Kategoria: Emerytura

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Emerytura dla mężczyzny w wieku 60 lat

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2018-05-11

Sprawa dotyczy osoby(mężczyzny) czynnej zawodowo, pracującej od 1975 r., urodzonej w kwietniu 1958 r. Obecnie jej staż pracy wynosi 42 lata, w tym 23 lata w warunkach szkodliwych. Po wstępnej konsultacji z ZUS-ie stwierdzono, że emerytura w wieku lat 60 nie przysługuje. Czy jest szansa, aby dochodzić przyznania emerytury w sądzie? Jak w tym przypadku postępować?

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

»Wybrane opinie klientów

Panie Mecenasie! Bardzo dziękujemy za całą pomoc - wiele wątpliwości nam Pan wyjaśnił . Sądzę, że dalej będziemy próbować same rozplątywać te nasze sprawy, choć jeśli napotkamy kolejne trudności, pozwolimy sobie w nowych zapytaniach skorzystać z Pańskiej pomocy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Ewa, 70 lat, obecnie emerytka
Bardzo dziękuje Pani Izabeli za niezwykle klarowną poradę prawną. To już kolejny raz kiedy korzystam z usług portalu i wiem, że jak tylko będę potrzebował prawnego wsparcia to tu wrócę. Pozdrawiam
Miłosz, 31 lat
Bardzo fajna sprawa. Porada prawna bez ruszania się z domu i poszukiwania kancelarii. I do tego prawie błyskawiczna odpowiedź. Z udzielonej odpowiedzi jestem zadowolona. Co do ceny, to nie wiem czy zapłaciłam dużo czy mało, bo nie korzystałam wcześniej z porad prawników, więc nie mam porównania. Wydaje mi się jednak, że cena nie była zbyt niska w porównaniu do stopnia złożoności sprawy.
Barbara
Rzeczowe wyjaśnienie i informacja której nie mogłam nigdzie znaleźć, nikt nie potrafił konkretnie odpowiedzieć co mam zrobić, jaki wniosek mam złożyć. Cena bardzo sensowna, zwłaszcza że bez wychodzenia z domu, bez starty czasu, paliwa i wszelkiego po drodze wiem co mam zrobić.
Ewa, 35 lat, Pracownik IT
Serdeczne i szczere podziękowania dla Pana Janusza Polanowskiego za okazaną pomoc i doradztwo. Pełen profesjonalizm. Polecam.
Dawid, 29 lat, Przedsiębiorca

Osoba, której dotyczy pytanie uzyska wiek 60 lat w kwietniu 2018 r. 

Zacznę od udzielenia odpowiedzi na dwa ostatnie pytania. Domniemywam, że wstępna konsultacja w jednostce ZUS-u nie zakończyła się wydaniem pisemnej decyzji. Jeżeli owa zostanie wydana, wówczas zgodnie z zamieszczonym w treści decyzji pouczeniem służy odwołanie. Tak więc warunkiem wszczęcia postępowania sądowego jest otrzymanie decyzji odmawiającej prawa do emerytury.

Jeżeli chodzi o nabycie praw do emerytury, to zgodnie z nową ustawą emerytalną wiekiem uprawniającym mężczyzn do przejścia na emeryturę jest ukończenie 65 lat. Nadal możliwe jest uzyskanie wcześniejszej emerytury, o której mowa w art. 24 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, 1948, 2036 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 2 i 38) – tzw. emerytury pomostowej w wieku 60 lat, o ile spełnione są warunki określone przepisami – ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych.

Pisała Pani o tym, że osoba jest czynna zawodowo. Może w tym tkwi problem. Przed przejściem na taką emeryturę stosunek pracy musi zostać rozwiązany. Zgodnie z art. 4 „prawo do emerytury pomostowej, z uwzględnieniem art. 5–12, przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

1) urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.;

2) ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat;

3) osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn;

4) ma okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zasadach określonych w art. 5–9 i art. 11 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn;

5) przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS;

6) po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3;

7) nastąpiło z nim rozwiązanie stosunku pracy”.

„Prawo do emerytury pomostowej przysługuje również osobie, która:

1) po dniu 31 grudnia 2008 r. nie wykonywała pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3;

2) spełnia warunki określone w art. 4 pkt 1-5 i 7 i art. 5-12;

3) w dniu wejścia w życie ustawy miała wymagany w przepisach, o których mowa w pkt 2, okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3”.

Wyjątki opisane w art. 5–12 dotyczą m.in. pracowników wykonujących pracę w powietrzu na statkach, w morskich portach handlowych oraz przedsiębiorstwach pomocniczych działających na rzecz tych portów, pracy w hutnictwie, pracy maszynistów pojazdów trakcyjnych,członków zawodowych ekip ratownictwa górskiego, prac górniczych, a także innych wymienionych w ustawie.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy „prace w szczególnych warunkach to prace związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia, wykonywane w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczasowym stanowisku. Zgodnie z ust. 2 prace o szczególnym charakterze to prace wymagające szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, których możliwość należytego wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej, związanego z procesem starzenia się”.

Są to m.in. prace w górnictwie, hutnictwie, energetyce, przemyśle metalowym, chemicznym, budowlanym, drzewnym, papierniczym, lekkim, poligraficznym, rolno-spożywczym, w budownictwie, leśnictwie, transporcie, rolnictwie, gospodarce komunalnej, służbie zdrowia, opiece społecznej. Jeżeli chodzi o osoby, które mogą się starać o nabycie takiej emerytury, będą to: rybacy morscy, ratownicy GOPR, osoby pracujące na statkach powietrznych, portach morskich, przy przetwórstwie azbestu, ołowiu, kadmu, pracach garbarskich, w podziemnych kanałach ściekowych.  Prace wymienione zostały w specjalnych wykazach.

Przy ustalaniu okresu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, nie uwzględnia się okresów niewykonywania pracy, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie lub świadczenie z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Żołnierze zawodowi, funkcjonariusze Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej nabywają prawo do emerytury pomostowej, jeżeli nie spełniają warunków do nabycia prawa lub utracili prawo do emerytury określonej w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób.

Prawo do emerytury pomostowej powstaje z dniem spełnienia warunków wymaganych do nabycia tego prawa. Postępowanie w sprawie emerytury pomostowej wszczyna się na wniosek ubezpieczonego zgłoszony bezpośrednio lub za pośrednictwem płatnika składek w organie rentowym.

Proszę bardzo dokładnie przeanalizować dokumenty potwierdzające pracę w szczególnych warunkach bądź w szczególnym charakterze i upewnić się, że praca wykonywana przez tę osobę zawiera się wykazie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »