zsumowaniu w przypadku równoczesnego wykonywania zatrudnienia u różnych pracodawców w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego w danym zawodzie lub na danym stanowisku;

4) okres ukończonych studiów wyższych przed powołaniem do zawodowej służby wojskowej, na jednym kierunku, nie dłuższy jednak od programowego czasu ich trwania, pod warunkiem uzyskania dyplomu ich ukończenia”.

Z kolei zgodnie z pkt 9 „żołnierzowi zawodowemu, który pełnił służb w dniu 1 lipca 2004 r., przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej do okresu służby, o którym mowa § 2, wlicza się także okresy wliczone przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej, do której nabył prawo w czasie pełnienia służby przed dniem 1 lipca 2004 r.”

Okresy wliczane do stażu pracy 

Zgodnie ze wcześniejszym rozporządzeniem do stażu pracy wliczano inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegały wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Jednym z warunków zaliczenia okresu pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy jest, by praca ta wykonywana była stale. W wyroku z dnia 28 czerwca 1994 r., sygn. akt III AUr 206/94 (OSA 1994/7/62), Sąd Apelacyjny w Rzeszowie stanął na stanowisku, iż „sam fakt zamieszkiwania wspólnie z rodzicami w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia nie daje podstaw dla przypisania takiej osobie statusu domownika. Niewystarczające byłoby również ustalenie, że pomaga on w gospodarstwie rolnym dorywczo, np. w przypadku dwuzawodowca (…). Stała praca w gospodarstwie rolnym wymaga również pewnego psychicznego nastawienia polegającego na wiązaniu się w pewnym okresie czasu z gospodarstwem rolnym i nie szukaniu stałego zatrudnienia poza nim”.

Jeśli więc nabył Pan prawo do nagrody, tj. wyliczono Panu staż przed 2004 rokiem, zachowuje Pan ten staż, doliczając kolejne lata. Jeśli nie – nie ma możliwości wliczenia pracy w gospodarstwie do nagrody. Zasiłek dla bezrobotnych – nie liczy się w żadnym wypadku. Natomiast okresy pracy udokumentowane – tak (ale pod warunkiem nabycia prawa przed 2004 rokiem).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Jak przeliczyć emeryturę?

Od kilku lat jestem na emeryturze nauczycielskiej. Prowadzę jednocześnie działalność gospodarczą, opłacam składki zdrowotne. Mam 63 lata. Jak przeliczyć...

 

Praca w polu jako okres uzupełniający do emerytury?

Praca w polu jako okres uzupełniający do emerytury?

W latach 1972–1975 pracowałem w gospodarstwie rolnym razem z rodzicami. Gospodarstwo i dom, w którym mieszkaliśmy, należały do...

Odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w sprawie odmowy przyznania emerytury

Na świadectwie wykonywania pracy w szczególnych warunkach, wydanym przez nieistniejący już zakład, określono moje stanowisko jako spawacz (wymienione...

 

Emerytura kolejowa

Mam 62 lata. Przepracowanych lat pracy razem mam 40, w tym ponad 16 lat w przedsiębiorstwie kolei PKP. W czasie pracy dla PKP byłem delegowany do...

 

Starania o uzyskanie 1,5 świadczenia emerytalnego

Posiadam rentę w związku ze służbą wojskową, po przebytych urazach na kontrakcie w służbie zawodowej, również posiadam emeryturę z ZUS-u....

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »