Kategoria: Emerytura

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Doliczenie do stażu pracy w wojsku okresu nauki w szkole oficerskiej

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-06-13

Szkołę oficerską odbywałem w latach 1975-1979, natomiast służbę zawodową pełniłem od 1979 do 1990 r. Gdy zwalniano mnie z wojska, do stażu pracy nie doliczono mi lat szkoły i z tego powodu nie otrzymałem emerytury, którą można było uzyskać po 15 latach służby (twierdzono, że zalicza się szkołę oficerską do emerytury dopiero po 15 latach służby zawodowej). Kolega również został zwolniony w 1990 r. i jemu zaliczono szkołę do emerytury. Jeśli tak było, to kiedy taki przepis obowiązywał w zakresie zaliczania szkoły do emerytury, aby mieć 15-letni okres wysługi lat w wojsku?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

W momencie ustania Pana służby w wojsku obowiązywała ustawa z dnia 16 grudnia 1972 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Zgodnie z jej zapisem:

„Art. 7. 1. Emerytura przysługuje żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej, który w dniu zwolnienia z tej służby posiada 15 lat służby wojskowej w Wojsku Polskim, a w razie zwolnienia na jego prośbę – jeżeli posiada 15 lat zawodowej służby wojskowej w Wojsku Polskim.

2. W razie zwolnienia żołnierza z zawodowej służby wojskowej wskutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (w tym również na karę aresztu wojskowego) albo wskutek ukarania karą dyscyplinarną usunięcia z zawodowej służby wojskowej – emerytura przysługuje, jeżeli posiada on 20 lat zawodowej służby wojskowej w Wojsku Polskim.

3. Za służbę w Wojsku Polskim uważa się również służbę w polskich formacjach wojskowych za granicą w czasie od dnia 1 września 1939 r.

4. Na równi ze służbą w Wojsku Polskim traktuje się przypadające w czasie od dnia 1 września 1939 r. okresy:

1) działalności w ruchu oporu, z wyłączeniem tajnego nauczania,

2) służby w Armii Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i w innych armiach sojuszniczych,

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

3) pobytu w niewoli lub w obozach dla internowanych żołnierzy.”

Z kolei zgodnie z art. 8. 1: „Żołnierzowi, który spełnia warunki określone w art. 7, zalicza się do wysługi emerytalnej posiadane w dniu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej okresy:

1) czynnej służby wojskowej pełnionej:

a) w Wojsku Polskim,

b) w Armii Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich,

c) w innych armiach sojuszniczych w czasie wojny 1939-1945 r.,

2) służby w oddziałach, które prowadziły walkę z hitlerowskim okupantem, działających na obszarze Polski lub innych państw,

3) służby w wojskowych oddziałach ludowych w czasie wojny domowej w Hiszpanii oraz internowania w następstwie tej służby,

4) zatrudnienia,

5) równorzędne z okresami zatrudnienia,

6) zaliczalne do okresów zatrudnienia.

2. Okresy wymienione w ust. 1 pkt 2-6 zalicza się do wysługi emerytalnej według przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin oraz według innych przepisów szczególnych.

3. Do wysługi emerytalnej nie zalicza się okresów odbywania kary pozbawienia wolności (w tym również kary aresztu wojskowego) i kary służby w oddziale karnym oraz okresów tymczasowego aresztowania, chyba że żołnierz został uniewinniony albo postępowanie karne zostało umorzone.

Zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30.01.1959 r. o powszechnym obowiązku wojskowym (Dz. U. z 1963 r. Nr 20, poz. 108) obowiązek służby wojskowej (art. 7 pkt 3) polegał na odbywaniu: zasadniczej służby wojskowej, wojskowego szkolenia studentów, służby wojskowej w rezerwie, służby wojskowej w razie mobilizacji lub w czasie wojny. Wg ust. 2, obywatele odbywający zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe studentów w jednostkach wojskowych, ćwiczenia wojskowe rezerwy, służbę wojskową w razie mobilizacji lub w czasie wojny – byli żołnierzami w czynnej służbie wojskowej.

Zgodnie z art. 3 pkt 2 ppkt c) ustawy z dnia 06.06.1958 r. o służbie wojskowej szeregowców i podoficerów Sił Zbrojnych (Dz. U. nr 36, poz. 164 ze zm.; w brzmieniu obowiązującym do 1970 r., dalej powoływana jako ustawa) – w czynnej służbie wojskowej byli szeregowcy i podoficerowie, którzy pełnili służbę wojskową określoną w niniejszej ustawie na mocy dobrowolnego zobowiązania się do tej służby, w tym uczniowie oficerskich szkół zawodowych oraz słuchacze akademii wojskowych.

Według art. 99 ustawy uczniem oficerskiej szkoły zawodowej był żołnierz, który wniósł prośbę o przyjęcie do służby wojskowej w charakterze ucznia tej szkoły oraz o powołanie po jej ukończeniu do wojskowej służby zawodowej w charakterze oficera zawodowego i został przyjęty do tej szkoły oraz zaliczony do stanu osobowego jej uczniów. Do oficerskiej szkoły zawodowej mógł być przyjęty m.in. poborowy i przedpoborowy, jak również szeregowcy rezerwy (art. 100 ustawy).

Kandydaci do oficerskich szkół zawodowych byli kierowani do właściwej wojskowej komisji lekarskiej w celu ostatecznego ustalenia ich zdolności do służby w charakterze ucznia oficerskiej szkoły zawodowej (art. 101 ustawy).

Kandydaci, którzy zostali przyjęci do oficerskiej szkoły zawodowej, byli zaliczani do stanu osobowego uczniów tej szkoły w dniu zgłoszenia się do służby (art. 102 ustawy).

A kolejna ustawa z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych w brzmieniu na 1990 r. wskazywała: „Art. 4. Czynną służbę wojskową na zasadach określonych w ustawie pełnią również osoby powołane do tej służby w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych”.

Według treści ww. ustaw szkoła oficerska była okresem czynnej służby wojskowej. Różnica polegała na tym, że zwalniając się ze służby – należało posiadać 15 lat okresu zawodowej służby, przy zwalnianiu nie na swój wniosek – 15 lat służby wojskowej.

A nadto, zgodnie z art. 7 ust. 2: „W razie zwolnienia żołnierza z zawodowej służby wojskowej wskutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (w tym również na karę aresztu wojskowego) albo wskutek ukarania karą dyscyplinarną usunięcia z zawodowej służby wojskowej – emerytura przysługuje, jeżeli posiada on 20 lat zawodowej służby wojskowej w Wojsku Polskim.”.

Nie wiem, jak wyglądało zakończenie Pana pracy w wojsku, ale zasadniczo od decyzji – okres szkoły był lub nie był zaliczany.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Jak najkorzystniej przejść na emeryturę będąc na zasiłku chorobowym?

Jestem jeszcze miesiąc na zasiłku chorobowym, który trwać będzie łącznie pół roku. W tym czasie nabyłem prawa do przejścia na emeryturę....

Przyjęcie najkorzystniejszych lat pracy przy wyliczeniu wskaźnika podstawy wymiaru kapitału początkowego

Po ukończeniu studiów od roku 1977 rozpocząłem pracę i pracuję do dnia dzisiejszego. Do wyliczenia wskaźnika wysokości podstawy wymiaru kapitału...

W którym momencie przejść na emeryturę?

W dniu 13.04.2017 nabieram praw do emerytury i mam dylemat, czy złożyć wniosek o emeryturę w dniu 31marca i pójść na emeryturę...

Wygrana sprawa przed sądem o emeryturę i jej zwrot za poprzedni rok

Tata starał się o emeryturę przed sądem. Wygrał sprawę po dłuższym czasie, ale równolegle pracował (żeby nie być bez środków do życia). Czy tata...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »