Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Emerytura dla mężczyzny w wieku 60 lat

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2018-05-11

Sprawa dotyczy osoby(mężczyzny) czynnej zawodowo, pracującej od 1975 r., urodzonej w kwietniu 1958 r. Obecnie jej staż pracy wynosi 42 lata, w tym 23 lata w warunkach szkodliwych. Po wstępnej konsultacji z ZUS-ie stwierdzono, że emerytura w wieku lat 60 nie przysługuje. Czy jest szansa, aby dochodzić przyznania emerytury w sądzie? Jak w tym przypadku postępować?

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Osoba, której dotyczy pytanie uzyska wiek 60 lat w kwietniu 2018 r. 

Zacznę od udzielenia odpowiedzi na dwa ostatnie pytania. Domniemywam, że wstępna konsultacja w jednostce ZUS-u nie zakończyła się wydaniem pisemnej decyzji. Jeżeli owa zostanie wydana, wówczas zgodnie z zamieszczonym w treści decyzji pouczeniem służy odwołanie. Tak więc warunkiem wszczęcia postępowania sądowego jest otrzymanie decyzji odmawiającej prawa do emerytury.

Jeżeli chodzi o nabycie praw do emerytury, to zgodnie z nową ustawą emerytalną wiekiem uprawniającym mężczyzn do przejścia na emeryturę jest ukończenie 65 lat. Nadal możliwe jest uzyskanie wcześniejszej emerytury, o której mowa w art. 24 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, 1948, 2036 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 2 i 38) – tzw. emerytury pomostowej w wieku 60 lat, o ile spełnione są warunki określone przepisami – ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych.

Pisała Pani o tym, że osoba jest czynna zawodowo. Może w tym tkwi problem. Przed przejściem na taką emeryturę stosunek pracy musi zostać rozwiązany. Zgodnie z art. 4 „prawo do emerytury pomostowej, z uwzględnieniem art. 5–12, przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

1) urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.;

2) ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat;

3) osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn;

4) ma okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zasadach określonych w art. 5–9 i art. 11 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn;

5) przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS;

6) po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3;

7) nastąpiło z nim rozwiązanie stosunku pracy”.

„Prawo do emerytury pomostowej przysługuje również osobie, która:

1) po dniu 31 grudnia 2008 r. nie wykonywała pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3;

2) spełnia warunki określone w art. 4 pkt 1-5 i 7 i art. 5-12;

3) w dniu wejścia w życie ustawy miała wymagany w przepisach, o których mowa w pkt 2, okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3”.

Wyjątki opisane w art. 5–12 dotyczą m.in. pracowników wykonujących pracę w powietrzu na statkach, w morskich portach handlowych oraz przedsiębiorstwach pomocniczych działających na rzecz tych portów, pracy w hutnictwie, pracy maszynistów pojazdów trakcyjnych,członków zawodowych ekip ratownictwa górskiego, prac górniczych, a także innych wymienionych w ustawie.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy „prace w szczególnych warunkach to prace związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia, wykonywane w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczasowym stanowisku. Zgodnie z ust. 2 prace o szczególnym charakterze to prace wymagające szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, których możliwość należytego wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej, związanego z procesem starzenia się”.

Są to m.in. prace w górnictwie, hutnictwie, energetyce, przemyśle metalowym, chemicznym, budowlanym, drzewnym, papierniczym, lekkim, poligraficznym, rolno-spożywczym, w budownictwie, leśnictwie, transporcie, rolnictwie, gospodarce komunalnej, służbie zdrowia, opiece społecznej. Jeżeli chodzi o osoby, które mogą się starać o nabycie takiej emerytury, będą to: rybacy morscy, ratownicy GOPR, osoby pracujące na statkach powietrznych, portach morskich, przy przetwórstwie azbestu, ołowiu, kadmu, pracach garbarskich, w podziemnych kanałach ściekowych.  Prace wymienione zostały w specjalnych wykazach.

Przy ustalaniu okresu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, nie uwzględnia się okresów niewykonywania pracy, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie lub świadczenie z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Żołnierze zawodowi, funkcjonariusze Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej nabywają prawo do emerytury pomostowej, jeżeli nie spełniają warunków do nabycia prawa lub utracili prawo do emerytury określonej w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób.

Prawo do emerytury pomostowej powstaje z dniem spełnienia warunków wymaganych do nabycia tego prawa. Postępowanie w sprawie emerytury pomostowej wszczyna się na wniosek ubezpieczonego zgłoszony bezpośrednio lub za pośrednictwem płatnika składek w organie rentowym.

Proszę bardzo dokładnie przeanalizować dokumenty potwierdzające pracę w szczególnych warunkach bądź w szczególnym charakterze i upewnić się, że praca wykonywana przez tę osobę zawiera się wykazie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Firma w USA a emerytura w Polsce

Ukończyłem 65 lat i składam wniosek o emeryturę. Mieszkam tymczasowo w USA bez prawa stałego pobytu. Mam tam małą firmę i opłacam raz...

W jakiej kolejności złożyć dokumenty przy wniosku o emeryturę?

Kilka miesięcy temu skończyłam 60 lat. W październiku chcę złożyć wniosek o emeryturę. Jeszcze pozostaję w stosunku racy. W jakiej...

Odprawa emerytalna dla nauczyciela pracującego w dwóch placówkach

Od 1 września br. otrzymałam nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Przez ostatnie dwa lata pracowałam w dwóch placówkach oświatowych: szkole...

Jak najkorzystniej przejść na emeryturę będąc na zasiłku chorobowym?

Jestem jeszcze miesiąc na zasiłku chorobowym, który trwać będzie łącznie pół roku. W tym czasie nabyłem prawa do przejścia na emeryturę....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »