Doliczenie do stażu pracy w wojsku okresu nauki w szkole oficerskiej

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Szkołę oficerską odbywałem w latach 1975-1979, natomiast służbę zawodową pełniłem od 1979 do 1990 r. Gdy zwalniano mnie z wojska, do stażu pracy nie doliczono mi lat szkoły i z tego powodu nie otrzymałem emerytury, którą można było uzyskać po 15 latach służby (twierdzono, że zalicza się szkołę oficerską do emerytury dopiero po 15 latach służby zawodowej). Kolega również został zwolniony w 1990 r. i jemu zaliczono szkołę do emerytury. Jeśli tak było, to kiedy taki przepis obowiązywał w zakresie zaliczania szkoły do emerytury, aby mieć 15-letni okres wysługi lat w wojsku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Doliczenie do stażu pracy w wojsku okresu nauki w szkole oficerskiej

Ustawa z dnia 16 grudnia 1972 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin

W momencie ustania Pana służby w wojsku obowiązywała ustawa z dnia 16 grudnia 1972 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Zgodnie z jej zapisem:

„Art. 7. 1. Emerytura przysługuje żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej, który w dniu zwolnienia z tej służby posiada 15 lat służby wojskowej w Wojsku Polskim, a w razie zwolnienia na jego prośbę – jeżeli posiada 15 lat zawodowej służby wojskowej w Wojsku Polskim.

2. W razie zwolnienia żołnierza z zawodowej służby wojskowej wskutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (w tym również na karę aresztu wojskowego) albo wskutek ukarania karą dyscyplinarną usunięcia z zawodowej służby wojskowej – emerytura przysługuje, jeżeli posiada on 20 lat zawodowej służby wojskowej w Wojsku Polskim.

3. Za służbę w Wojsku Polskim uważa się również służbę w polskich formacjach wojskowych za granicą w czasie od dnia 1 września 1939 r.

4. Na równi ze służbą w Wojsku Polskim traktuje się przypadające w czasie od dnia 1 września 1939 r. okresy:

1) działalności w ruchu oporu, z wyłączeniem tajnego nauczania,

2) służby w Armii Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i w innych armiach sojuszniczych,

3) pobytu w niewoli lub w obozach dla internowanych żołnierzy.”

Z kolei zgodnie z art. 8. 1: „Żołnierzowi, który spełnia warunki określone w art. 7, zalicza się do wysługi emerytalnej posiadane w dniu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej okresy:

1) czynnej służby wojskowej pełnionej:

a) w Wojsku Polskim,

b) w Armii Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich,

c) w innych armiach sojuszniczych w czasie wojny 1939-1945 r.,

2) służby w oddziałach, które prowadziły walkę z hitlerowskim okupantem, działających na obszarze Polski lub innych państw,

3) służby w wojskowych oddziałach ludowych w czasie wojny domowej w Hiszpanii oraz internowania w następstwie tej służby,

4) zatrudnienia,

5) równorzędne z okresami zatrudnienia,

6) zaliczalne do okresów zatrudnienia.

2. Okresy wymienione w ust. 1 pkt 2-6 zalicza się do wysługi emerytalnej według przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin oraz według innych przepisów szczególnych.

3. Do wysługi emerytalnej nie zalicza się okresów odbywania kary pozbawienia wolności (w tym również kary aresztu wojskowego) i kary służby w oddziale karnym oraz okresów tymczasowego aresztowania, chyba że żołnierz został uniewinniony albo postępowanie karne zostało umorzone.

Zobacz również: Czy szkoła policealna wlicza się do stażu pracy?

Obowiązek służby wojskowej według ustawy z dnia 30.01.1959 r.

Zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30.01.1959 r. o powszechnym obowiązku wojskowym (Dz. U. z 1963 r. Nr 20, poz. 108) obowiązek służby wojskowej (art. 7 pkt 3) polegał na odbywaniu: zasadniczej służby wojskowej, wojskowego szkolenia studentów, służby wojskowej w rezerwie, służby wojskowej w razie mobilizacji lub w czasie wojny. Wg ust. 2, obywatele odbywający zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe studentów w jednostkach wojskowych, ćwiczenia wojskowe rezerwy, służbę wojskową w razie mobilizacji lub w czasie wojny – byli żołnierzami w czynnej służbie wojskowej.

Zgodnie z art. 3 pkt 2 ppkt c) ustawy z dnia 06.06.1958 r. o służbie wojskowej szeregowców i podoficerów Sił Zbrojnych (Dz. U. nr 36, poz. 164 ze zm.; w brzmieniu obowiązującym do 1970 r., dalej powoływana jako ustawa) – w czynnej służbie wojskowej byli szeregowcy i podoficerowie, którzy pełnili służbę wojskową określoną w niniejszej ustawie na mocy dobrowolnego zobowiązania się do tej służby, w tym uczniowie oficerskich szkół zawodowych oraz słuchacze akademii wojskowych.

Według art. 99 ustawy uczniem oficerskiej szkoły zawodowej był żołnierz, który wniósł prośbę o przyjęcie do służby wojskowej w charakterze ucznia tej szkoły oraz o powołanie po jej ukończeniu do wojskowej służby zawodowej w charakterze oficera zawodowego i został przyjęty do tej szkoły oraz zaliczony do stanu osobowego jej uczniów. Do oficerskiej szkoły zawodowej mógł być przyjęty m.in. poborowy i przedpoborowy, jak również szeregowcy rezerwy (art. 100 ustawy).

Kandydaci do oficerskich szkół zawodowych byli kierowani do właściwej wojskowej komisji lekarskiej w celu ostatecznego ustalenia ich zdolności do służby w charakterze ucznia oficerskiej szkoły zawodowej (art. 101 ustawy).

Kandydaci, którzy zostali przyjęci do oficerskiej szkoły zawodowej, byli zaliczani do stanu osobowego uczniów tej szkoły w dniu zgłoszenia się do służby (art. 102 ustawy).

Zobacz również: Czy OHP wlicza się do stażu pracy?

Ustawa z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

A kolejna ustawa z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych w brzmieniu na 1990 r. wskazywała: „Art. 4. Czynną służbę wojskową na zasadach określonych w ustawie pełnią również osoby powołane do tej służby w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych”.

Według treści ww. ustaw szkoła oficerska była okresem czynnej służby wojskowej. Różnica polegała na tym, że zwalniając się ze służby – należało posiadać 15 lat okresu zawodowej służby, przy zwalnianiu nie na swój wniosek – 15 lat służby wojskowej.

A nadto, zgodnie z art. 7 ust. 2: „W razie zwolnienia żołnierza z zawodowej służby wojskowej wskutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (w tym również na karę aresztu wojskowego) albo wskutek ukarania karą dyscyplinarną usunięcia z zawodowej służby wojskowej – emerytura przysługuje, jeżeli posiada on 20 lat zawodowej służby wojskowej w Wojsku Polskim.”.

Nie wiem, jak wyglądało zakończenie Pana pracy w wojsku, ale zasadniczo od decyzji – okres szkoły był lub nie był zaliczany.

Zobacz również: Co wlicza się do wysługi lat w wojsku?

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »