Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odwołanie aneksu do umowy o pracę i cofnięcie A1

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2018-06-08

Pracownik był oddelegowany do pracy za granicą. W tym celu sporządziliśmy aneks do umowy o pracę oraz A1 do ZUS. Pracownik się niestety rozchorował, więc aneks nie obowiązuje, ale jak należy go odwołać? Co napisać do ZUS-u? Zależy nam na cofnięciu A1 i wycofaniu aneksu, ale nie wiemy, czy to właściwa droga.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Aneks to obustronne oświadczenie woli, które powinno być sporządzone w formie pisemnej. W obrocie prawnym słowo to upowszechniło się jako określenie pisemnego uzupełnienia zawartej wcześniej umowy. Zgodnie z art. 77 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.): „uzupełnienie lub zmiana umowy wymaga zachowania takiej formy, jaką ustawa lub strony przewidziały w celu jej zawarcia”. Z tego wynika, że we właściwej formie powinien być sporządzony nie tylko aneks zmieniający pierwotną umowę, ale również każde jej uzupełnienie o nowe, wcześniej pominięte uzgodnienia. Wskazany przepis wyznacza minimum wymogów dotyczących aneksu do umowy jako czynności następczej, przy czym nie ma przeszkód, żeby strony zawarły w umowie klauzulę, która nakaże wszelkie zmiany do niej czynić w formie surowszej, np. w formie aktu notarialnego w przypadku zawarcia umowy w formie pisemnej. Jeżeli pomimo zastrzeżenia umownego formy szczególnej aneks zostanie zawarty bez zachowania tej formy, na mocy art. 76 K.c. należy go uznać za niezawarty, a zatem ustalenia w nim zapisane traktuje się jako niepoczynione. Innymi słowy, aneks do umowy, czyli jej zmiana wymaga na ogół zachowania przynajmniej takiej samej formy, jaką strony przewidziały dla jej zawarcia. Zmiana (aneks do) umowy wymaga, podobnie jak sama umowa, zgodnych oświadczeń woli obu stron mających na celu określoną modyfikację, np. w ramach wzajemnych praw i obowiązków. Aneks może ingerować w dotychczasową umowę na trzy sposoby: może dodawać nowe postanowienia, uchylać postanowienia istniejące bądź zmieniać ich dotychczasowe brzmienie. Dla porządku i przejrzystości uzasadnionym jest odwoływanie się do poszczególnych paragrafów czy punktów zmienianej umowy, a następnie stworzenie tekstu jednolitego dokumentu.

Jeżeli zatem zmiany dokonane aneksem w stosunku do umowy zasadniczej okazały się nieaktualne, to można sporządzić kolejny aneks (nr 2), w którym uchyla się postanowienia zawarte w aneksie nr 1. Natomiast na samym wstępie tego aneksu (nr 2) można napisać, iż już wcześniej wobec choroby pracownika (strony umowy) realizacja postanowień z aneksu nr 1 okazała się niemożliwa do realizacji, dlatego strony postanawiają uchylić par. X o treści …, z dniem ….

Co do A1. Dokumentem, który poświadcza podleganie polskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych pracownika delegowanego jest poświadczony przez ZUS formularz A1, który wystawiany jest indywidualnie dla każdego oddelegowanego pracownika. W mojej opinii jednak nie należy z tym dokumentem nic robić, ponieważ jest ono jedynie poświadczeniem, jeżeli z powodu okoliczności życiowych nie został wykorzystany, to trudno.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Odzyskanie składek z konta zmarłego ubezpieczonego

Odzyskanie składek z konta zmarłego ubezpieczonego

Mój kuzyn zmarł rok temu. Był jedynakiem, jego rodzice nie żyją. Prawnym spadkobiercą została moja mama. Czy może ona odzyskać składki z konta...

Okres ochronny pracownika, który pracował w szczególnych warunkach

Mam pracownika, który urodził się w 1957 r. Ma prawdopodobnie prawo do wcześniejszej emerytury, bo pracował w warunkach szkodliwych...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »