Przejście na emeryturę w czasie leczenia

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Mój mąż nabędzie prawo do emerytury w lipcu br. (jest urodzony w 1948 r.). Obecnie jest w czasie leczenia, czeka go operacja. Mamy wątpliwości, czy przebywając na zwolnieniu lekarskim, może przejść na emeryturę? W jego firmie osoby przechodzące od razu na emeryturę dostają wyższą odprawę, a te, które jeszcze pracują i przechodzą dopiero potem – tylko tę niższą, kodeksową. Czy mąż straci to uprawnienie, jeśli wciąż będzie w lipcu na L4? Jak korzystnie dla nas rozwiązać ten problem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przejście na emeryturę w czasie leczenia

Komu przysługuje odprawa emerytalno-rentowa od pracodawcy?

Z opisu wynika, iż mąż nabierze praw do emerytury w lipcu br. Zgodnie z regulaminem wynagradzania w zakładzie pracy wyższą odprawę otrzyma, przechodząc od razu na emeryturę, niż w późniejszym okresie. Pani obawy dotyczą tego, czy będąc na zwolnieniu lekarskim, może przejść na emeryturę. Oczywiście, że tak.

Przepisy nie wymagają, aby osoba nabywająca praw do emerytury, składająca wniosek o emeryturę, była zdolna do pracy.

Odprawa emerytalno-rentowa przysługuje od pracodawcy wszystkim pracownikom, a więc osobom świadczącym pracę na podstawie stosunku pracy. Odprawa nie przysługuje zatem w przypadku umowy-zlecenia czy umowy o dzieło. Dla nabycia prawa do odprawy nie ma znaczenia także wymiar czasu pracy (np. 1/2 etatu, 1/4 etatu), rodzaj umowy o pracę (czy jest to umowa na czas określony, czy na czas nieokreślony), podstawa zatrudnienia (umowa o pracę, powołanie, mianowanie). Każdy rodzaj umowy o pracę upoważnia do otrzymania odprawy.

Odprawa emerytalno-rentowa przysługuje pracownikowi, jeżeli zaistnieją łącznie dwie przesłanki:

  1. pracownik spełnia warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub do emerytury,
  2. stosunek pracy ustaje w związku z przejściem na rentę lub emeryturę.

Są to jedyne warunki, jakie pracownik musi spełniać, aby nabyć prawo do odprawy emerytalno-rentowej. Przysługuje ona w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, jakie pracownik otrzymał w momencie odejścia na emeryturę lub rentę (art. 921 Kodeksu pracy).

Przy ustalaniu prawa pracownika do odprawy emerytalno-rentowej nie bierzemy pod uwagę ani stażu pracy u pracodawcy, u którego pracownik przechodzi na emeryturę, ani ogólnego stażu pracy pracownika.

Niezbędnym warunkiem nabycia prawa do odprawy jest faktyczne ustanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Zobacz również: Czy pracujący emeryt ma prawo do zasiłku chorobowego?

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

 Kiedy roszczenie o wypłatę odprawy emerytalno-rentowej staje się wymagalne?

  1. w momencie rozwiązania stosunku pracy, po uprzednim przyznaniu pracownikowi emerytury lub renty albo
  2. od dnia przyznania świadczenia, jeżeli nastąpiło to po rozwiązaniu stosunku pracy na wniosek pracownika złożony w czasie zatrudnienia.

Jeżeli pracownik uzyskał decyzję organu ubezpieczeniowego stwierdzającą jego prawo do emerytury lub renty, a następnie zawiesił swoje świadczenie i w dalszym ciągu jest zatrudniony, nie rozwiązując stosunku pracy, to nie przysługuje mu odprawa. Roszczenie o wypłatę odprawy emerytalno-rentowej staje się wymagalne wraz z ustaniem stosunku pracy, jeżeli w chwili tej uprawnienia pracownika są stwierdzone decyzją organu ubezpieczeniowego.

Kiedy urodzeni przed 1949 nabywają prawo do emerytury?

Prawo do emerytury ubezpieczeni urodzeni przed 1949 r. nabywają w momencie spełnienia następujących warunków (art. 27 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych):

  • osiągnęli wiek: kobiety – 60 lat i mężczyźni – 65 lat oraz
  • udowodnili okres składkowy i nieskładkowy (art. 6 i 7) wynoszący: kobiety – 20 lat, mężczyźni – 25 lat.

Nie jest stawiane obwarowanie, że w momencie przejścia na emeryturę mają być zdolni do pracy.

Ponadto przepisy co prawda zabraniają zwolnić pracownika będącego na zwolnieniu, ale nie zabraniają rozwiązać umowy przez pracownika. Ważne, aby w oświadczeniu o wypowiedzeniu wpisał „wnoszę o rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę”.

Czy prawo do zasiłku chorobowego wygasa po ustaleniu prawa do emerytury?

Zgodnie z art. 13 ust. 1. ustawy zasiłkowej „zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy powstałej w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, jak i z tytułu niezdolności do pracy powstałej po ustaniu tytułu ubezpieczenia nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy: ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy (…)”.

Oznacza to, że w momencie nabycia uprawnień emerytalnych – po rozwiązaniu stosunku pracy – mąż straci prawo do zasiłku chorobowego. A będzie miał prawo tylko do emerytury.

Zobacz również: Przejście na rentę a odprawa

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »