Kategoria: Emerytura

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypłata emerytury – od nabycia prawa, czy od złożenia wniosku?

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2015-06-24

Od 3 lat spełniam warunki do pobierania emerytury, jednak o przeliczenie emerytury zwróciłem się do ZUS dopiero przed 2 miesiącami. Czy mogę ubiegać się o wypłatę zaległych emerytur z tych prawie 3 lat? ZUS mi odpisał, iż prawo do emerytury nabyłem dopiero teraz i że brak jest podstaw do wypłaty emerytury za wcześniejszy okres.

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Panie Mecenasie! Bardzo dziękujemy za całą pomoc - wiele wątpliwości nam Pan wyjaśnił . Sądzę, że dalej będziemy próbować same rozplątywać te nasze sprawy, choć jeśli napotkamy kolejne trudności, pozwolimy sobie w nowych zapytaniach skorzystać z Pańskiej pomocy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Ewa, 70 lat, obecnie emerytka
Bardzo dziękuje Pani Izabeli za niezwykle klarowną poradę prawną. To już kolejny raz kiedy korzystam z usług portalu i wiem, że jak tylko będę potrzebował prawnego wsparcia to tu wrócę. Pozdrawiam
Miłosz, 31 lat
Bardzo fajna sprawa. Porada prawna bez ruszania się z domu i poszukiwania kancelarii. I do tego prawie błyskawiczna odpowiedź. Z udzielonej odpowiedzi jestem zadowolona. Co do ceny, to nie wiem czy zapłaciłam dużo czy mało, bo nie korzystałam wcześniej z porad prawników, więc nie mam porównania. Wydaje mi się jednak, że cena nie była zbyt niska w porównaniu do stopnia złożoności sprawy.
Barbara
Rzeczowe wyjaśnienie i informacja której nie mogłam nigdzie znaleźć, nikt nie potrafił konkretnie odpowiedzieć co mam zrobić, jaki wniosek mam złożyć. Cena bardzo sensowna, zwłaszcza że bez wychodzenia z domu, bez starty czasu, paliwa i wszelkiego po drodze wiem co mam zrobić.
Ewa, 35 lat, Pracownik IT
Serdeczne i szczere podziękowania dla Pana Janusza Polanowskiego za okazaną pomoc i doradztwo. Pełen profesjonalizm. Polecam.
Dawid, 29 lat, Przedsiębiorca

Zatem od 3 lat spełnia Pan warunki do nabycia emerytury, ale prawo to nie zostało Panu przyznane, dopiero w tym roku złożył Pan wniosek o przyznanie emerytury.

Wyjaśnię zatem, że oceny stanu faktycznego trzeba będzie dokonać o dwa przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, będą to art. 100 ust. 1 i art. 129 ust. 1, które poniżej zacytuję:

Art. 100. 1. Prawo do świadczeń określonych w ustawie powstaje z dniem spełnienia wszystkich warunków wymaganych do nabycia tego prawa, z zastrzeżeniem ust. 2.”

Art. 129. 1. Świadczenia wypłaca się poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu, z uwzględnieniem ust. 2.

2. W razie zgłoszenia wniosku o rentę rodzinną w miesiącu przypadającym bezpośrednio po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć ubezpieczonego, emeryta lub rencisty, rentę rodzinną wypłaca się od dnia śmierci, nie wcześniej jednak niż od dnia spełnienia warunków do renty przez uprawnionych członków rodziny”.

Czym innym jest zatem prawo do emerytury jako takie, a czym innym prawo żądania jej wypłaty.

W nauce prawa podnosi się, iż prawo do emerytury ustala się na dzień spełnienia warunków powstania prawa do tych świadczeń, bez względu na ich realizację (tj. złożenie wniosku), co przesądza o zachowaniu przez zainteresowanego nabytych ex lege uprawnień w razie niekorzystnej zmiany stanu prawnego (zob. I. Jędrasik-Jankowska, K. Jankowska, Prawo..., s. 203; K. Ślebzak (w:) B. Gudowska, K. Ślebzak (red.), Emerytury..., s. 635; wyrok SA w Łodzi z dnia 8 stycznia 2013 r., III AUa 575/12, LEX nr 1267355).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Tak więc Pana uprawnienia oceniane są na stan sprzed 3 lat, niezależnie od późniejszych zmian w ustawie, ale nie oznacza to w żadnym razie obowiązku wypłaty świadczeń za okres od 2009 roku do chwili obecnej, a to z uwagi właśnie na brzmienie art. 129 ustawy.

Przytoczę tu tezę wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 grudnia 1997 r., sygn. akt III AUa 1168/97, w której sąd podkreślił, iż to ubezpieczony sam decyduje nie tylko o tym, czy w ogóle chce uzyskać zaświadczenie, ale również od kiedy.

Z kolei w wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 grudnia 1997 roku, sygn. akt III AUa 978/97 – który zachowuje swoją aktualność także w niniejszej sprawie – przesądzono, iż przepisy ustawy z 14.XII.1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (obecnie ustawy o emeryturach i rentach z FUS) nie dają podstaw do uznania istnienia zobowiązania po stronie organu rentowego z tytułu świadczeń na rzecz osoby, która spełnia warunki do uzyskania prawa do świadczeń, lecz nie ubiega się o te świadczenia.

Tak więc skoro nie złożył Pan wniosku o przyznanie emerytury przy spełnieniu pozostałych warunków, nie może Pan żądać wypłaty emerytury za wcześniejszy okres.

Przykro mi, ale w tej sytuacji w mojej ocenie ZUS ma rację.

Żeby nie być gołosłowną, przytoczę jeszcze dwa wyroki, jeden Sądu Najwyższego, drugi Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, które wprost o tym stanowią:

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 kwietnia 2014 r. II UK 398/13

„Dopiero złożenie wniosku o świadczenie z ubezpieczenia społecznego powoduje obowiązek jego wypłaty, a ustawodawca nie przewidział możliwości wyrównywania świadczenia osobom, które wystąpiły z wnioskiem o nie później niż nabyły do niego prawo, jeżeli zwłoka spowodowana została brakiem staranności w prowadzeniu własnych spraw. Jednakże w szczególnej sytuacji, jaką stanowi przypadek ubiegania się o rentę rodzinną po osobie, która uznana została za zmarłą, nie można przepisu art. 129 ust. 1 u.e.r.f.u.s. wykładać zgodnie z jego dosłownym brzmieniem, przyjmując, że o dacie wypłaty świadczenia decyduje data wniosku o to świadczenie.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 4 marca 2014 r. III AUa 1019/13

„Reguła wynikająca z dyspozycji art. 129 ust. 1 u.e.r.f.u.s. wyklucza możliwość wstecznego wypłacania świadczeń, tj. za okres po nabyciu prawa, a przed złożeniem wniosku. O ile same świadczenia z ubezpieczenia rentowego nie ulegają przedawnieniu (z wnioskiem można wystąpić w każdym czasie) – to jednak przedawnieniu ulega roszczenie o wypłatę tych świadczeń w sytuacji niezgłoszenia wniosku o rentę po nabyciu prawa do tego świadczenia. Prawo do renty (jej przywrócenia) powstaje w dniu powstania ponownej niezdolności do pracy (art. 100 u.e.r.f.u.s.). W zakresie wypłaty świadczenia nie ma zastosowania art. 133 ust. 1 u.e.r.f.u.s., który dotyczy wypłaty świadczeń w razie ponownego ustalenia prawa w trybie jej art. 114 ust. 1 i 2, lecz art. 129 ust. 1 u.e.r.f.u.s., który stanowi, że świadczenia wypłaca się poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek.”

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »